افزایش قیمت سهام


افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چیست؟

افزایش سرمایه از طریق محل تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از 4 نوع روش افزایش سرمایه در بازار سرمایه داران است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها مربوط به سرایه هایی مثل زمین، خانه، ماشین و … است که توسط شرکت آن ها را ارزیابی می کنند. هنگامی که این موارد را ارزیابی می کنند ارزش آن ها در شرکت ترازنامه به روز رسانی می شود. با این حساب معادله حسابداری نباید هیچ گونه تغییری در ترازنامه ایجاد کند به همین دلیل شرکت باید سرمایه را افزایش دهد تا معادله تغییری نکند. در روش افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها هیچ پولی وارد شرکت نمی شود فقط در صورت حساب های مالی شرکت یک نوع عملیات حسابداری انجام می شود. در این روش با وارد شدن تعداد سهام هیچ تغییری در ارزش سهام ایجاد نمی کند و فقط با افزایش تعداد سهام، قیمت سهام ها کم می شود و تغییری در دارایی صورت نمی گیرد تا در معادله تغییری صورت نگیرد.

مراحل افزایش سرمایه در بورس

زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد باید یک جلسه به تصمیم هیئت مدیره تشکیل دهند و تمام کسانی که در این شرکت سرمایه دارند شرکت کنند تا بتوانند از تغییرات آگاه شوند. سپس طبق مشورت ها و نظر هیئت مدیره مقدار افززایش سرمایه و نوع آن را در مجمع عمومی قوق العاده مشخص و تعیین می کنند سپس آن را به سازمان اوراق بهادار در بورس ارسال می کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی که آن را بررسی کردند و مورد تایید قرار گرفت در سایت اصلی سازمان به نمایش گذاشته می شود و در روزنامه آن را اعلامیه می کنند. در این حالت است که افزایش سرمایه تصویب و اجرایی می شود.

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

همان طور که گفته شد با افزایش تعداد سهام به روش تجدید ارزیابی قیمت سهام ها کاهش می باند چون تعداد آن ها بشتر شده است و در واقع قیمت سهام هیچ تغییری نکرده است و ثابت باقی مانده است. افزایش سرمایه یا جمع آوری پول با فروش سهام جدید سهام هیچ تاثیری در سودآوری یک شرکت ندارد، اما می تواند سهامداران موجود را رقیق کند زیرا درآمد خالص شرکت بین تعداد بیشتری سهام تقسیم می شود. هنگامی که یک شرکت از طریق افزایش سرمایه اقدام به جذب سرمایه می کند، یک مورد مثبت در جریان وجوه نقد از بخش فعالیت های تأمین مالی و افزایش سهام مشترک به ارزش خود در ترازنامه وجود دارد.

وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

وضعیت سهم پس از افزایش سرمایه

هنگامی که سرمایه از طریق تجدید ارزیابی افزایش پیدا می کند ارزش دارایی تغییری نمی کند. زیرا همان طور که می دانید طبق قوانین پس از افزایش سرمایه میزان ارزش دارایی تغییری نمی کند قیمت سهم کاهش می یابد ولی با توجه به میزان افزایش سرمایه تعداد سهام نیز افزایش می یابد.

تبعات افزایش سرمایه

شرکت ها باید توجه داشته باشند که افزایش سرمایه به بیش از اندازه خسارات های جبران ناپذیری را وارد می کند. افزایش سرمایه باید در بلند مدت و طبق قوانین انجام گیرد. افزایش کل سهام موجودی که در ترازنامه شرکت نشان داده می شود، معمولاً خبر بدی برای سهامداران است زیرا نشان دهنده انتشار سهام اضافی سهام است، که ارزش سهام های موجود سرمایه گذاران را رقیق می کند. با این حال، سهام اضافی سرمایه ممکن است در قالب افزایش بازده سهام از طریق سود سرمایه، پرداخت سود سهام بالاتر یا هر دو به سرمایه گذاران سود برساند.

افزایش سهام کل سهام ممکن است بر سهامداران موجود تأثیر منفی بگذارد زیرا معمولاً منجر به رقیق سهام می شود. این بدان معناست که هر سهم موجود، درصد کمتری از مالکیت را نشان می دهد و سهام را با ارزش تر می کند. از آنجا که درآمد شرکت برای تعیین سود شرکت در هر سهم (EPS) با تعداد جدید افزایش قیمت سهام و بیشتر سهام تقسیم می شود، رقم EPS رقیق شرکت کاهش می یابد. سرمایه گذاران و تحلیلگران احتیاط دارند اگر یک شرکت به طور مداوم پیشنهادهای اضافی برای سهام را آغاز کند، زیرا این امر اغلب نشان می دهد که این شرکت برای حفظ بدهی مالی با درآمدهای جاری مشکل دارد و نیاز مبرم به تأمین اعتبار اضافی دارد.

انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری معمولا به 4 صورت انجام می شود. هر کدام از این نوع روش ها برای یک شرکت خاص متناسب با دستورالعمل کاری که دارد مناسب است. نوع اول افزایش سرمایه از طریق محل اورده نقدی است. دومین نوع افزایش سرمایه از طریق سود انباشته است. سومین نوع افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها است و نوع چارم افزایش سرمایه از طریق صرف سهام انجام می پذیرد.

مزایای افزایش سرمایه

سرمایه با وجود رقیق احتمالی سهام، افزایش سهام سرمایه در نهایت می تواند برای سرمایه گذاران سودمند باشد. افزایش سرمایه برای شرکتی که با فروش سهام بیشتر سهام ایجاد می شود می تواند رشد اضافی شرکت را تأمین کند. اگر شرکت سرمایه اضافی را با موفقیت سرمایه گذاری کند، ممکن است سود نهایی سهام سهام و سود سهام پرداخت شده توسط سرمایه گذاران بیش از حد کافی برای جبران رقیق سهام آنها باشد. اگر یک شرکت بتواند مقدار قابل توجهی از سهام اضافی را بدون دیدن افت قابل توجهی در قیمت سهم صادر کند، نشانه خوبی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران است.

تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام

سرمایه گذاران صندوق متقابل آگاه از مالیات قبل از سرمایه گذاری در یک صندوق با یک مولفه قابل توجه افزایش سود غیرقابل تصرف، باید سود سرمایه انباشته غیرقابل تحقق صندوق را که بعنوان درصد از دارایی خالص آن بیان شده است، تعیین کنند. از این شرایط به عنوان قرار گرفتن در معرض سود صندوق استفاده می شود. هنگامی که توسط یک صندوق توزیع می شود، سود سرمایه برای تعهدات مشمول مالیات برای سرمایه گذاران صندوق است. سود سرمایه کوتاه مدت در اوراق بهادار نگه داشته شده برای مدت یک سال یا کمتر اتفاق می افتد. این سودها به عنوان درآمد عادی براساس وضعیت تشکیل پرونده مالیاتی فرد و تعدیل درآمد ناخالص مالیات می شوند. سودهای بلند مدت سرمایه معمولاً با نرخی کمتر از درآمد معمولی مالیات می شوند. نرخ سود سود بلند مدت در بالاترین براکت مالیاتی 20% است. بیشتر مالیات دهندگان واجد شرایط 15% نرخ سود مالیاتی در دراز مدت سرمایه هستند. سهامداران باسابقه از تاریخ سود سهام قبلی صندوق، توزیع سود سرمایه صندوق را دریافت می کنند. اشخاص دریافت کننده توزیع فرم را دریافت می کنند که میزان توزیع سود سرمایه را مشخص می کند و مقدار کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد. هنگامی که یک صندوق مشترک باعث افزایش سود یا سود سهام می شود، ارزش خالص دارایی (NAV) بر میزان توزیع کاهش می یابد. توزیع سود سرمایه تاثیری در بازده کل صندوق ندارد.

نحوه دریافت سهام جایزه

نحوه دریافت سهام جایزه

سهام جایزه سهامی است که شرکت های سرمایه گذار به سرمایه داران می دهند. سرمایه داران هیچ مبلغ و هزینه ای برای دریافت سهام جایزه پرداخت نمی کنند. در واقع سهام جایزه یک اتفاق خوب برای سرمایه داران است که در طول سال ممکن است برای آن ها اتفاق افتد. شرکت ها به دلایل مختلفی سرمایه جایزه را به سهامداران می دهند زیرا در صورتی که شرکت پول کمی داشته باشد با قرار دادن سهام جایزه در اختیار سهام دار این امکان را ایجاد می کند تا سهام دار راغب شود تا سهام را بفروشد و آن افزایش قیمت سهام را به پول تبدیل کند و آن پول در اختیار شرکت قرار گیرد. یکی از دلایل دیگر استفاده از این سهام ها این است که قیمت سهام کاهش پیدا کند تا سهام داران راغب به سرمایه گذاری در شرکت شوند. دریافت سرمایه جایزه دو ماه بعد از این که آگهی سهام جایزه ثبت شد صورت می گیرد. اگر با گذشت دو ماه سهام جایزه به شما تحویل داده نشد به کارگزاری که در آن سرمایه گذاری کردید مراجعه کنید.

تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

در روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تعداد سهام از قبل بیشتر می شود. میزان افزایش تعداد سهام بستگی به تصمیم گیری شرکت دارد که چه تعداد سهام را وارد شرکت کند اما در این روش با افزایش تعداد سهام از قیمت آن ها کاهش می یابد تا میزان صورت حسای که از قبل تعیین شده است تغییری نکند.

افزایش سرمایه به زبان ساده

افزایش سهام سرمایه عبارت است از کل سهام، مشترک و ترجیحی که یک شرکت دولتی مجوز صدور آن را دارد. تفاوت بین سهام عادی و سهام ترجیحی در این است که اگر یک شرکت ورشکسته شود، سهامداران ترجیحی سهم دارایی خود را قبل از دریافت سهامداران عادی از آنها دریافت می کنند (اگر چیزی باقی مانده باشد). سهام مشترک چیزی است که سرمایه گذاران معمولاً خریداری می کنند و شرکت ها همیشه سهام مورد نظر را پیشنهاد نمی کنند. سهام سرمایه تعدادی از سهام است که می تواند تا به امروز توسط سهامداران برجسته و یا قابل نگه داشته باشد. میزان سهام سرمایه ای که یک شرکت صادر می کند معمولاً در ابتدا در منشور شرکت خود ذکر می شود که همان سند حقوقی است که برای شروع یک شرکت استفاده می شود. با این حال، یک شرکت معمولاً حق دارد با تصویب هیئت مدیره خود میزان سهام خود را برای صدور آن افزایش دهد. همچنین، در کنار حق انتشار سهام بیشتر برای فروش، یک شرکت حق دارد سهام های موجود را از سهامداران خریداری کند. سرمایه گذاران می توانند اطلاعات مربوط به سهام سرمایه شرکت را در بخش سهام سهامداران ترازنامه خود بیابند.

بهترین نوع افزایش سرمایه

ساختار هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت است و هر شرکت از یک نوع افزایش سرمایه برای خود استفاده می کنند و دستورالعمل آن ها متفاوت است. پس نمی توان نتیجه گرفت بهترین نوع افزایش سرمایه کدام است. زیرا هر شرکت متناسب با نوع سرمایه خود از یک نوع روش افازیش سرمایه استفاده می کند. اما از نظر پزوهشگران بهترین روش برای افزایش سرمایه راهی است که به صورت مستقیم منابع جدید سرمایه گذاری وارد شرکت شود. در روش افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و افزایش سرمایه از محل صرف سهام بهترین نوع این افزایش برای ورود منابع جدید به شرکت است. متناسب با عملکرد افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها هر کدام از این دو یک مزیت و ویژگی خاص دارند که آن ها را با دو نوع دیگر افزایش سرمایه متمایز می کند.

