نمودار SWOT چیست؟


پیشنهاد کلیدی: در کوتاه مدت و برای شروع، از فرصت‌های موجود به بهترین نحو بهره برداری کنید و نقاط ضعف خودتان را پوشش بدهید. از این طریق می‌توانید برای برطرف کردن نقاط ضعفتان زمان بخرید.

برنامه ریزی فرهنگی سال 92 دانشگاه علمی کاربردی رشت

بسمه تعالی برنامه ريزی مديريت استراتژيک به روش SWOT سپیده فلاح ویشکائی &nd

گروه الف

گروه ب

نگرشی به روش تحلیلی (SWOT)

بسمه تعالی

برنامه ريزی مديريت استراتژيک به روش SWOT

سپیده فلاح ویشکائی – کارشناس رشته مديريت برنامه ریزی

" فرآيندهای عمومی برنامه ريزی استراتژيک "

فرايند برنامه ريزی استراتژيک با توجه به عوامل محيطی برای شناخت آينده و بقاء سازمان دارای مراحلی است . برای طی اين مراحل نيز ابزارهايی وجود دارند که در ذيل به مرور آنها خواهيم پرداخت .

مراحل کلان اين فرايند پايه ای و عمومی شامل اين موارد است گرچه در تقدم و تاخر آن تفاوت ديدگاه نيز وجود دارد :

1 ) تدوين چشم انداز و ارکان جهت ساز

2 ) شناخت و طرح مسئله

3 ) جمع آوری اطلاعات محيط پيرامون سازمان و داخل سازمان

4 ) مقايسه سازمان با رقبا

5 ) تشخيص ماهيت استراتژی اصلی سازمان و فرموله کردن استراتژی سازمان

6 ) پيشنهاد راهکارهای خرد و کلان

7 ) ارزيابی راهبردها قبل از اجرا

8 ) اولويت بندی راهکارها در راستای اهداف و خواسته های موکلان استراتژيک

ساده ترين ابزارهای قابل بکارگيری برای طی مراحل ياد شده نيز شامل :

1 – مدل تجزيه و تحليل سئوالات بحرانی ( Critical Question Analysis )

2 – مدل برنامه ريزی دياگرام اهم

3 – روش تحليل شکاف ( GAP Analysis )

4 – ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ( External Factor Evaluation )

5 – ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ( Internal Factor Evaluation )

6 – ماتريس بررسی مقايسه ای رقابت ( Competitive Profile Matrix )

7 – ماتريس داخلی و خارجی ( Internal – External Matrix )

8 – مدل تحليل SWOT و پيشنهاد راهبردهای خرد و کلان

( Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats )

9 – ماتريس برنامه ريزی استراتژيک کمی

( Quantitative Strategic Planning Matrix )

10 – مدل فريمن يا ذينفعان

با توجه به راحتی کار و درک " مدل تحليل SWOT و پيشنهاد راهبردهای خرد و کلان " و اقبال عمومی بيشتر جهت استفاده از اين مدل به توضيح آن خواهيم پرداخت .

مدل تحليل SWOT و پيشنهاد راهبردهای خرد و کلان

( Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats )

روش تجزيه و تحليل SWOT ، مدل تحليلی مختصر و مفيدی است که به شکل نظام يافته هر يک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها را شناسايی کرده و استراتژيهای متناسب با موقعيت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس ميسازد . در اين روش تلاشهايی برای تجزيه و تحليل شرايط بيرونی و وضعيت درونی بعمل آمده و بر اساس آن استراتژی مناسب برای بقاء سازمان طراحی می شود . در اين مدل فرصتها و تهديدها نشان دهنده چالشهای مطلوب و يا نامطلوب عمده ای است که درمحيط فراروی سازمان وجود داشته و درمقابل ، قوتها وضعفها (شايستگي ها ، توانايی ها ، مهارتها ، کمبودها ) وضعيت محيط داخلی تشکيلات مورد مطالعه را به نمايش می گذارد .

پس از اينکه عوامل محيطی ( فرصتها و تهديدها) و عوامل درونی (قوتها و ضعفها) شناسايی شده و عوامل کليدی آنها از غيرکليدی تميز داده شد ، زمان انتخاب و پيشنهاد استراتژيها فرا می رسد .

مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از يک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر يک از چهار نواحی آن نشانگر يک دسته استراتژی می باشد ، به عبارت ديگر همواره چهار دسته استراتژی در اين نمودار SWOT چیست؟ مدل مطرح می گردد ، اين استراتژيها عبارتند از :

§ راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محيطی با بکارگيری نقاط قوت سازمان ( ناحيه 1 ) ( استراتژی های SO )

§ راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگيری از مواجهه با تهديدها ( ناحيه 2 ) ( استراتژيهای ST )

§ راهبردهای استفاده ازمزيتهای بالقوه ای که در فرصتهای محيطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود در سازمان (ناحيه 3 ) ( استراتژيهای WO )

§ راهبردهايی برای به حداقل رساندن زيانهای ناشی از تهديدها و نقاط ضعف ( ناحيه 4 ) ( استراتژيهای WT )

جدول تجزيه و تحليل SWOT

عوامل داخلی

عوامل محيطی

فهرست فرصتها ( O )

ناحيه 1

استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت ( SO )

ناحيه 2

از مزيتهايی که در فرصت نهفته است استفاده نماييم برای جبران نقاط ضعف ( WO )

فهرست تهديدها ( T )

ناحيه 3

استفاده از نقاط قوت برای جلوگيری از تهديدها

( ST )

ناحيه 4

به حداقل رساندن زيانهای ناشی از تهديدها و نقاط ضعف

( WT )

در اين تحليل پرسشهای زير مطرح می شود :

1 – چه فرصتهای محيطی عمده ای برای ما وجود دارد ؟

2 – با چه تهديدهای عمده خارجی مواجه هستيم ؟

3 – نقاط قوت عمده داخلی ما چه مواردی است ؟

4 – ضعفهای عمده داخلی ما چه هستند ؟

لازم به ذکر است که تجزيه و تحليل فوق تنها ، موقعيت استراتژيک را در يک مقطع زمانی مشخص ، روشن می سازد . لذا به منظور دنبال نمودن روند زمانی ، با توجه به اين موضوع که شرايط محيطی (داخلی و خارجی) پويا بوده و دائما در حال تغيير و دگرگونی می باشد ، لازم است روند تحولات مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی ، استراتژيها را استخراج نمود . دنبال نمودن اين روند کمک می کند تا بتوان حالتهای مختلفی راکه درآينده ممکن است رخ دهندرابررسی و پيش بينی نمود . متداولترين کاربرداين روش چارچوبی است که برای موقعيتهای مختلف کسب و کار، استراتژيهای مختلف را ارائه می کند .

پيچيدگی های موجود در تجزيه و تحليل اينگونه مسائل ايجاب می کند از روشهايی استفاده شود تا نسبت به درستی کار اطمينان حاصل شود .

در مدل SWOT پس از ليست کردن هر يک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها و نوشتن آنها در سلولهای مربوط به خود ، از محل تلاقی هر يک از آنها استراتژيهای مورد نظر حاصل می شود ، بنابراين همواره اين ماتريس منجر به چهار دسته استراتژی ، WT ، SO ، WO ، ST می شود .

مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوين استراتژيهای WT ، SO ، WO ، ST از مشکلترين بخشهای تهيه ماتريس SWOT می باشد و به قضاوت و قدرت تجزيه و تحليل خوبی نياز دارد .

در اجرای استراتژيهای SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی حداکثر بهره برداری را نمايد هر سازمانی علاقمند است که هميشه در اين موقعيت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گيری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رويدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنمايد . معمولا سازمانها برای رسيدن چنين موقعيتی سعی می کنند در زنجيره ارزش دارائيها ، داراييهای پايه خود را تبديل به شايستگی کليدی و نتيجتا مزيت رقابتی نمايند .

