نحوه محاسبه نقاط محوری


تصویر سمت چپ هنری گانت و تصویر سمت راست متعلق به کارول آدامامیکی می‌باشد.

یافتن معادله سهمی

تاکنون یاد گرفتیم که چگونه با داشتن معادله سهمی ، نمودار آن را رسم کنیم ، اما گاهی با حالتی مواجه می شویم که بر عکس است.ممکن است که نقاطی را داشته باشیم و بخواهیم معادله سهمی را بدست آوریم که از این نقاط عبو می کند.

می دانیم که معادله سهمی در حالتی کلی بصورت :[math] y = a + bx + c[/math]

یافتن معادله سهمی در واقع یعنی پیدا کردن مقادیر a,b,c می باشد.برای این کار :

1-نقاط داده شده را در معادله [math] y = a + bx + c[/math] قرار می دهیم تا رابطه ای بین a,b,c پیدا کنیم.

2-اگر اطلاعات دیگری در مساله داده شده باشد مانند راس سهمی ،محور تقارن و غیره از این روابط استفاده می کنیم تا رابطه هایی دیگر بین a,b,c پیدا کنیم.

3-رابطه های بدست آمده را بصورت دستگاه چند معادله چند مجهولی حل می کنیم تا مقادیر a,b,c بدست آوریم.

مثال : نمودار سهمی [math] y = a + bx + c[/math] ، محور y ها را در نقطه ای به عرض 2 و محور x ها را در نقاط به طول -1 و2 قطع کرده است . معادله این سهمی را بنویسید و آن را رسم کنید.

نمودار محور y ها را در نقطه 2 قطع کرده است ، پس مختصات نقطه (0,2)در معادله سهمی صدق می کند :

[math]\left\< \beginy = a + bx + c\\\left( \right)\end \right\> \to 2 = a + b(0) + c \to c = 2[/math]

تا اینجا یکی از مقادیری ما یعنی مقدار c معلوم شد پس تا اینجا معادله سهمی بصورت زیر خواهد بود :

[math] y = a + bx + 2[/math]

اکنون باید با استفاده از بقیه داده های مساله مقادیر a,b را حساب کنیم .

برمی گردیم به مساله ،در صورت مساله به ما گفته بود که سهمی محور x ها را در نقاط -1 و 2 قطع می کند ، پس مختصات نقاط [math] \left( < – 1,0>\right),\left( \right)[/math] در معادله سهمی صدق می کند.و معادله ما تاکنون بصورت [math] y = a + bx + 2[/math] بود پس :

اکنون معادله دو دستگاه و دو مجهول را حل می کنیم تا مقادیر a,b بدست اوریم.

[math]\left\< \begina – b = – 2\\4a + 2b = – 2\end \right\> \to a = – 1,b = 1\\[/math]

پس معادله سهمی ما بصورت زیر خواهد بود :

[math] y = – + x + 2[/math]

شب های مافیا

ملکه گدایان

دانلود سریال زخم کاری قسمت آخر و پایانی

رسم معادله سهمی

1-چون a=-1 کوچکتر از صفر است پس دهانه سهمی رو به پایین است .

2-مختصات راس سهمی را بدست می آوریم :

3-برخورد سهمی با محور y ها :

[math] y = – + x + 2 \to (0,c) \to (0,2)[/math]

برخورد سهمی با محور x ها :در خود مساله محل برخورد با محور x ها داده شده است

پس اکنون با داشتن این نقاط می توانیم سهمی را رسم کنیم:

سهمی

مثال 2: مختصات راس سهمی [math] \left( < 1,-1>\right)[/math] و محور y ها را در نقطه ای به عرض 1 قطع می کند ، معادله سهمی را بدست آورید.