قوانین جدید افزایش سرمایه

برای افزایش سرمایه از طریق قانونی باید طبق قوانین عمل کرد. این قوانین در مورد هر نوع ار روش های افزایش سرمایه به یک صورت است. برای افزایش سرمایه طبق قوانین زیر عمل می کنیم.

افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ابتدا باید طبق قوانین، شرکتی که تصمیم بر افزایش سرمایه خود دارد آن را اعلام کند و تمام سهامداران را برای شرکت در جلسه فوق العادع خبر کند. تمام سهامداران باید در این جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت افزایش سرمایه برای آن ها لحاظ نمی شود. سپس تمام مدارک لازم را جمع آوری می کنند و در اختیار سازمان بررسی اوراق بهادار می گذارد.

بررسی آماری افزایش سرمایه در بورس

طبق مدارک ارائه شده سازمان اوراق بهادار افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار می دهند و طبق قوانین آن را تصویب می کنند و نتیجه آن را از طریق سایت اعلام می کنند. پس از اعلام در سایت و با خبر شدن سهامداران از افزایش سهام آن را در روزنامه مورد نظر اعلام می کنند و میزان افزایش سرمایه شرکت مورد نظر را روزنامه می کنند.

بررسی حقوق افزایش سرمایه با استفاده از قوانین تعیین شده

قبل از اینکه سازمان اوراق بهادار میزان افزایش سرمایه را نصویب کنند میزان حقوق افزایش سرمایه را با کمک قوانین جهانی بررسی می کنند.

دلایل افزایش سرمایه

معمولا شرکت ها به دو دلیل سرمایه خود را افزایش می دهند. شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند از طریق تامین منابع مالی اقدام می کنند و سرمایه شرکت را افزایش می دهند. دومین عاملی مه منجر به افزایش سرمایه در شرکت های مختلف می شود برای اصلاح ساختار سرمایه کشور است.

دلایل افزایش سرمایه از روش تجدید ارزیابی

به سه دلیل سهام داران از محل تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

برای افزایش کیفیت سهام و برای افزایش قرت وام دهی بانک ها

برای این که ورشکسته نشوند و خارج شدن از آن

برای بهره بردن از ظرفیت بدهی و دریافت وام های مالی به میزان بیشتر

مفهوم تجدید ارزیابی به زبان ساده

تأمین مالی سهام، فرآیند افزایش سرمایه از طریق فروش سهام است. شرکت ها پول جمع می کنند زیرا ممکن است نیاز به کوتاه مدت پرداخت اسکناس داشته باشند یا ممکن است آنها یک هدف بلند مدت داشته باشند و برای سرمایه گذاری در رشد خود نیاز به بودجه دارند. آنها با فروش سهام، در ازای دریافت وجه نقد، مانند تأمین مالی سهام، در شرکت خود مالکیت می فروشند. بعضی اوقات ارزش پول کشورها کم می شود و تورم در کشور افزایش می یابد این امر باعث بالا رفتن قیمت ها در بازار می شود. هنگامی که ارز چند نرخی است این مشکل تشدید می شود و میان قیمت و ارزش اصلی اختلاف بسیار زیادی به وجود می آید. این اختلاف در بررسی سهام های اقتصادی بسیار مشکل می شود و اطلاعات دقیق را در اختیار صسهام داران قرار نمی دهد. در این مواقع استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه بسیار مناسب است زیرا تا حدودی این مشکل را برطرف و افزایش سرمایه و سرمایه گذاری را راحت تر می کند. این افزایش یک بررسی حساب محسوب می شود و بر درآمد تاثیری نمی گذارد. زیرا در این روش فقط ارزش سهام هایی که به صورت ملک، زمین و یا تجهیزات مختلف است به روز رسانی می شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید شرکتی در سال 1370 دارای یک زمین به ارزش 10 میلیون تومان است و آن زمین را با همین قیمت در دفتر ثبت سازمان سهام داران ثبت کرده است. قطعا اکنون و در سال 1399 ارزش آن قطعه زمین به مبلغ 10 میلیون تومان نیست و با بالا رفتن تورم و افزایش قیمت ها آن نیز افزایش یافته است و ارزش آن 100 میلیون تومان است. بنابراین شرکت با استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی میزان ارزش جدید زمین را محاسبه می کنند و با توجه به ارزیابی کارشناسان آن را در ترازنامه ثبت می کنند.

فرمول قیمت بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

برای محاسبه میزان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها باید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. ابتدا باید میزان درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی محاسبه کنیم که آن را با حرف A نمایش می دهیم. قیمت سهام قبل از افزایش را با حرف S نمایش می دهیم. برای محاسبه این روش باید میزان سود انباشته را در اختیار داشته باشیم. طبق فرمول زیر میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به دست می آوریم.

فرمول افزایش سرمایه

با یک مثال عددی آن را بیشتر توضیح می دهیم. فرض کنید فرض کنید شرکتی ارزش سهام آن 6000 ریال است و میزان سور انباشته آن 200 درصد است. قیمت سرمایه بعد از افزایش سرمایه را این گونه محاسبه می کنیم.

فزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

2000 هزار ریال قیمت سهام بعد از افزایش سهام است.