هدف از استراتژيهای WO اين است که سازمان از مزيتهايی که در فرصتها نهفته است استفاده نمايد در جهت جبران نقاط ضعف ، گاهی در خارج از سازمان فرصتهای بسيار مناسبی وجود دارد ، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از اين فرصتها بهره برداری نمايد .

سازمان در اجرای استراتژيهای ST می کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگيری از تاثير منفی تهديدات خارجی بر سازمان سازوکارهايی را در پيش بگيرد و يا تهديدات را از بين ببرد .

هدف سازمان در اجرای استراتژيهای WT کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهيز از تهديدات ناشی از محيط خارجی است . سازمانی که بيشترين عواملش در اين خانه متمرکز باشد وضعيت مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آميزی قرار خواهد گرفت . در چنين حالتی سازمان استراتژيهای مختلفی از قبيل واگذاری ، کاهش عمليات و . را برمی گزيند و در هر صورت سازمانها سعی می کنند از جنين وضعيتی پرهيز نمايند .

تدوين استراتژيهای WT ، SO ، WO ، ST کاملا براساس خبرگی وخلاقيت ميباشد و ليست نمودن نقاط قوت و ضف ، تهديدها و فرصتها در نمودار SWOT چیست؟ واقع کمکهايی هستند برای اين مرحله از تدوين استراتژی .

کاربرد ديگر مدل SWOT مقايسه نظام يافته ای از فرصتها و تهديدهای کليدی خارجی با ضعفها و قوتهای داخلی است که به منظور تشخيص يکی از چهار الگوی ميان موقعيتهای داخلی و خارجی موسسه صورت می گيرد . اين الگوها منجر به استراتژيهايی می شوند که موارد ذيل را پيشنهاد می کنند :

قوت، ضعف، فرصت، تهدید

در عالم سیاست و در عرصه امور اجرایی، بسیار می‌شنویم که مدیران سخن از تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت بر زبان می‌آورند. چنین جملاتی ساده است ولی عمل به آنها مستلزم رعایت قواعد خاصی است.

قوت، ضعف، فرصت، تهدید

در عالم سیاست و در عرصه امور اجرایی، بسیار می‌شنویم که مدیران سخن از تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت بر زبان می‌آورند. گفتن چنین جملاتی ساده است ولی عمل به آنها مستلزم رعایت قواعد خاصی است. یکی از این قواعد را می‌توان منوط به اجرای تحلیل SWOT دانست. متن حاضر، کوششی در معرفی تحلیل SWOT در عرصه اقتصادی است. ولی با اندکی تلاش می‌توان تمامی آنچه آمده است را به عالم سیاست و دیپلماسی نیز تعمیم داد.

تجزیه و تحلیل SWOT (معادل ماتریس SWOT) یک روش منسجم برنامه‌ریزی است که به منظور بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در مورد یک پروژه یا سرمایه‌گذاری یا کسب‌و‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل SWOT همچنین می‌تواند برای تولید یک محصول یا حتی برای استفاده‌های شخصی یا صنعت انجام گیرد. این شامل تعیین هدف سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار یا پروژه و شناسایی عوامل داخلی و خارجی است که ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد. مبدع این روش آلبرت هامفری است که کنوانسیونی را در موسسه تحقیقاتی استنفورد در دهه 1960 هدایت می‌کرد. او درجه‌ای را که محیط داخلی بنگاه با محیط خارجی بنگاه متناسب باشد با مفهومی به نام «تناسب استراتژیک» تعریف کرد. تنظیم اهداف باید پس از آنالیزهای SWOT انجام شود، این موجب می‌شود نمودار SWOT چیست؟ اهداف دست‌یافتنی یا اهداف کوتاه‌مدت برای سازمان تعیین شوند.
نقاط قوت: ویژگی‌های کسب‌و‌کار یا پروژه که نسبت به کارهای مشابه برتری دارد.
نقاط ضعف: ویژگی‌های کسب‌و‌کار که گروه را نسبت به گروه مشابه در وضعیت ضعف قرار می‌دهد.
فرصت‌ها: عناصری که پروژه می‌تواند به نفع خودش از آنها بهره‌برداری کند.
تهدیدها: عناصری در محیط که می‌تواند برای کسب‌و‌کار یا پروژه ایجاد مشکل کند.
شناسایی SWOT‌ها مهم است زیرا آنها می‌توانند برای رسیدن به اهداف در قدم‌های بعدی کمک کنند. ابتدا تصمیم‌گیرندگان باید با توجه به SWOT در نظر بگیرند که آیا هدف قابل دسترسی است. اگر هدف قابل دسترسی نیست هدف‌های متفاوت دیگری باید انتخاب شوند و این پروسه همین طور ادامه می‌یابد.
استفاده‌کنندگان از آنالیزهای SWOT باید سوال‌ها و جواب‌هایی را انجام دهند تا برای هر دسته (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) اطلاعات و جواب‌های بامعنایی بیابند تا آنالیزهایشان مفید باشد و به مزیت رقابتی خود دست یابند.

تطبیق و تبدیل
یکی از راه‌های استفاده از SWOT تطبیق و تبدیل است. به این صورت که برای دستیابی به مزیت رقابتی از تطبیق نقاط قوت با فرصت‌ها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر نقاط قوت را به فرصت برای بنگاه تبدیل می‌کنند. یکی از راه‌های تبدیل، پیدا کردن بازارهای جدید است. اگر شرکت یا بنگاهی نمی‌تواند این نقاط ضعف را به قوت تبدیل کند بهترین راه این است که آنها را به حداقل برساند یا از تهدید‌ها اجتناب کند.

عوامل داخلی و خارجی
هدف تحلیل‌های SWOT، شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی است که برای دستیابی به یک هدف مهم دیده می‌شود. این عوامل از زنجیره ارزش منحصر به همان شرکت بیرون می‌آیند. گروه‌های تحلیل SWOT قطعه‌های کلیدی اطلاعات را به دو بخش اصلی تجزیه کرده‌اند.
عوامل خارجی: فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی
عوامل داخلی: نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
تجزیه و تحلیل ممکن است عوامل داخلی را به عنوان نقاط قوت یا به عنوان نقاط ضعف نشان دهد و به این علت، اثرگذاری آنها بر اهداف سازمان است. چیزی که ممکن است به عنوان نقطه قوت ارائه شود ممکن است برای دستیابی به هدف دیگری نقطه ضعف باشد. علاوه بر اینها چیزهای مهم دیگری هم هستند از جمله پرسنل، امور مالی، قابلیت‌های تولید و‌. عوامل خارجی شامل اقتصاد کلان، تغییرات تکنولوژیک، قوانین و تغییرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین تغییرات در بازار یا در موقعیت رقابتی است که اغلب اینها در قالب یک ماتریس معرفی شده‌اند.
تجزیه و تحلیل SWOT فقط یک روش طبقه‌بندی است و دارای نقاط ضعف خاص خود است. برای مثال ممکن است کاربرانش را به جمع‌آوری و گردآوری لیستی سوق دهد به جای آنکه آنها را به فکر کردن به عوامل مهم واقعی که در رسیدن به اهداف مهم هستند، تشویق کند. همچنین این لیست را بدون اولویت‌بندی مشخص و نکته‌سنجی ارائه می‌کند که برای مثال ممکن است فرصت‌های کوچک و تهدیدهای بزرگ را تعدیل کند.
اهمیت SWOT‌ها به تنهایی با ارزش استراتژی که تولید می‌کنند نشان داده خواهد شد. SWOT‌ای که استراتژی‌های با ارزش تولید می‌کند اهمیت زیادی دارد. آیتمی که استراتژی ارائه ندهد ارزشی نخواهد داشت.