چون سهمی نمودار y ها را در نقطه (0,1) قطع می کند پس مقدار c در معادله درجه دوم برابر 1 است یعنی معادله ما [math] y = a + bx + 1[/math]

طول نقطه راس سهمی بصورت زیر است :

[math] x = – \frac> = 1 \Rightarrow b = – 2a[/math]

[math]\left\< \beginy = a + bx + 1\\b = – 2a\end \right\> \to y = a – 2ax + 1[/math]

عرض نقطه راس سهمی برابر با منفی یک ،یعنی اگر در معادله سهمی به جای x یک قرار دهیم آنگاه y باید برابر منفی یک شود :

[math]\left\< \beginy = a – 2ax + 1\\\left( \right)\end \right\> \to – 1 = a – 2a(1) + 1 \to a = 2\\[/math]

و چون در ابتدای مساله گفتیم که [math] b = – 2a[/math] پس خواهیم داشت که :

[math]\left\< \begina = 2\\b = – 2a\end \right\> \to b = – 4[/math]

پس معادله درجه دوم ما بصورت زیر خواهد شد:

[math]\left\< \begina = 2,b = – 4,c = 1\\y = a + bx + c\end \right\> \to y = 2 – 4x + 1[/math]

سهمی

دوست خوبم، جزوه ای داریم که شامل تمام چیزهایی است که برای موفقیت در فهم معادله درجه دوم به آن نیاز دارید. حتی اگر سطح شما صفر مطلق نیز باشد با مشاهده دروس را یاد میگیرید .شاید برایتان جالب باشد بدانید هزینه کلاس هر یک از این اساتید مطرح حدود ۲میلیون تومان و بعضا بیشتر است! ولی شما با هزینه حداقلی و با خرید این جزوه بی نیاز از نحوه محاسبه نقاط محوری کلاس کنکور و تقویتی و خصوصی می شوید! و نکته جالب تر اینکه در کنار تدریس جامع پربار، می توانید از استاد درس در مورد هر درسی سوالتان را از طریق فضای مجازی و واتس اب بپرسید .

به سایت جزوه های جامع ما مراجعه کنید

همچنین می توانید در اینستگرام و تلگرام از آخرین اخبار ما مطلع شوید آدرس پیج ما در اینستگرام و تلگرام:

نهم. فصل ۶. شیب و معادلهٔ خط. تمرین ۱۱ (خط d)

مسئلهٔ زیر در فصل معادله خط کتاب ریاضیات تکمیلی نهم آمده است. در این مسئله، سه فرمول برای معادله خط ارائه شده است و سعی شده که معادلهٔ چهار خط متفاوت را با استفاده از هریک این فرمول‌ها محاسبه کند.

معادله خط

۹. ۶. ۱. ۱۱. هما، فاطمه، و فرخنده می‌خواستند معادله خط های زیر را به‌دست آورند.

پاسخ‌های آنها به‌صورت زیر است. برای پاسخ هریک راه‌حل کامل بنویسید و دربارهٔ هر راه‌حل بحث کنید.

راه هما

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت \(y=ax+b\) است که در آن \(a\) شیب خط و \(b\) عرض از مبدأ است.
بنابراین، معادلهٔ این چهار خط به‌صورت زیر است.
$d:\;y=\dfracx+1$
$\ell:\; y=-\dfracx$
$k:\; y=2$
? $j:\;$

راه‌حل فاطمه

راه‌حل فرخنده

معادلهٔ خط در حالت کلی به‌صورت $ax+by+c=0$ است. بنابراین معادلهٔ این چهار خط به‌صورت زیر است.
$d:\; x-3y+3=0$
$\ell:\; 3x+2y=0$
$k:\; y-2=0$
$j:\; x+1=0$

راهنمای حل برای خط \(d\)

در راه‌حل هما، معادله خط به‌صورت $y=ax+b$ است که $a$ شیب خط و $b$ عرض از مبدأ خط است.