ما در سایت نیک وست مقالاتی در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری ارائه داده ایم برای کسب موفقیت بیشتر در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

سهام جایزه (افزایش سرمایه از محل سود انباشته) چیست؟

سهام جایزه در بورس

“همیشه هدیه و جایزه هرچقدر کوچک می‌تواند انسان را خوشحال کند “. بگذارید درمورد سهام جایزه صحبت کنیم که هر شرکتی در برخی مواقع توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، و این غالباً به عنوان یک موقعیت برنده محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از افزایش سهام و سود شرکت از مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و بازرگانان بیشتر سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. در تعریف سهام جایزه یا همان Bonus shares باید بگوییم سهام اضافی است که بدون هیچ هزینه اضافی براساس تعداد سهام صاحب سهام به سهامداران فعلی داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تشویق مشارکت خرده فروشی و افزایش پایه سهام خود این نوع سهام را صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نام دیگر این سهام افزایش سرمایه ار محل سود انباشته می‌گویند.

اصل اساسی این سهام این است که تعداد کل سهام با نسبت ثابت تعداد سهام نگهداری شده به تعداد سهام موجود مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار A دویست سهم یک شرکت را در اختیار داشته باشد و شرکتی پاداش ۴: ۱ را اعلام کند، یعنی برای هر سهم، او ۴ سهم رایگان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در مجموع ۸۰۰ سهم رایگان است و کل سهام او به ۱۰۰۰ سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
وقتی قیمت هر سهم یک شرکت بالا باشد، خرید سهام آن شرکت خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-شود. افزایش تعداد سهام باعث کاهش قیمت هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما سرمایه کلی حتی در صورت اعلام سهام جایزه ثابت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

سود سهام جایزه چیست؟

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که انتشار این سهام باعث افزایش سرمایه سهام صادر شده شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این شرکت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از حد واقعی است و باعث جذابیت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر آن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد سهام مانده قیمت سهام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و سهام را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی مقرون به صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

سود سهام جایزه در بورس

هنگام انتشار سهام جایزه چه اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد؟

در صورت صدور جایزه، قیمت سهام شرکت به همان نسبت جایزه صادر شده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، در یک جایزه ۱: ۱، قیمت سهام ۵۰٪ کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. با این حال، در بلند مدت و با افزایش قیمت سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایل به سود دارند. مالیات بر تقسیم سهام جایزه وجود ندارد.

آیا سود سهام جایزه پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

سود سهام به تعداد افزایش قیمت سهام کلی سهام قابل مشاهده / نگهداری شما پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اهمیتی ندارد که آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سهام اصلی هستند یا سهام جایزه، زیرا سهام هر دو به طور کامل پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

آیا سهام جایزه قابل فروش است؟

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سهام را قبل از تاریخ پاداش بفروشد و مالیات LTCG را پرداخت کند و سهام را از بازار پس از پایان جایزه بخرد. اما اگر سهام را نگه دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد. اگر شرکت اعلام کرد که یک جایزه کامل سهام پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در فروش سهام شرکت در پرتفوی خود عجله نکنید.

سهام جایزه چگونه وارد اعتبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

اگر واجد شرایط سهام Bonus هستید، برای اینکه به سبد سهام شما واریز شود، از تاریخ ثبت ۱۵ روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد، اما این بستگی به RTA (نمایندگان ثبت و انتقال سهام) دارد. وقتی Bonus shares خود را به پرتفوی خود وارد کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد.

تاریخ ثبت چیست؟

 • تاریخ ثبت تاریخ قطع از پیش تعیین شده توسط شرکت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار برای واجد شرایط بودن در سهام اضافی باید سهام خود را در حساب پرتفوی خود نگه دارد یا مالک آن باشد. تاریخ ثبت تنظیم شده است تا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند سهامداران واجد شرایط را شناسایی و سهام جایزه را توزیع کنند.
 • کلیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دارای سهام در حساب پرتفوی خود در تاریخ ثبت، حق دریافت جایزه سهام اعلام شده توسط شرکت را دارند.
 • سهام پاداش معمولاً ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ثبت به حساب پرتفوی واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تاریخ گذشته چیست؟

 • به عنوان مثال در کشور X، تحویل سهام در حساب پرتفوی پس از ۲ روز اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. بنابراین، در صورت عدم داشتن سهام شرکت توزیع کننده، باید سهام را دو روز قبل از تاریخ ثبت بخرید تا واجد شرایط دریافت سهام جایزه شوید.
 • تاریخ گذشته یک روز قبل از تاریخ ثبت است. از این رو، اگر سهام خود را قبل از تاریخ گذشته خریداری کنید، در صورت عدم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قبلی، واجد شرایط توزیع سهام جایزه خواهید شد. تاریخ گذشته تاریخ قطع قبل از آن است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید سهام را خریداری کند تا متناسب با تعداد سهام خریداری شده توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار قبل از تاریخ مذکور، مجاز به توزیع Bonus shares باشد.
 • با این حال، اگر سهام را برای اولین بار در تاریخ گذشته خریداری کنید، سهام پس از تاریخ ثبت، پس از تاریخ تسویه حساب T+2 به حساب پرتفوی شما واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شو، و شما را از واجد شرایط بودن هر گونه سهام اضافی خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در چنین شرایطی، شخصی که سهام را فروخته است واجد شرایط دریافت سهام جایزه خواهد بود.
 • برعکس، اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را در اوراق بهادار مربوطه تصفیه کنید و همچنان واجد شرایط دریافت این نوع سهام هستید، باید تا تاریخ گذشته سهام خود را ملزم کنید.

محاسبه سهام جایزه

این نوع سهام متناسب با مبلغ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده برای سهامداران موجود صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به عنوان مثال، این سهام که باید با نسبت ۲: ۳ توزیع شود به این معنی است که به ازای هر سه سهامی که در شرکت دارید دو سهم اضافی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. بنابراین اگر ۳۰۰۰ سهام یک شرکت خاص را در اختیار داشته باشید، ۲۰۰۰ سهام اضافی بدون هیچ گونه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت خواهید کرد.