مورد استفاده
سودمندی تجزیه و تحلیل SWOT به سودآوری سازمان محدود نمی‌شود. این تحلیل‌ها در هر موقعیت تصمیم‌گیری که زمان محدودی دارد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقدها
برخی از یافته‌های منون و دیگر همکارانش (1999) نشان می‌دهد SWOT ممکن است عملکرد آسیب‌رساننده داشته باشد. در نتیجه تجزیه و تحلیل‌های مکمل دیگری پیشنهاد شده‌اند، مانند ماتریس سهم رشد.

برنامه‌ریزی همکارانه
به عنوان بخشی از توسعه استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای فعال کردن سازمان برای رسیدن به هدف‌هایش، سازمان باید یک فرآیند سیستماتیک و دقیق را شناسایی و با برنامه‌ریزی آن را اجرا کند.
تنظیم اهداف: تعریف آنچه سازمان درصدد رسیدن به آن است.
بررسی محیطی: ارزیابی داخلی SWOT سازمان و نیاز به یک ارزیابی از وضعیت موجود و همچنین نمونه کارها و خدمات و تجزیه و تحلیل چرخه عمر محصولات و خدمات است.
تجزیه و تحلیل استراتژی‌های موجود: این بخش ارتباط نتایج ارزیابی‌های داخلی و خارجی را مشخص می‌کند که البته ممکن است شکافی هم بین این بخش و بررسی‌های محیطی موجود باشد.
مسائل استراتژیک: که به عنوان کلیدی در توسعه طرح یک سازمان محسوب می‌شوند.
توسعه استراتژی‌های جدید/‌تجدیدنظر شده: ارائه تحلیلی نوین از مسائل و تغییر اهداف در صورت نیاز
ایجاد عوامل کلیدی موفقیت: دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی آماده‌سازی عملیاتی، منابع، طرح‌ها و پروژها برای اجرای استراتژی
نتایج دیده‌بانی: نقشه‌برداری از طرح‌ها و اقدامات اصلاحی که ممکن است به اصلاح اهداف و استراتژی منجر شود.

نمودار SWOT چیست؟

تحلیل S.W.O.T فرانچایز (اجازه استفاده از نام تجاری)

مؤلف: Daren از دانشگاه PennState و تجربه در کسب و کار و فناوری، به بهترین نحو بعنوان یک کارآفرین معرفی می شود.

او در نقش های دریافت کننده فرانچایز، نماینده منطقه، و مشاور اعطا کننده فرانچایز خدمت کرده است. او می داند برای فرانچایز گیرنده ای موفق بودن به چه چیزی نیاز است.

او مؤسس www.franchiseWeb360.com می باشد.

تحلیل SWOT چیست؟
عناصر تحلیل SWOT فرانچایز
نحوه استفاده از تحلیل SWOT فرانچایز
مثالی از تحلیل SWOT فرانچایز
الگوی SWOT
تحلیل SWOT چیست؟

SWOT مخففی برای نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت ها (Opportunities)، و تهدیدات (Threats) است. این مدلی تحلیلی برای استفاده در ارزیابی کسب و کار و بازاریابی موقعیت ها است، و معمولاً در ماتریسی 2×2 همچون نمودار سمت راست ساخته می شود. این چارچوبی مناسب برای ارزیابی راهبرد، تثبیت موقعیت و هدایت فرانچایز است.

نقاط قوت و ضعف عواملی داخلی هستند، مواردی که بر بهره برداری از فرانچایز تأثیر دارند. فرصت ها و تهدید ها عواملی خارجی هستند که می توانند موفقیت فرانچایز را در آینده تحت تأثیر قرار دهند.

نقاط قوت و ضعف محیط داخلی – موقعیت درونی فرانچایز عوامل مربوط به محصولات، هزینه ها، قیمت گذاری، سودآوری، کیفیت، افراد، عملکرد، انطباق پذیری، علائم تجاری، خدمات، فرآیندها، سیستم ها، آموزش، شبکه فرانچایز، و موارد مشابه این عوامل به تحقق در زمان حال گرایش دارند
فرصت ها و تهدید ها محیط خارجی – موقعیت بیرونی فرانچایز عوامل مربوط به بازارها، قلمروها، مشتریان مورد هدف، روندها، شرایط فصلی، رقابت، فناوری، اقتصاد، جامعه، رسانه ها، و موارد مشابه این عوامل به تحقق در آینده گرایش دارند
تحلیل SWOT با استفاده از روشی تحلیلی و بررسی فرصت فرانچایز بگونه ای واقعی تر، با دور نگهداشتن احساسات از این معادله کمک می کند. این تحلیل در شناسایی نقاط مثبت و منفی فرانچایز که ممکن است بگونه ای دیگر آشکار شوند، کمک می کند.

موارد فهرست شده در هر کادر مثال هایی از جنبه های مختلف فرانچایزی هستند که باید به عنوان بخشی از ارزیابی فرانچایز خود آنها را مورد بررسی قرار دهید.

محصولات یا خدمات غیر اختصاصی

شکاف در قابلیت ها

موقعیت ضعیف رقابتی

شبکه فرانچایزی کوچک

عدم تجربه مدیریتی فرانچایز دهنده

نبود سابقه مالی

طرح و راهبرد ضعیف بازاریابی

عدم شناسایی علامت تجاری

مشخص نبودن بررسی آماری منطقه ای

هزینه های بالای راه اندازی

محصولات یا خدمات آزمایش نشده

عدم تطبیق با بازار در حال تغییر
نقاط قوت

محصولات یا خدمات اختصاصی

شبکه فرانچایزی رشد یافته

تجربه مدیریتی فرانچایز دهنده

سابقه مالی فرانچایز

بازاریابی – ملی، محلی، اینترنتی

بررسی آماری منطقه ای

پشتیبانی موقعیت خرده فروشی

قیمت، ارزش، کیفیت

شناسایی علامت تجاری

پروفایل دقیق فرانچایز

فرآیند ها، سیستم ها، آموزش، پشتیبانی

رسالت متمرکز و ارزش های مستحکم
تهدید ها

محصولات، خدمات، ایده های جدید

از دست دادن شرکاء و قراردادهای مهم

فشارهای اعتباری یا مالی

شرایط فصلی، آب و هموا، اثرات سیاسی
فرصت ها

تغییرات در نیازهای بازار هدف

رقبای پابند گذشته

صنعت در شرایط تغییرپذیری

دگرگونی کسب و کار به واسطه فناوری

ایجاد بازاری جدید

ایجاد بازاری سودآور

شرکای جدید کسب و کار قراردادهای جدید کسب و کار

طرح بازاریابی محلی اینترنتی

پخش محصولات جدید

افزایش حجم و روند بازار

فصل، آب و هوا، تأثیرات فرهنگی

نحوه کاربرد تحلیل SWOT فرانچایز

برای استفاده مؤثر از این ابزار، باید تکالیف خود را به انجام رسانید. این تحلیل صرفاً به اندازه اطلاعاتی که دارید مناسب است. حال نگاهی بیاندازیم به هر یک این بخش ها و این که چگونه می توانید پر کردن این کادرها را شروع نمایید.

در رابطه با این بخش، باید با فرانچایز دهنده آغاز کنید. آنها نقاط قوت بسیاری برای سهیم شدن با شما دارند. توجه داشته باشید، که شغل آنان فروش فرانچایز به شما و انتخاب داوطلبان برجسته است. هرگاه که فرصتی برای گفتگو با فرانچایز دهنده داشته اید، برای ارزیابی هر یک از نکات با فرانچایز گیرندگان نیز به مذاکره بپردازید. به پاسخ های فراشیز گیرنده بسیار توجه کنید. همسانی حائز اهمیت است.

طبعاً فرانچایز دهنده آنطور که انتظار می رود به تمامی ضعف های فرانچایز اشاره ای نمی کند. بنابراین، گام اول شما باید “امتحان کردن” آن فرانچایز به عنوان یک مشتری باشد – در صورت امکان، دریافت کننده ارزش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باشید. اما، توجه داشته باشید که خوب بودن یک محصول یا خدمت صرفاً به معنای خوب بودن آن فرانچایز جهت تصاحب نیست. آنچه را که لازم است در این مقوله بدانید مهم بشمارید، همچنین لازم است که بررسی هایی را در رابطه با فرانشیر گیرنده انجام دهید.