راه‌حل هما برای محاسبهٔ معادله خط $d$

دو نقطهٔ $\big[\big]$ و $\big[\big]$ روی خط $d$ قرار دارند. با استفاده از این دو نقطه، شیب خط $d$ را به‌دست می‌آوریم:
\[a=\frac=\frac.\]
از روی شکل، واضح است که عرض از مبدأ خط $d$ برابر $1$ است. بنابراین معادلهٔ خط $d$ برابر است با:
\[y=\fracx+1.\]

معادله خط

راه‌حل فاطمه برای محاسبهٔ‌ معادله خط $d$

با توجه‌ به شکل بالا، عرض از مبدأ خط $d$ برابر $1$ و طول از مبدأ آن برابر $-3$ است. پس با جایگذاری این دو مقدار در $\frac+\frac=1$ معادله خط $d$ به‌دست می‌آید:
\[\frac+\frac=1.\]

راه‌حل فرخنده برای محاسبهٔ معادله خط $d$

در معادله $ax+by+c=0$، ابتدا $b$ و $c$ را برحسب $a$ به‌دست می‌آوریم.
نقطهٔ $\big[\big]$ روی خط $d$ قرار دارد. بنابراین:
\[\begin&a(0)+b(1)+c=0\\&\Rightarrow b+c=0\\&\Rightarrow c=-b.\quad (1)\end\]
نقطهٔ $\big[\big]$ نیز روی خط $d$ قرار دارد. بنابراین:
\[\begin&ax+by+c=0\\&\Rightarrow a(-3)+b(0)+c=0\\&\Rightarrow -3a+c=0\\&\Rightarrow c=3a.\quad(2)\end\]
از رابطه‌های $(1)$ و $(2)$ نتیجه می‌شود:
\[-b=3a\Rightarrow b=-3a.\quad(3)\]
حال، اگر برای $a$، هر مقدار ناصفری قرار دهیم، مقدارهای $b$ و $c$ نیز از رابطه‌های $(2)$ و $(3)$ به‌دست می‌آیند و می‌توان معادله خط $d$ را نوشت.
توجه کنید که فرخنده مقدار $a$ را برابر $1$ قرار داده است؛ ولی می‌توان به‌جای $a$ هر مقدار ناصفر دیگری نیز قرار داد(؟).

پرسش ۱. اگر طول از مبدأ و عرض از مبدأ خطی ناصفر باشند، آنگاه آیا همیشه می‌توان از رابطهٔ فاطمه برای نوشت معادله خط استفاده کرد؟ چرا؟

پرسش ۲. در روش فرخنده، آیا لازم است شرطی برای $a$، $b$، و $c$ قرار دهیم؟

پرسش ۳. در مقالهٔ زیر، ادعا می‌شود که در یک آزمایش (مربوط به کتاب علوم) نسبت تغییرات کاملاً خطی است. به نظر شما آیا اعدادی که در جدول‌های این مقاله هستند، واقعی‌اند؟
حسین نامی ساعی، معادلهٔ خط در آزمایشگاه علوم، برهان ریاضی، دورهٔ ۲۳، شمارهٔ ۴، دی‌ماه ۱۳۹۶.
آیا می‌توانید پدیده‌‌هایی در طبیعت پیدا کنید که تغییرات آنها کاملاً خطی باشند؟

گانت چارت (Gantt Chart) یا نمودار گانت چیست؟ + نحوه رسم و استفاده

در شکل یک نمودار گانت یا گانت چارت مشاهده میشود.

گانت چارت (Gantt Chart) یا نمودار گانت ابزاری برای مدیریت پروژه است و به ساده‌سازی پروژه‌های پیچیده کمک می‌کند. در واقع نمایه‌ای تصویری از کارهایی است که در طول پروژه، برنامه‌ریزی شده‌اند و بطور معمول برای برنامه‌ریزی، پیگیری و کنترل پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنچه در مورد گانت چارت در ادامه این مطلب خواهید خواند:

گانت چارت از کجا آمد؟

کارول آدامامیکی اولین نمودار گانت را در سال 1896 ابداع کرد. او آن را هارمونیوگرام نامید، اما وی مقالات خود را در این زمینه به لهستانی و روسی منتشر کرد؛ بنابراین جهان انگلیسی زبان چیزهای زیادی در مورد آن نمی‌دانست.