دلایل انتشار سهام پاداش

 • این سهام زمانی برای سهامدار صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سهامداران را به دلیل اعتماد به مدیریت و اصول اولیه شرکت پاداش دهد، اما به دلیل کمبود بودجه قادر به ارائه سود نقدی نیست.
 • سهام Bonus نیز زمانی توسط شرکت صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت سه ماهه مثال زدنی داشته است اما به دلیل کمبود پول نقد، علی‌رغم کسب سود کل، قادر به توزیع سود نبود. در چنین حالتی، شرکت به جای پرداخت سود سهام، با تخلیه سود، سود را به صورت سهام جایزه تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام پاداش نیز توسط شرکت برای تجدید ساختار ذخایر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از این رو، ممکن است ذخایر را کاهش داده و پایه سهام خود را افزایش دهد. از آنجا که صدور سهام پاداش به سهامداران موجود از سود افزایش قیمت سهام یا اندوخته شرکت داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، انتشار سهام جایزه به عنوان سرمایه ذخیره نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کم نقد ممکن است سهام پاداش را به عنوان روش تأمین درآمد ثابت به سهامداران توزیع کنند و سابقه ارائه بازده به سرمایه گذاران را حفظ کنند.
 • همچنین هدف از سهم پاداش بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشویق و افزایش مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی است. زیرا قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با میزان تقسیم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و به دلیل تعداد بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سهام مانده، نقدینگی در بازار را نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

تغییر در قیمت ها پس از انتشار سهام جایزه

قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در حالی که تعداد سهام باقی مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، سهام بدون تغییر است. اگر قیمت سهام یک شرکت با ۱۰۰ معامله باشد و تعداد سهام موجود ۱۰ سهم باشد، بنابراین سرمایه سهام ۱۰ است. در صورت توزیع سهام جایزه، به عنوان مثال در نسبت ۱: ۱، سرمایه سهام عدالت بدون تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند در حالی که تعداد سهام به ۲۰ سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد زیرا یک سهم برای هر سهم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، قیمت سهم متناسب با تغییر متناسب با آن افزایش قیمت سهام کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. تأثیر سهام جایزه بر سرمایه بازار جمع صفر است، یعنی محدودیت بازار بدون تغییر است.

Post Bonus Ex – قیمت پاداش = قیمت اصلی قبل از پاداش * تعداد سهام جایزه ارسال / تعداد سهام قبل از پاداش.
در صورت بروز مشکل جایزه، شرکت تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که تاریخ تعطیلی و تعیین سهامداران واجد شرایط را تعیین کند. قیمت سهام قبل از تاریخ ثبت به عنوان “Cum Bonus” و قیمت پس از تاریخ ثبت به عنوان “Ex Bonus” نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پس از انتشار جایزه، از لحاظ نظری، قیمت سهام در نسبت سهام جایزه به سهام موجود تعدیل می شود.

انواع سهام جایزه

 1. کاملاً پرداخت شده
  وقتی این سهام بدون هیچ هزینه اضافی به نسبت سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت توزیع شود، به آن سهام کاملاً پرداختی پاداش گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سهام پاداش کاملاً پرداخت شده را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از منابع زیر صادر کرد: ذخیره سرمایه، حساب سود و زیان، حساب حق بیمه تأمین، ذخیره بازخرید سرمایه و غیره پول نقد مانند ذخیره سرمایه ایجاد شده توسط تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.
 2. تا حدی پرداخت شده
  قبل از تعریف سهام اضافی پرداخت شده بخشی از مبلغ، به ما بفهمانید که یک سهم پرداخت شده بخشی از آن چیست؟ یک سهم نیمه پرداخت شده سهمی در یک شرکت است که در مقایسه با ارزش اسمی فقط بخشی از آن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، با این تفاهم که هر از چندگاهی تا زمان پرداخت کامل سهام، وجوه بیشتری توسط شرکت تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پس از آن تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر برقرار خواهد شد بنابراین، هنگامی که این پاداش برای تبدیل سهام نیمه پرداخت شده به سهام کاملاً پرداخت شده بدون فراخوانی مبلغ نامفهوم اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، از طریق سرمایه-گذاری سود، به آن سهام پرداخت اضافی پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، برخلاف سهم پاداش کاملاً پرداخت شده، سهام پاداش جزئی پرداخت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از حساب حق بیمه تأمین و حساب ذخیره بازخرید سرمایه صادر شود.

الزامات قانونی برای مسائل جایزه

سهام اضافی فقط پس از گذشت ۱۲ ماه از انتشار سهام برای بررسی قابل انتشار است. این فقط از طریق اندوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزاد قابل صدور است، یعنی اندوخته‌های حاصل از سود حاصل از پول نقد. باید بصورت کاملاً پرداخت شده صادر شود و فقط ۲ مسئله جایزه در یک دوره ۵ ساله قابل ایجاد است. مانده ذخایر پس از انتشار جایزه باید ۴۰٪ از سرمایه پس از انتشار باشد. از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یکی از مزایای ویژه این سهم این است که هیچ گونه عوارض مالیاتی در دریافت سهام جایزه برای سرمایه گذاران وجود ندارد. این به طور خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی مفید است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند برای یک افق بلند مدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. این برای سرمایه‌گذاران که پول بدست آورده خود را برای به دست آوردن بازدهی چشمگیر در آینده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌اند و می خواهند سرمایه گذاری خود را برای افزایش بازده افزایش دهند، سودآور است.