برای تعیین فرصت ها، ایده مناسبی را از فرانچایز دهنده و فرانچایز گیرنده دریافت خواهید کرد، اما لازم است که شخصاً‌ نیز تحقیقاتی را انجام دهید. برای تحقیق درباره صنعت، روندهای بازار،‌ تأثیرات جهانی، رقبای عمده، و موارد مشابه، از وب استفاده کنید. توجه نمایید که فرصت های معمول به رویدادهای آتی اشاره دارند. شما فرانچایزی را بر اساس آینده خریداری نمی کنید – ابتدا لازم است به دنبال آنچه که امروز فراهم است، باشید.

با توجه به سرعت تغییر و تحولات دنیای حاضر، و تأثیری که اینترنت بر مدل های کسب و کار داشته است، تهدیدهای بسیار زیادی وجود خواهند داشت. راه حل، تشخیص این نکته است که کدامیک از آنها می توانند برای کسب و کار تهدید آمیز باشند و کدامیک قابل کنترل هستند. فرانچایز دهنده با شناختی دقیق در این حیطه باید توانایی توضیح نحوه تحت کنترل گرفتن آنها را داشته باشد.

نحوه استفاده از تحلیل SWOT فرانچایز

ارزش ارائه شده به واسطه بهای فرانچایز: نقاط قوت فرصت ها

دلایلی که باید برای خرید فرانچایز محتاط بود: نقاط ضعف تهدید ها

تحلیل SWOT فرانچایز – مثال

تحلیل SWOT (نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها) می تواند به افزایش وضوح و شناسایی تمامی جنبه های فرانچایز کمک کند. از این ابزار ساده و تحلیلی می توان برای ارزیابی و مقایسه فرانچایزها استفاده کرد. همچنین این ابزار شما را به بررسی جنبه های مثبت و منفی، اعم از داخلی و خارجی،‌ وا می دارد. تحلیل SWOT زیرین سؤالاتی را که هنگام ارزیابی فرانچایز باید در نظر بگیرید مطرح می کند. در پشت این ورقه نمودار SWOT خالی وجود دارد که می توانید شخصاً آنرا در رابطه با فرانچایزهای مورد نظرتان تکمیل نمایید.

فرصت فرانچایز: مثال کافی شاپ

به شماره های مورد استفاده مرتبط با سؤالات توجه نمایید.

آیا فرانچایز دهنده …

1- محصول یا خدمتی اختصاصی را ارائه می کند؟

2- علامت تجاری شناخته شده ای در منطقه شما دارد؟

3- تعریف دقیقی از بازار هدف دارد؟

4- نسل برتر فرانچایز گیرندگان را از طریق برنامه های بازاریابی محلی و ملی تأمین می کند؟

5- شبکه فرانچایزی مستحکمی دارد؟

6- مدلی ثابت برای کسب و کار – جریان درآمد تکرار شونده ای دارد؟ دارای بیش از یک مزیت رقابتی است؟

7- پروفایلی از موفقیت فرانچایز دارد – که معرف ویژگی های یک فرد موفق در فرانچایز آنها باشد؟

8- محصولات یا خدمات نمودار SWOT چیست؟ جدیدی را برای حفظ رقابت آمیزی فرانچایز تأمین می کند؟

9- مدیریتی با تجربه که درباره واگذاری فرانچایز مطلع باشد، دارد؟

10- پشتیبانی مستحکم و مستمر و برنامه آموزشی دارد؟

1- محصول در درجه اول قهوه مبتنی بر ترکیبی اختصاصی.

2- قهوه با علامت (نام) تجاری شناخته شده در سراسر کشور، مبتنی بر معروفیتی پا بر جا.

3- بازار هدف مبتنی بر جمعیت و موقعیت فروشگاه.

4- فعالیت تبلیغاتی در سطح کشور.

5- شبکه ای بزرگ و مستحکم از فرانچایز گیرندگان.

6- کمک های فرانچایز دهنده در انتخاب محل.

9- کادر مدیریت بسیار ورزیده.

10- پشتیبانی کامل و آموزش مستمر.

6- موفقیت کسب و کار تا حد زیادی به محل بستگی دارد. این مورد می تواند باعث موفقیت یا شکست کسب و کار شود.

6- فرانچایز متکی بر مزیت رقابتی اصلی است، خرده فروشی قهوه.

7- فرانچایز دهنده فاقد پروفایلی معتبر از ویژگی های فردی فرانچایز گیرنده ای موفق است.

8- افزودن محصولات جدید به کندی بوده است.

پاسخ های به هر سؤال می تواند موجد نقاط قوت و ضعف … فرصت ها و تهدید ها شود.

با نگاهی به بازار …

1- بزرگی بازار هدف در منطقه تعیین شده شما چقدر است؟

2- آیا ارزش غیر قابل تردیدی وجود دارد که به مشتری نهایی ارائه شود؟

3- اوج وفاداری مشتری به محصول یا خدمت چگونه است؟

4- ضرورت محصول یا خدمت برای مشتریان تا چه اندازه است – آیا در مواقع سخت اقتصادی بازهم آنرا خریداری خواهند کرد؟

5- رقابت تا چه حد قوی است – آیا آنها به آسانی می توانند مشتریان شما را بربایند؟

6- آیا محصول یا خدمت فرانچایز می تواند به آسانی جایگزین شود – آنچه را که برای Blackberry اتفاق می افتد در نظر بگیرید؟

7- چشم اندازهای رشد فرانچایز چگونه است – تا چه اندازه فرانچایز مورد نظر شما می تواند بزرگ شود؟ پوشش دهی یا محدوده آن چگونه است؟

8- آیا می توانید مشتریان مورد نیاز فرانچایزی موفق را تأمین نمایید، و آیا منطقه شما آنرا پشتیبانی می کند؟

2- ارزش مربوطه ثابت و آزمایش شده است.

3- پایگاه مشتریان کاملاً پا برجا است – با یک بار تأمین شدن، به صورت روزانه مجدداً مراجعه می کنند.

5- تقلید های کسب و کار تأثیری قابل توجه بر فرانچایز گیرندگان موجود نداشته است.

6- محصول، محک زمان را تاب آورده است، و احتمالاً به آسانی جایگزین نمی شود.

7- یک عملکرد فرانچایز، کل آن چیزی است که برای تأمین اهداف مالی خود به آن نیاز دارم.

8- مادامی که قلمروی نمودار SWOT چیست؟ مناسب انتخاب شود، تأمین مشتریان نباید مسئله ای باشد.

1- اندازه بازار هدف در منطقه من قابل تردید است. شاید لازم است که به دنبال منطقه ای پر سکنه تر باشم.

4- این محصول واقعاً ضروری نیست، بنابراین، ممکن است که مشتریان در مواقع سخت اقتصادی از استفاده آن خود داری کنند.

5- رقابت زیادی در منطقه من وجود دارد. مطمئن نیستم که بتوانم مشتریان موردنیاز را جذب نمایم.

6- محصول “5 Hour Energy” تلاش دارد تا عادت به نوشیدن قهوه را به چالش بکشد.

تذکر: تحلیل SWOT همچنین می تواند برای ارزیابی شما به عنوان فرانچایز گیرنده ای بالقوه، مورد استفاده قرار گیرد. نقاط قوت و ضعف شما در رابطه با فرانچایزی خاص چیست؟ آیا فرصت هایی برای شما وجود دارند، مثلاً رشد فردی، پاداش های مالی، و موارد مشابه؟ نقاط ضعف شما کدامند؟ تهدید های شما چه هستند، مثلاً، از دست دادن پس انداز بازنشستگی، ساعات طولانی که به دور از تعهدات خانوادگی صرف می کنید، کاهش تعطیلات خانواده،‌ و موارد مشابه؟

تحلیل SWOT فرانچایز

SWOT – نقاط قوت، ‌نقاط ضعف، فرصت ها، و تهدید ها. هر فرانچایزی حاوی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید هاست. راه حل، شناسایی آنها بطور واقعی است تا بدانید که دقیقاً چه چیزی را دریافت می کنید و توانایی ارزیابی هر فرصتی را به بهترین نحو دارید.