حدود 15 سال بعد هنری گانت، مهندس مکانیک آمریکایی، ایده مشابهی داشت. او گانت چارت را به شکل امروزی و مدرن خلق می‌کند. به همین دلیل این نمودار “گانت” نامیده شد و بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند او کسی است که نمودار گانت را ابداع کرد.

تصویر ابداع کنندگان نمودار گانت

تصویر سمت چپ هنری گانت و تصویر سمت راست متعلق به کارول آدامامیکی می‌باشد.

گانت چارت چیست؟

در ابتدای مطلب به طور مختصر توضیح داده شد که گانت چارت چیست و چه استفاده‌ای دارد، حالا به معرفی دقیق‌تری از آن می‌پردازیم.

در نمودار گانت هر کدام از فعالیت‌ها به نمودارهای میله‌ای افقی تبدیل شده‌ است و شما با نگاهی کوتاه می‌توانید اطلاعات بسیاری از جمله: فعالیت‌ها، بسته‌های کاری، تاریخ‌های شروع و پایان آن‌ها، روابط و وابستگی‌ها، طول مدت زمان لازم برای اجرا و وضعیت پروژه در زمان فعلی را بدست آورید.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید محور افقی نمودار زمان را نشان میدهد و محور عمودی نشان‌دهنده‌ی لیست فعالیت‌ها است.

تصویری از یک نمودار گانت که برای مدیریت بهتر پروژه استفاده می‌شود.

نمونه‌ ساده از گانت چارت

به یاد داشته باشیم که این نمودار صرفا ابزاری برای تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه است و این اطلاعات ارائه شده هستند که باید از دقت و صحت کافی برخوردار باشند. اطلاعاتی از جمله ساختار شکست پروژه، تخمین و برآورد زمان، منابع و هزینه و روابط.

نحوه محاسبه نقاط محوری

مسئله‌شناسي بانكداري اسلامي

ب: ديدگاههاي با نگرش منفي (نقاط ضعف)؛

اين ديدگاهها انتقادات خود را بر اين قانون، در دو محور طرح كرده اند:
1 ـ بيان اشكالات ماهوي قانون (نقد تئوري)؛
الف: هماهنگ نبودن قانون با روح مكتب اسلام؛
طبق اين ديدگاه، مواد اين قانون گرچه مطابق با ظواهر احكام فقهي است، اما با محتوا و روح شريعت اسلام هماهنگي ندارد؛ زيرا غير از عقد مشاركت، بقيه عقود همان مسير سيستم بهره را، با اضافه كردن يك سري روابط پيچيده دنبال مي كنند. بطور مثال در «عقد فروش اقساطي»، كه بيشترين سهم را در فعاليت هاي بانكي دارد، بانك از ابتدا همان سودي راكه در «عقد قرض» به عنوان بهره مي گرفته است، در اينجا نيز با عنوان «تفاوت قيمت نقد و نسيه» از مشتري دريافت مي كند و نحوه محاسبه آن هم دقيقا مطابق با نحوه محاسبه در سيستم ربايي است. در تعيين قيمت نسيه نيز هيچ نظري به تحولات قيمت در آينده نمي شود.
همچنين با اضافه كردن تبصره هايي، حتي در عقود مشاركتي، سود از قبل مشخص نحوه محاسبه نقاط محوری و هرگونه ريسكي منتفي مي گردد.
ب: مشكل تمديد مدت تسهيلات اعتباري؛
طبق اين قانون، در صورتي كه مطالبات بانك به دلايلي قابل وصول نباشد، تمديد مدت در صورتي ممكن است كه مبلغي به آن اضافه نشود، اين موجب مي شود كه منابع بانك، براي مدتي بدون سود باقي بماند و يا عمليات، نيمه تمام رها شده و مشتري متضرر گردد.