مزایا سهام جایزه

با این وجود اشکالات خاصی در انتشار سهام جایزه وجود دارد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آگاه باشند:

 • سهام جایزه ممکن است هیچ ارزشی از دید سهامداران نداشته باشد. در صورت وجود، کیفیت سهامداران به دلیل افزایش فعالیت و ورود دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سهام، افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام جایزه ثروت اضافی تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند زیرا قیمت سهام سهام متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، سرمایه بازار بدون تغییر و مانند گذشته باقی مانده و ثروت سهامداران موجود را دست نخورده نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.
 • همچنین، سهامداران از احتمال کاهش نرخ سود سهام ناامید خواهند شد زیرا انتشار سهام جایزه لزوماً باعث افزایش سود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، سود بین تعداد بیشتری از سهام تقسیم خواهد شد که باعث کاهش سود هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و همچنین در صورت سود سهام در آینده، سود سهام هر سهم را کاهش می دهد.
 • یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ممکن است برای انجام تعهدات مالی خود یا تحقق اهداف مالی خود به نقدینگی نیاز داشته باشد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است نقدینگی را به صورت سود سهام نقدی انتظار داشته باشند و دریافت سهام جایزه ممکن است تعهدات و اهداف آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به خطر بیندازد. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار مطمئناً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با فروش سهام جایزه در بازار آزاد، این اهداف نقدینگی را برآورده کند، اما این امر باعث کاهش نسبی سهام وی در شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • سرمایه گذاران باید مراقب پیامدهای مالیاتی در صورت فروش سهام جایزه باشند. در مثال فوق ITC، اگر بلافاصله سهام پاداش خود را فروخته بودید، از سهام جایزه فروخته شده ۱۵٪ بدهی مالیاتی به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این بدهی مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار بیشتر از سود واقعی سهام باشد.
 • همچنین، برای جلوگیری از خطر حراج پیوسته و ناپیوسته، سهام باید پس از اعتبار واقعی در حساب شما فروخته شود.

مزایای سهام جایزه

 • هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه مالیات بر خرید سهام جایزه وجود ندارد.
 • برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری طولانی مدت هستند سودمند است.
 • افزایش اعتماد به نفس در عملیات شرکت.
 • در صورت تصمیم شرکت در آینده برای پرداخت سود سهام بیشتر.
 • افزایش نقدینگی.
 • کاهش موانع ورود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید.

سخن آخر

اگر یک سرمایه‌گذار طولانی مدت هستید، سهام پاداش بدون شک برای شما نتیجه مثبت خواهد داشت. دلفین وست نه تنها توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با سهام پیش بینی شده جایزه در سال ۲۰۲۱ و باقی مانده سال ۲۰۲۰ به شما ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بلکه همچنین شما را به طور منظم با اخبار اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاریخ ثبت، تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و نسبت سهام اضافی که توسط شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر به سرمایه‌گداری در فارکس یا بورس فکر می‌کنید می‌توانید آموزش بورس از صفر و آموزش فارکس مقدماتی را در سایت ما دنبال کنید.

برای یادگیری “افزایش سرمایه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

ارزش بازار سهام با افزایش 15.7 درصدی به 55 میلیارد دلار رسید

خبرگزاری فارس: ارزش بازار سهام ایران به مدد رشد قیمت سهام چند شرکت و حضور بانک تجارت، با افزایش 15.7 درصدی به بیش از 55 میلیارد دلار در پایان اردیبهشت ماه رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمار و ارقام ارزش بازار سهام بورس هر کشوری یکی از متغیرهای اصلی در بررسی عمق و نوسان و همچنین رونق یا رکود بورس‌ها است که از ضریب تعداد سهام همه شرکت و قیمت روز محاسبه می‌شود.
بر این اساس، سال گذشته در حالی به دلیل سقوط قیمت سهام اکثر شرکت‌ها، ارزش روز سهام 346 شرکت بورسی به کمترین حد ممکن در سه سال اخیر و به 48 میلیارد دلار رسیده بود که با بهبود و افزایش قیمت سهام شرکت‌های بزرگ و همچنین ورود بانک تجارت به بورس این متغیر در پایان اردیبهشت 88 و در عرض 40 روز کاری با رشد 15.7 درصدی نسبت به اسفند 87 مواجه شده و به بیش از 55 میلیارد دلار در 31 اردیبهشت رسید.
این افزایش در رشد 13 درصدی نسبت قیمت به درآمد بازار سهام نیز نمایان شد به طوری که با رشد قیمت‌های سهام برخی شرکت‌ها، میانگین نسبت P/E بازار از 3.84 مرتبه در پایان اسفند به 4.34 مرتبه رسید.