نقاط قوت نقاط ضعف

آیا فرانچایز دهنده …

1- محصول یا خدمتی اختصاصی را ارائه می کند؟

2- علامت تجاری شناخته شده ای در منطقه شما دارد؟

3- تعریف دقیقی از بازار هدف دارد؟

4- نسل برتر فرانچایز گیرندگان را از طریق برنامه های بازاریابی محلی و ملی تأمین می کند؟

5- شبکه فرانچایزی مستحکمی دارد؟

6- مدلی ثابت برای کسب و کار – جریان درآمد تکرار شونده ای دارد؟ دارای بیش از یک مزیت رقابتی است؟

7- پروفایلی از موفقیت فرانچایز دارد – که معرف ویژگی های یک فرد موفق در فرانچایز آنها باشد؟

8- محصولات یا خدمات جدیدی را برای حفظ رقابت آمیزی فرانچایز تأمین می کند؟

9- مدیریتی با تجربه که درباره واگذاری فرانچایز مطلع باشد، دارد؟

10- پشتیبانی مستحکم و مستمر و برنامه آموزشی دارد؟

فرصت ها تهدید ها

با نگاهی به بازار …

1- بزرگی بازار هدف در منطقه تعیین شده شما چقدر است؟

2- آیا ارزش غیر قابل تردیدی وجود دارد که به مشتری نهایی ارائه شود؟

3- اوج وفاداری مشتری به محصول یا خدمت چگونه است؟

4- ضرورت محصول یا خدمت برای مشتریان تا چه اندازه است – آیا در مواقع سخت اقتصادی بازهم آنرا خریداری خواهند کرد؟

5- رقابت تا چه حد قوی است – آیا آنها به آسانی می توانند مشتریان شما را بربایند؟

6- آیا محصول یا خدمت فرانچایز می تواند به آسانی جایگزین شود – آنچه را که برای Blackberry اتفاق می افتد در نظر بگیرید؟

7- چشم اندازهای رشد فرانچایز چگونه است – تا چه اندازه فرانچایز مورد نظر شما می تواند بزرگ شود؟ پوشش دهی یا محدوده آن چگونه است؟

8- آیا می توانید مشتریان موردنیاز فرانچایزی موفق را تأمین نمایید، و آیا منطقه شما آنرا پشتیبانی می کند؟

انتقال پیام در سطح وسیع

چنانچه این کتاب الکترونیکی را مفید یافتید، لطفاً ‌این لطف بزرگ را در حق ما بکنید و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

برای انتقال این پیام در سطح وسیع، لطفاً‌ یک یا چند مورد زیر را کلیک کنید.

آنالیز SWOT در بازاریابی و استفاده از آن در تدوین استراتژی

در این نوشته مدیر پویا درباره استفاده از آنالیز SWOT در بازاریابی و تدوین استراتژی‌های بازاریابی براساس نتایج این آنالیز با شما صحبت می‌کنم. این آنالیز به شما کمک می‌کند تا هم محیط داخلی و هم محیط بیرونی کسب و کار خود را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهید. به بیان بهتر، با استفاده از آنالیز SWOT در بازاریابی می‌توانید متغیرهای درونی و بیرونی که بر کسب و کار شما تاثیر می‌گذارند را بشناسید و در نتیجه در تعیین استراتژی بازاریابی کسب و کارتان بهتر و با دید وسیع‌تری تصمیم‌گیری نمایید.

البته به شما پیشنهاد می‌کنم قبل از این که استراتژی‌های بازاریابی را تدوین نمایید، نگاهی به مدل کسب و کارتان داشته باشید. در این زمینه می‌توانید مطالب مربوط به تهیه بوم مدل کسب و کار را مطالعه نمایید. زمانی که بتوانید مدل کسب و کارتان را به طور شفاف ترسیم کنید، زمان مناسبی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی است.

آنالیز SWOT در بازاریابی

این آنالیز از چهار مفهوم اساسی تشکیل شده:

 • نقاط قوت (Strengths)
 • نقاط ضعف (Weaknesses)
 • تهدیدها (Threats)
 • فرصت‌ها (Opportunities)

قبل از شروع به کار، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و همچنین فرصت‌های کسب و کارتان تهیه کنید. یعنی در یک جدول جداگانه ابتدا نقاط قوت کسب و کارتان را فهرست کنید. بعد به سراغ نقاط ضعف بروید و لیستی از نقاط ضعف کسب و کارتان را تهیه کنید. در قدم‌های بعدی هم باید فهرستی از فرصت‌ها و تهدیدهای موجود را تهیه کنید. بگذارید با یک مثال کار را دنبال کنیم تا مفاهیمی که در موردشون صحبت می‌کنیم ملموس‌تر بشوند.

یک رستوران را در نظر بگیرید که قصد دارد فعالیت بازاریابی خودش را شروع کند. مدیر رستوران در بیان نقاط قوت کسب و کارش این نکات را ذکر کرده است. نقاط قوت ما عبارتند از:

 • مهارت بالای آشپزهای رستوران
 • برخورد خوب با مشتری و همچنین مدل مشخصی برای برقراری ارتباط با مشتریان
 • منابع خوب و با قیمت مناسب برای تهیه مواد اولیه که در بخش منابع کسب و کار در مورد آنها صحبت کردیم.

و اما ببینید نقاط ضعف این رستوران از دیدگاه مدیرش چه مواردی هستند:

 • سالن کوچک و تعداد میز و صندلی کم
 • عدم وجود سرمایه برای توسعه فضای رستوران
 • عدم وجود سرمایه کافی برای تبلیغات محیطی مثل بیلبورد و تبلیغاتی مثل تیزر

آنالیز SWOT در بازاریابی

حالا بشنوید از عوامل بیرونی و فرصت‌ها و تهدیدهایی که در اثر شرایط بازار (محیط بیرونی) در آنالیز SWOT در بازاریابی قابل توجه هستند.

فرصت‌ها عبارتند از:

 • اداره‌ها و شرکت‌های جدیدی که به تازگی در مجتمع تازه تاسیس در خیابان بالایی مستقر شده‌اند.
 • راننده‌های تاکسی که در پایانه‌های نزدیک رستوران تردد دارند.
 • وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که برای درج نام رستوران در فهرستشان و دریافت سفارش اعلام آمادگی کرده‌اند.
 • سایت‌های تخفیفی که اخیراً در بین مشتری‌ها و رستوران گردها محبوبیت بالایی را به دست آورده‌اند.

و اما، مدیر رستوران تهدیدها را اینطور فهرست کرده:

 • رستوران‌های فست فود که در نزدیکی رستوران ما تاسیس شده‌اند.
 • همچنین فروشنده‌های دوره‌گرد غذا که به تازگی در اطراف رستوران کارشان را شروع کرده‌اند و بخصوص در بین راننده‌های تاکسی و رهگذرها بیشترین مشتری‌ها را پیدا کرده‌اند.
 • نوسان قیمت مواد اولیه هم چالش دیگر ماست که کسب و کار رستوران را تهدید می‌کند.

با دقت به این فهرست متوجه می‌شیم که منظور از نقاط ضعف و نقاط قوت عوامل درونی تاثیرگذار در کسب و کارها هستند. فرصت‌ها و تهدیدها را هم می‌توانیم به عنوان عوامل بیرونی دسته‌بندی کنیم. یعنی عواملی که تحت کنترل ما نیستند.