*جابجایی در جدول بزرگان بورس

بر اساس این گزارش ، افزایش 15.7 درصدی ارزش روز بازار عمدتا " ناشی از رشد قیمت سهام شرکت‌هایی چون مخابرات، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه، ملی مس، بانک‌های سینا و پارسیان و همچنین تک سهم‌هایی مانند صدرا و از طرفی دیگر ناشی از حضور بانک تجارت با سرمایه اسمی هزار و 40 میلیارد تومانی بود که ضمن تاثیر مستقیم در رشد ارزش بازار، منجر به ایجاد تغییراتی در جدول بزرگان بورس نیز شد.
بررسی‌های فارس از وضعیت ارزش روز 10 شرکت بزرگ بورسی تا پایان اردیبهشت ماه حکایت از آن دارد که با رشد قیمت هر سهم مخابرات از 140 به161 تومان، ارزش روز بزرگترین شرکت بورس (افزایش قیمت سهام هم از نظر سرمایه اسمی و هم از نظر ارزش روز بازار) از 6.3 هزار میلیارد تومان به 7.3 هزار میلیارد تومان رسید تا با افزایش هزار میلیارد تومانی ارزش مخابرات، زمینه جهش ارزش روز بازار نیز فراهم شود.
این شرکت در حالی 14.1 درصد از ارزش 55 میلیارد دلاری بازار سهام ایران را در اختیار گرفت که افزایش قیمت هر سهم فولاد مبارکه از 175 تومان اسفند 87 به 188 تومان در پایان اردیبهشت ماه منجر شد تا ارزش روز سهام این شرکت نیز از 2.77 هزار میلیارد تومان به 2.97 هزار میلیارد تومان برسد.
پالایش نفت اصفهان نیز برای حفظ رتبه سوم جدول بزرگترین شرکت‌های بورسی چاره ایی جز افزایش 770 میلیارد تومانی ارزش روز خود نداشت.این رشد ناشی از صعود قیمت هر سهم "شپنا " از 498 تومان اسفند ماه به 666 تومان اردیبهشت ماه بود تا بدین ترتیب ارزش روز این شرکت مشمول اصل 44 نیز به بیش از 2.7 هزار میلیارد تومان برسد.
شرکت‌های اصفهانی فولاد و پالایش نفت (به همراه شرکت مخابرات) هر کدام با برخورداری از 5.6 و 5.2 درصد از ارزش روز کل بازار ، از جمله شرکت‌های موثر در نوسان شاخص بورس به شمار می‌رود.
در ادامه این سه شرکت بزرگ بورس، شرکت ملی مس با ارزش روز 2.4 هزار میلیارد تومانی قرار دارد که با افزایش قیمت هر سهم از 263 به 423 تومان موفق شد با دو پله صعود جایگاه چهارم خود را از شرکت سایپا باز پس بگیرد.
این در حالی است که رشد ارزش روز کشتیرانی از 1.3 به 2.1 هزار میلیارد تومان (به دلیل افزایش سرمایه از 500 به 800 میلیارد تومان اما کاهش قیمت هر سهم از 287 به 263 تومان) منجر به صعود یک پله‌ای این شرکت فعال در صنعت حمل و نقل دریایی کشور شد.
با این رویداد شرکت سایپا هر چند فقط یک تومان از قیمت هر سهمش کاسته شد اما با توجه به افزایش ارزش روز دو شرکت ملی مس و کشتیرانی مجبور شد با ارزش روز 1.69 هزار میلیارد تومانی و با دو پله نزول به رتبه ششم جدول بزرگان بورس بسنده کند.
بر اساس این گزارش، بانک ملت هر چند به مدد افزایش قیمت 12 تومانی هر سهم (از 106 به 118 تومان) صاحب ارزش روز 1.54 هزار میلیارد تومانی شد اما به مانند پایان سال گذشته کماکان در رتبه هفتم جدول جا خوش کرد.
بانک پارسیان نیز با توجه به رشد هر سهم از 152 به 180 تومان، از ارزش روز 1.1 به 1.3 هزار میلیارد تومانی رسید تا با یک پله صعود جانشین شرکت چادرملو در رتبه هشتم جدول بزرگان بورس شود.
بانک تجارت نیز که از 28 اردیبهشت ماه به جمع 346 شرکت دیگر بورس پیوسته با قیمت 127 تومانی هر سهم صاحب ارزش روز 1.3 هزار میلیارد تومانی شد تا پشت سر دو بانک پارسیان و ملت بایستد.
با حضور این بانک در بورس سرمایه‌گذاری امید از رتبه دهم اسفند 87 به رتبه دوازدهم نزول کرد تا شرکت معدنی چادرملو با دو پله کاهش از پله هشتم، دهمین شرکت بزرگ بورس باشد که دارای ارزش 1.2 هزار میلیارد تومانی است.

*مالکیت 49 درصدی ارزش کل بازار توسط 10 شرکت

این ده شرکت بزرگ بورس در شرایطی تا پایان اردیبهشت 88 جدول بزرگان بورس ایران را تشکیل داده بودند که با توجه به مالکیت 14.1 تا 2.3 درصدی این شرکت‌ها از ارزش کل بازار مشخص می‌شود 10 شرکت یاد شده در مجموع 49 درصد از ارزش کل بازار سهام کشور را در تملک خود دارند.
به عبارتی دیگر این شرکت‌ها حدودا " 27 میلیارد دلار از ارزش کل 55 میلیارد دلاری بازار سهام کشور را در اختیار گرفتند که از این جمع به جز 4 شرکت سایپا، بانک پارسیان، چادرملو و کشتیرانی، 6 شرکت مخابرات، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان، ملی مس و بانک‌های ملت و تجارت از جمله شرکت‌های صدر اصل 44 است که از بهمن 85 تا به امروز وارد تالار شیشه‌ای شدند.
این 6 شرکت نیز به تنهایی 34.4 درصد از ارزش کل بازار سهام ایران را مالک شده‌اند.

تأثیر تبلیغات بر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها

محققان آمریکایی با انجام مطالعه گسترده‌ای، موفق به کشف علت تأثیرگذاری تبلیغات بر قیمت سهام برخی شرکت‌ها شدند.

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2017 میلادی، هزینه‌های تبلیغاتی در مجموع به بیش از 136 میلیارد دلار برسند؛ این مسأله ناشی از تأثیر غیرقابل انکار تبلیغات بر فروش است.

درحالیکه اغلب مطالعات صورت گرفته حاکی از تأثیر مثبت تبلیغات بر میزان فروش هستند، این اثربخشی درخصوص قیمت‌های سهام اندکی متفاوت است؛ بطورمثال تبلیغات منجر به افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها شده و در مورد برخی شرکت‌های دیگر، نتیجه معکوس دارد.

پژوهشگران مدرسه کسب و کار کلی (Kelley) در دانشگاه ایندیانا، مدرسه کسب و کار مک کامبر (McCombs) در دانشگاه تگزاس و مدرسه کسب و کار کری ( Carey ) در دانشگاه ایالتی آریزونا، علت تأثیرگذاری متفاوت تبلیغات بر قیمت سهام شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

گزارش‌های مالی شرکت‌های اس اند پی (500 سهام برتر در بازار بورس نیویورک و نزدک) طی سال‌های 94-1990 و 1996-2009 مورد بررسی قرار گرفتند. محققان دریافتند که برخی شرکت‌ها، استراتژی متمایزی را در تبلیغات دنبال می‌کنند و نقش بازاریابی در آنها، متمایز از شرکت‌های دیگر است.

بطورمثال، افزایش سرمایه (و قیمت سهام) شرکت هواپیماسازی بوئینگ از طریق سازمان گسترده فروش این شرکت حاصل می‌شود، نه از طریق تبلیغات. شرکت‌های برتر فناوری نیز سرمایه خود را از طریق تحقیق و توسعه (R&D) - و نه از طریق تبلیغات - افزایش می‌دهند.

به گفته پژوهشگران، شرکت‌هایی که خود را از طریق ارزش ویژه برند از سایر شرکت‌ها متمایز کرده و به نوعی، ارزش نامشهود برای خود ایجاد می‌کنند، بیش از سایر شرکت‌ها از تبلیغات بهره می‌برند و درنتیجه، تبلیغات به افزایش قیمت سهام آنها کمک می‌کند.

نیکت جیندال، استادیار بازاریابی در مدرسه کسب و کار کلی تأکید می کند: تبلیغات منجر به افزایش آگاهی شده و به افزایش فروش (و افزایش قیمت سهام) کمک می‌کند؛ اما این مسأله تنها برای شرکت‌هایی صادق است که استراتژی متفاوتی را در پیش بگیرند که در آن، تبلیغات منجر به ایجاد ارزش ویژه برند شود.

جیندال خاطر نشان می‌کند: با این حال نمی‌توان گفت که هزینه کردن برای تبلیغات کار بیهوده‌ای است؛ تبلیغات می‌تواند منجر به افزایش فروش کمک کند، ولی (در صورت نداشتن دو استراتژی ذکر شده)، بر قیمت سهام تأثیری نخواهد داشت.

چشم امید بازار به گزارش‌های ۶ ماهه/منتظر رونق در ماه های آتی باشید

چشم امید بازار به گزارش‌های ۶ ماهه/منتظر رونق در ماه های آتی باشید

نظر بیشتر کارشناسان مبنی بر ارزندگی بازار سهام است حتی برخی از آن‌ها به زمستان چشم دوخته‌اند و معتقدند که زمان ورود به بازار سرمایه فرارسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ نظر بیشتر کارشناسان مبنی بر ارزندگی بازار سهام است حتی برخی از آن‌ها به زمستان چشم دوخته‌اند و معتقدند که زمان ورود به بازار سرمایه فرارسیده تا بتوان سود خوبی از آن کسب کرد، اما سؤال اینجاست که این گمانه‌زنی‌ها درست است و جو بی‌اعتمادی حاکم بر بورس از بین می‌رود. یا خیر؟

چشم امید بازار به گزارش‌های ۶ ماهه

در این‌ بین مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت مطرح کرد: به نظر می‌رسد اطلاعات ۶ ماهه شرکت‌ها خوب باشد و باید منتظر تأثیر این گزارش ها بر وضعیت بازار سهام ماند. همچنین از سوی دیگر دولت باید تصمیمات عاجل و حمایتی برای بازار سهام بگیرد، دراین‌بین برنامه‌های بودجه سال بعد و افزایش یارانه نیز باید تعیین تکلیف شود. باوجود وضعیت خوب بنگاه‌ها هنوز سایه ابهام بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند، بخشی از این ابهامات از سمت دولت، برخی دیگر رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مواد پایه است این ابهامات مانع رشد و حرکت روبه‌جلو آن شدند. باید گفت سهام در ارزندگی قرارگرفته است و گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد.

وی با اشاره به محدوده جدید قیمتی دلار ادامه داد: افزایش نرخ دلار به‌نوعی به روند بازار سهام کمک می‌کند چراکه بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه، مشغول به صادرات محصولات پایه هستند افزایش قیمت دلار می‌تواند، سودآوری را بالا ببرد و درنهایت رشد سهام شرکت‌ها را منجر شود.

قائمی درباره برجام تشریح کرد: شرکت‌های بورسی باوجود تحریم‌ها به تولید و فروش خود ادامه داده اند و گاهی اوقات سودآوری آن‌ها هم افزایش پیداکرده است. برجام ممکن است در بخش طرح‌های توسعه شرکت‌ها تأثیرگذار باشد، اما چندان بر روند فروش آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد. درهرصورت بازار سهام اثر عدم توافق برجامی را قبول کرده است، گرچه این احتمال وجود دارد که مانع رونق آن شود، ولی با افزایش نرخ ارز، در بازار سهام بخشی از زیان عدم توافق جبران می‌شود.

منتظر رونق در ماه های آتی باشید

وی در پایان گفتگو به بورس نیوز گفت: با توجه به شرایط رکودی فعلی و جذابیت قیمت در بازار سهام احتمالاً در ماه‌های آینده و از آبان و آذر رونقی را تجربه کنیم. اگر این رونق رخ دهد صنایع پتروشیمی، پالایشی، بانک‌ها و سازندگان و تولیدکنندگان محصولات داخلی می‌توانند از آن دست صنایع با پتانسیل صعودی باشند. از سوی دیگر گروه معدنی بسته به میزان تولیدات خود می‌تواند وضعیت خوبی داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.