استفاده از نتایج آنالیز SWOT در بازاریابی

استفاده در مورد عوامل درونی باید راه حل‌هایی را پیدا کنیم تا نقاط قوت خودمان را توسعه بدهیم و نقاط ضعفمان را هم برطرف کنیم. اما در مورد عوامل بیرونی باید تلاش کنیم تا از فرصت‌ها بیشترین استفاده را ببریم. همچنین دچار تهدیدها نشویم و بتوانیم آنها را دور بزنیم.

حالا از شما می‌خواهم که همین حالا جدول آنالیز SWOT کسب و کارتان را رسم کنید.

دوستان این نکته را فراموش نکنید که نقاط قوت و نقاط ضعف فردی شما هم در اینجا باید نوشته بشوند. اگر در مدیریت به اندازه کافی تجربه و مطالعه ندارید، این هم نقطه ضعف شما و هم نقطه ضعف کسب و کارتان محسوب می‌شود.

حالا به این فکر کنید که می‌خواهید با نقاط ضعف خودتان و کسب و کارتان چه کار کنید؟

برنامه شما در مورد نقاط قوتتان چیست؟ آیا قصد دارید آنها را بیشتر و بیشتر توسعه بدهید؟

یک استراتژی کوتاه مدت و کارساز و در عین حال ساده را همین جا از من به یادگار داشته باشید:

پیشنهاد کلیدی: در کوتاه مدت و برای شروع، از فرصت‌های موجود به بهترین نحو بهره برداری کنید و نقاط ضعف خودتان را پوشش بدهید. از این طریق می‌توانید برای برطرف کردن نقاط ضعفتان زمان بخرید.

آنالیز SWOT در بازاریابی

استراتژی‌های بازاریابی براساس نتایج آنالیز SWOT

بعد از انجام آنالیز SWOT باید از نتایج به دست آمده استفاده کنیم تا استراتژی بازاریابی خودمان را تعیین کنیم. این کار یکی از مراحل بسیار ضروری در این فعالیت محسوب می‌شود.

برای شروع به این کار به جدول آنالیز SWOT در بازاریابی که قبلاً تهیه کرده بودیم احتیاج داریم. حالا وقتش است که اطلاعات جدول را پیاده کنیم. اجازه بدهید که در توضیح استراتژی‌های بازاریابی هم از همان مثال رستوران استفاده کنیم.

نمودار ما ۴ ناحیه دارد که در ادامه درباره هر کدام توضیح می‌دهم. هرکدام از این نواحی، یک دسته و یک رویکرد خاص از استراتژی‌های بازاریابی کسب و کار شما را شامل می‌شود:

۱- ناحیه SO

در این ناحیه نقاط قوت و فرصت‌ها با هم جمع می‌شوند. آشپز ماهر ما یک نقطه قوت برای رستورانمان محسوب می‌شود. از طرفی فرصت‌های ما که مشتری‌های جدیدمان هستند، باعث می‌شوند تا بتوانیم یک استراتژی مشخص برای بازاریابی را ارائه بدهیم.

احتمالاً ما می‌توانیم به سراغ مشتری‌های جدید برویم و از آنها بخواهیم که یک بار غذای رستوران ما را امتحان کنند. ما این فرصت را داریم که آنها را تبدیل به مشتری‌های وفادار خودمان بکنیم. چون به دست پخت آشپزمان (که همان مزیت رقابتی کسب و کارمان است) اعتماد داریم.

با استفاده از این نمودار چه استراتژی دیگر‌ی به ذهن شما می‌رسد؟

استراتژی‌های SO یعنی این که از نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی نهایت استفاده را بکنیم. این همان ناحیه‌ای است که مدیران بازاریابی عاشقش هستند. ولی باید توجه داشته باشیم که برای رسیدن به چنین موقعیت‌هایی لازم است که بسیار تلاش کنیم تا هم نقاط قوت خاص خودمان را بدست بیاوریم و هم فرصت‌های بیرونی را بهتر درک کنیم.

۲- ناحیه WO

در این ناحیه از نتایج آنالیز SWOT در بازاریابی نقاط ضعف و فرصت‌ها با هم بررسی می‌شوند. یکی از نقاط ضعف رستوران ما نداشتن تعداد کافی میز و صندلی برای مشتری‌هاست. از طرفی فرصتی پیش آمده که بتوانیم تعداد قابل توجهی مشتری جدید داشته باشیم. در این شرایط باید به یک استراتژی بازاریابی فکر کنیم که بتواند به ما کمک کند این نقطه ضعف را پوشش بدیم و در عین حال به ما کمک کند تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بکنیم.

به عنوان مثال، برای برطرف کردن نقطه ضعف رستورانمان آیا می‌توانیم غذا را در محل مشتری تحویل بدیم؟ برای این کار به چه امکاناتی نیاز داریم؟ در این زمینه می‌توانید نوشته مربوط به کانال های توزیع در بوم مدل کسب و کار را مطالعه نمایید.

نظرتان در مورد پشت بام رستوران چیست؟ می‌توانیم از این فضا به عنوان محل آرامی برای قرار دادن میز و صندلی و سرو غذا استفاده کنیم؟ آیا این نقطه ضعف با چنین ایده‌هایی قابل برطرف کردن است؟

مطمئناَ پیشنهادهای بهتری به ذهن شما می‌رسد برای این که بتوانیم این نقاط ضعف را پوشش بدهیم و از فرصت‌های اطرافمان استفاده کنیم.

استراتژی‌های WO به ما کمک می‌کنند تا از فرصت‌های موجود بهره بگیریم و نقاط ضعف داخلی را بپوشانیم.

۳- ناحیه ST

در این ناحیه نقاط قوت و تهدیدها با هم بررسی می‌شوند. باید به راهکارهایی فکر کنیم که به ما کمک کنند با استفاده از نقاط قوتمان تهدیدها را دور بزنیم. آشپز ماهر ما چطور می‌تواند به ما کمک کند تا دچار نوسان بازار نشویم؟ و یا این که فست فودهای اطراف نتوانند مشتری‌های ما را به سمت خودشان جذب کنند؟

استراتژی‌های ST برنامه‌هایی هستند که باید انجام بدهیم تا با استفاده از نقاط قوتمان، تهدیدهای بیرونی را کاهش بدهیم یا از بین ببریم.

۴- ناحیه WT

در این ناحیه نقاط ضعف و تهدیدها را در کنار هم می‌نویسیم و بررسی می‌کنیم تا آنالیز SWOT در بازاریابی را تکمیل کنیم.

استراتژی‌های WT در مواقعی به کار ما می‌آیند که هم نقطه ضعف داریم و هم تهدید بیرونی ما را آزار می‌دهد.

فرض کنید در مثال رستوران، یکی از نقاط ضعف ما این است که فضای کافی برای مشتری‌های بیشتر در اختیار نداریم. همان طور که گفتیم، تهدید بیرونی وجود رستوران‌های دیگر در نزدیکی رستوران ما بود. تصور کنید که این رستوران‌ها برعکس ما فضای کافی و مطلوب برای مشتریانشان در اختیار دارند. در این حالت نقطه ضعف ما و تهدید بیرونی (حضور رقبا) دست به دست هم داده‌اند تا ما را به یک چالش بازاریابی دعوت کنند. شاید راهکار و استراتژی ما برای برخورد با این مسئله این باشد که به جای فکر کردن به برطرف کردن نقطه ضعف، سراغ کشف و تقویت برخی از نقاط قوت خودمان برویم که هنوز از آنها بی خبریم.

آیا پیشنهاد قیمت رقابتی ایده مناسبی است؟ در این صورت هزینه و درآمد کسب و کار چگونه تغییر می‌کنند؟

اضافه کردن غذاهای خانگی به منوی رستوران می‌تواند ایده مناسبی باشد؟

آیا ارائه راهکاری برای جلوگیری از معطلی مشتری‌ها برای دریافت غذا، می‌تواند نقطه ضعف این کسب و کار را پوشش دهد؟ مثلا راننده تاکسی که از صبح سفارش خود را ثبت کرده و می‌تواند در محدوده زمانی مشخصی بدون انتظار در صف سفارشش را تحویل بگیرد.

در مواجهه با شرایط WT محصولات جدید و متنوع و یا سرویس‌های خلاقانه می‌تواند راهگشا باشد و رستوران ما را از رقبای سرسختمان متمایز کند.

کدام استراتژی را به کار ببریم؟

هدف ما در تعیین استراتژی‌ها این نیست که حتماً همه آنها را به کار بگیریم. بلکه باید تمام آنها را فهرست کنیم و از بین آنها بهترین استراتژی را برای رسیدن به اهداف بازاریابی کسب و کارمان انتخاب کنیم و به کار بگیریم.

پرسش‌های متداول درباره آنالیز SWOT در بازاریابی

این آنالیز از چهار مفهوم اساسی تشکیل شده: نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، تهدیدها (Threats)، فرصت‌ها (Opportunities)
قبل از شروع به کار، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و همچنین فرصت‌های کسب و کارتان تهیه کنید. یعنی در یک جدول جداگانه ابتدا نقاط قوت کسب و کارتان را فهرست کنید. بعد به سراغ نقاط ضعف بروید و لیستی از نقاط ضعف کسب و کارتان را تهیه کنید. در قدم‌های بعدی هم باید فهرستی از فرصت‌ها و تهدیدهای موجود را تهیه کنید. در این نوشته با یک مثال کار را دنبال کنیم تا مفاهیمی که در موردشون صحبت می‌کنیم ملموس‌تر بشوند.

استفاده در مورد عوامل درونی باید راه حل‌هایی را پیدا کنیم تا نقاط قوت خودمان را توسعه بدهیم و نقاط ضعفمان را هم برطرف کنیم. اما در مورد عوامل بیرونی باید تلاش کنیم تا از فرصت‌ها بیشترین استفاده را ببریم. همچنین دچار تهدیدها نشویم و بتوانیم آنها را دور بزنیم. بعد از انجام آنالیز SWOT باید از نتایج به دست آمده استفاده کنیم تا استراتژی بازاریابی خودمان را تعیین کنیم. این کار یکی از مراحل بسیار ضروری در این فعالیت محسوب می‌شود.

بعد از انجام آنالیز SWOT باید از نتایج به دست آمده استفاده کنیم تا استراتژی بازاریابی خودمان را تعیین کنیم. این کار یکی از مراحل بسیار ضروری در این فعالیت محسوب می‌شود. نتایج ما ۴ ناحیه دارد که در ادامه درباره هر کدام توضیح می‌دهم. هرکدام از این نواحی، یک دسته و یک رویکرد خاص از استراتژی‌های بازاریابی کسب و کار شما را شامل می‌شود:
۱- ناحیه SO که در این ناحیه نقاط قوت و فرصت‌ها با هم جمع می‌شوند.
۲- ناحیه WO که در این ناحیه از نتایج آنالیز SWOT در بازاریابی نقاط ضعف و فرصت‌ها با هم بررسی می‌شوند.
۳- ناحیه ST که در این ناحیه نقاط قوت و تهدیدها با هم بررسی می‌شوند.
۴- ناحیه WT که در این ناحیه نقاط ضعف و تهدیدها را در کنار هم می‌نویسیم و بررسی می‌کنیم تا آنالیز SWOT در بازاریابی را تکمیل کنیم.
هدف ما در تعیین استراتژی‌ها این نیست که حتماً همه آنها را به کار بگیریم. بلکه باید تمام آنها را فهرست کنیم و از بین آنها بهترین استراتژی را برای رسیدن به اهداف بازاریابی کسب و کارمان انتخاب کنیم و به کار بگیریم.

تجزیه و تحلیل SWOT در مقابل تجزیه و تحلیل GAP

تجزیه و تحلیل SWOT در مقابل GAP تجزیه و تحلیل

هر دو تجزیه و تحلیل SWOT و تجزیه و تحلیل GAP برای ارزیابی کسب و کار استفاده می شود که جنبه های مختلفی از کسب و کار را شامل می شود. با این حال، خروجی یکی را می توان به عنوان ورودی برای دیگری و بالعکس استفاده کرد. این مقاله مقدمه ای مختصر برای هر دو تکنیک، چگونگی ارتباط این دو با یکدیگر و راهنمایی هایی برای طراحی این نمودار ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل SWOT اغلب توسط شرکت ها استفاده می شود در حالی که تجزیه و تحلیل GAP اغلب استفاده نمی شود.

تحلیل SWOT چیست؟

SWOT نشان دهنده نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات است. گاهی اوقات از آن به عنوان تجزیه و تحلیل SLOT با مسئولیت هایی که به جای نقاط ضعف قرار دارند، نیز یاد می شود. این تحلیل شامل:

 1. توانمندی ها – مزیت های شرکت در رقابت های دیگر
 2. ضعفها – نقاطی که نیاز به بهبود در مقایسه با رقبا دارند
 3. فرصت ها – روند و شکاف بازار برای استفاده از فرصت ها
 4. تهدیدات – عوامل خارجی که می توانند کسب و کار شما را تهدید کنند

شناسایی این عوامل و با توجه به همه موارد سبب می شود تا برنامه ریزی فعالیت های آینده شما نمودار SWOT چیست؟ را آسان تر می کند. نرم افزار تجزیه و تحلیل SWOT Creately، یک نمونه آنلاین از تحلیل SWOT است که فرایند تجزیه تحلیل را بصورت گرافیکی و بصری ساده تر می کند تا آنها را در یک نمودار واحد تجسم کنید. شما حتی می توانید آن را ویرایش کنید با استفاده از قابلیت های همکاری در زمان واقعی به اشتراک بگذارید.

تجزیه و تحلیل GAP چیست؟

GAP یا گپ: یعنی تحلیل شکاف و فاصله بین نیاز تا اجرا!

در یک شرکت یا سازمان، تجزیه و تحلیل GAP عملکرد واقعی را با عملکرد بالقوه مقایسه می کند. گاهی اوقات برای تجزیه و تحلیل به شکاف، ارزیابی و نیاز بازار نیاز دارد. یک شرکت عوامل تعیین کننده وضعیت فعلی خود را تعیین می کند، یعنی عوامل فزاینده ای را برای رسیدن به هدف مورد نظر خود تعیین می کند و سپس چگونگی پر کردن فاصله بین دو عامل را تعیین می کند. این مهم است زیرا به شناسایی اینکه آیا یک سازمان در حال انجام آن است و یا در قادر به انجام آن نیست، کمک می کند، چرا که به پتانسیل ها تمرکز نمی کند. این به شناسایی نقص در تخصیص منابع، برنامه ریزی، تولید و غیره کمک می کند. در یک کلام مختصر می توان تجزیه و تحلیل GAP را شناسایی هر آنچه را که برای انجام یک پروژه نیاز هست را شامل می شود.

تصور کنید که از شما بخواهند تا وضعیت رسیدگی به تماس‌ها را در مرکز تماس سازمان خود بهبود ببخشید. تعدادی راهکار در ذهن دارید. اما پیش از اینکه بهترین راهکار را انتخاب کنید، باید مشخص کنید که برای رسیدن به اهداف پروژه چه‌کاری واقعاً نیاز است انجام شود.!؟ اینجاست که تجزیه‌وتحلیل شکاف مفید واقع می‌شود. این تجزیه‌وتحلیل یک ابزار ساده است که به شما کمک می‌کند شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت آینده را که می‌خواهید به آن برسید یعنی نقطه A تا B یک پروژه! و اقداماتی که برای بستن یا پر کردن این شکاف باید انجام شوند را شناسایی کنید. تجزیه‌وتحلیل شکاف زمانی مفید واقع می‌شود که در آغاز پروژه و وقتی‌که می‌خواهید یک پرونده کسب‌وکار تهیه کنید، انجام شود. همچنین زمانی که می‌خواهید اقدامات لازم برای تحویل پروژه را شناسایی کنید، انجام این تجزیه‌وتحلیل ضروری است.

تجزیه و تحلیل SWOT در مقابل GAP تجزیه و تحلیل

 • تجزیه و تحلیل SWOT و تجزیه و تحلیل GAP می تواند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد و آنها ممکن است معنای دیگری در این زمینه ها داشته باشند. در زیر تجزیه و تحلیل SWOT در مقابل تجزیه و تحلیل GAP در یک سازمان را نشان می دهد.
 • تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت را در برابر همتایان (رقبای) خود ارزیابی می کند، در حالیکه تحلیل GAP یک ارزیابی درونی برای شناسایی کمبود عملکرد اجرایی است.
 • تجزیه و تحلیل SWOT برای برنامه ریزی طولانی مدت انجام می شود، در حالیکه تجزیه و تحلیل GAP برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت انجام می شود.
 • تجزیه و تحلیل SWOT اغلب یک مطالعه جامع است که بسیاری از جنبه ها و بسیاری از رقبا را ارزیابی می کند. تجزیه و تحلیل GAP می تواند بسیار ساده باشد برای تنظیم یک فرآیند.
 • تجزیه و تحلیل SWOT کمک می کند تا بین محصولات و انتخاب های بیشتر در بازار، بهترین را بسنجید و ارایه کنید در حالیکه در تجزیه و تحلیل GAP می توانید نحوه رسیدن و تکمیل شکاف رسیدن به محصول انتخاب شده را ارزیابی کنید.

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم چه زمانی از GAP؟

همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد هر کدام از این تجزیه و تحلیل ها می تواند خروجی یا ورودی دیگری باشد مثلا شما برای انتخاب یک نرم افزار اتوماسیون اداری ممکن است ابتدا بازار را بررسی و بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT چندین انتخاب را پیش روی داشته باشید در این حال اطلاعات بدست آمد می تواند ورودی GAP باشد تا به نقطه صفر نیاز سازمان و رسیدن به یکی از انتخاب ها ( نرم افزار اتوماسیون اداری) سریعتر دست پیدا بکنید. یا اینکه ابتدا نیاز سازمان را برای داشتن یک نرم افزار اتوماسیون اداری بررسی و کلیه شکاف های پوشش این نیاز را از طریق تجزیه و تحلیل GAP ابتدا بدست می آورید و سپس اطلاعات آنرا بعنوان ورودی تجزیه و تحلیل SWOT قرار می دهید.

در هر صورت برای پیشبرد هر پروژه ای تحقیقاتی، توسعه ای و یا پیاده سازی شما عملا به این تجریه و تحلیل ها نیاز دارید اینکه ابتدا باید SWOT را انجام داد بعد GAP را و یا برعکس تفاوتی نمی کند در هر صورت شما نتایج یک تجزیه و تحلیل را بعنوان ورودی تجزیه و تحلیل دیگری می توانید بکار ببندید.

اما در این مثال با استفاده از به روش ها، نیاز هست شما ابتدا تجزیه و تحلیل SWOT را انجام دهید و سپس از اطلاعات آن برای ورودی GAP استفاده کنید چراکه تجزیه و تحلیل GAP بدون ارزیابی بازار و محصولات نتایج متفاوتی خواهد داشت!

یکی از مهم‌ترین نیازهای امروزی شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه امنیت اطلاعات، مسئله استانداردسازی و میزان تطابق فرآیندها، مکانیزم‌ها و کنترل‌های امنیتی سازمانی با معیارهای معتبر جهانی است. در این خصوص معمولاً سازمان‌ها با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی اقدام به سنجش میزان تطابق فعالیت‌های خود با اصول و مفاهیم استانداردشده می‌نمایند.

بنابراین برای شناسایی شکاف بین نیاز سازمان تا اجرا از GAP استفاده می شود که بدین ترتیب یک سازمان می‌تواند از مزایای حاصل از نتایج این اقدام به شرح زیر بهره‌‌مند شود:

 1. سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی استانداردهای امنیت اطلاعات نظیر ISMSو یا سایر استاندارها ITSM؛ ITIL؛ COBIT
 2. برنامه ریزی دقیق‌تر و اختصاص بهینه منابع برای پروژه‌های بهبود ؛
 3. برآورد هزینه و زمان پروژه‌های بهبود آینده؛
 4. شناسایی نقاط ضعف امنیتی عمده که نیازمند رسیدگی و واکنش سریع هستند؛
 5. آشنایی کارشناسان با اصول مدیریت مطابق با استانداردهای مرجع؛
 6. آگاهی از میزان فاصله و مسیر پیش رو برای رسیدن به حد مطلوب ؛

تجسم و همکاری در برنامه ریزی

با استفاده از SWOT و نمودارهای GAP، همکاری و تجسم نقش مهمی را ایفا می کنند. به عنوان مثال در مورد تجزیه و تحلیل SWOT، شما نیاز به دریافت ورودی از بسیاری از افراد دارید، بنابراین روند باید برای همه شفاف باشد. این جایی است که ابزارهای همکاری در زمان واقعی نقش مهمی را ایفا می کنند. شما می توانید نمودار SWOT یا GAP را با مجموعه ای از افراد تیم به اشتراک بگذارید و همزمان آن را ویرایش کنید. به دلیل همکاری در زمان واقعی، شما می توانید تغییرات یکدیگر را بلافاصله مشاهده کنید، و آن را بسیار آسان برای اصلاح آنها. برای این منظور از ابزار Created یا VISIO و سایر ابزارهای طراحی SWOT می توانید بهره بگیرید.

بنابراین اگر به دنبال ارزیابی نیاز سازمان به یک نرم افزار جهت پیاده سازی فرایندهای ITIL هستید با مدل تجزیه و تحلیل نمودار SWOT چیست؟ SWOT سرویس دسک پلاس شفافیت کاملی برای مدیران سازمان جهت انتخاب محبوب ترین ابزار پیاده سازی ITIL می توانید ارایه کنید.

Strengths- نقاط قوت:

 1. انتخاب بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ سازمان در جهان
 2. هزینه کم نسبت به سایر راهکارها
 3. پوشش فرایندهای ITIL
 4. پیکربندی و استفاده آسان
 5. ادغام پذیری با سایر محصولات Managenegine
 6. یکپارچگی با سایر نرم افزارهای سازمانی
 7. امنیت بالا
 8. دارای Roadmap ارایه نسخ جدید

Weaknesses- نقاط ضعف:

 1. عدم پوشش زبان فارسی و تقویم شمسی
 2. عدم وجود مستندات آموزشی فارسی در سایت مرجع

Opportunities- فرصت‌ها:

 1. افزایش بهره وری عملکرد کارشناسان فناوری و ارایه کننده های خدمات
 2. کاهش هزینه های ارایه خدمت به کاربر
 3. همپوشانی کلیه فرایندهای بخش های مرتبط در سازمان

Threats- تهدید‌ها:

 1. تنوع نرم افزارهای HelpDesk که بجای سرویس دسک اشتباه در سازمان بکار گرفته می شود!
 2. عدم حمایت مدیریت ارشد و مدیران انفورماتیک از استقرار کامل سرویس که منجر به شکست خواهد شد.

شرکت مدانت با تولید بسته فارسی سرویس دسک پلاس عملا نقاط ضعف استفاده از این سرویس را در ایران بطور کامل از بین برده و با ایجاد مرجع آموزشی آنلاین، آموزه های حضوری، ویدیویی و موشن گرافیک این فقدان را نیز پوشش داده است و همچنان سازمان شما علاوه بر بهرمندی از فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (پوشش داده شده توسط مدانت) قادر خواهید بود تا بهترین گزینه را برای انتخاب ابزار پیاده سازی ITIL داشته باشید!

#MedaNet #ServiceDesk #ITIL #ITSM #ITAM #ITOM #Manageengine #Zoho #Webtick #Agileاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.