ج: مشكل جريمه ديركرد؛
مشكل فوق بانك را ناچار كرده است براي تأخير در پرداخت مطالبات، جريمه اي را از گيرنده تسهيلات دريافت كند. اين امر شُبهه ربايي بودن را از ديدگاه شرعي، در ذهن، پررنگ مي سازد. البته راه حل هايي براي اين مشكل ارائه شده است.
2 ـ مشكلات اجرايي قانون؛
مشكلات و نارسايي هاي اجرايي، از بارزترين نقاط ضعف بانكداري اسلامي در ايران است. اين دسته از مشكلات، برخلاف دسته اول، در نحوه پياده شدن عملي قانون رخ مي نمايند.
برخي از اين مشكلات عبارتند از:
الف: تعدد و پيچيدگي عقود؛(78)
بر مبناي اين قانون، چهارده نوع تسهيلات اعتباري وجود دارد. اين تعداد زياد به علاوه پيچيدگي حاصل از تلفيق چند قرارداد در يك قرارداد و حتي مفاهيم نامأنوس برخي از آنها، سپرده گذاري در بانكداري بدون ربا و استفاده از تسهيلات آن را با مشكلات زيادي مواجه ساخته است؛ زيرا عدم توجه به مفاد قراردادها به هنگام انعقاد آنها، علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات چشم اندازي ربايي را براي فعاليت هاي بانك ايجاد مي كند.
ب: معتقد نبودن مجريان و ناآشنايي آنان با اين قانون؛(79)
كساني كه متصدي اجراي اين قانون هستند، به لحاظ اينكه عمري را در نظام بانكي ربايي سپري كرده اند و تحصيلات آنها نيز بر سيستم بهره مبتني بوده است، يا به اين روش جديد اعتقاد ندارند و يا آشنايي لازم را با مقررات و آيين نامه هاي آن دارا نمي باشند.

ج: صوري شدن بسياري از معاملات؛(80)
همانگونه كه در بخش هاي قبل اشاره كرديم، بسياري از فعاليت ها در بانكداري بدون ربا در ايران، به شكل صوري انجام مي شود و در برخي مواقع، هم مشتري و هم متصدي بانك مي داند كه تسهيلات مورد تقاضا در جهت ديگري استفاده مي شود. به نمونه هايي از اين صحنه سازي ها، در بخش تسهيلات (تخصيص منابع) اشاره كرديم.
د: افزايش هزينه اطلاعات (ارزيابي عملكرد، نظارت) و. و هزينه هاي عملياتي بانك.

نحوه تنظیم نرم افزار MACH3

اگر شما برای اولین بار است که مچ تری را بر روی دستگاه نصب می نمایید باید تنظیمات دستگاه خود را انجام دهید. این تنظیمات شامل پارامترهای موتور ، تنظیمات رفرنس ها ، جهت های حرکت و ورودی ها و خروجی ها و … می باشد.

مچ تری دارای امکاناتی است که در برنامه آورده شده است اما به کار برده نشده است می توانید این موارد را برای سی ان سی خود ست نمایید . بعنوان نمونه برای ایجاد ابزار تولزچنج در فرزها باید یک تغییر در یک برنامه الحاقی داده شود . این موارد در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

بعد از تنظیمات دستگاه خود می توانید فایل Mach 3 mill .xml را که در شاخه Mach 3 در کامپیوتر می باشد را بعنوان بک آپ بردارید و در جای دیگر ذخیره نمایید هربار که مچ تری را نصب می نمایید. با برگرداندن فایل به شاخه اصلی همه اطلاعات تنظیمات به جای خود mach3mill.xml بر می گردد.

تنظیمات موتورها

در این راستا تب بعدی خروجی های مربوط به موتور است . این منو به مچ تری می گوید که ما چه تعداد موتور را می خواهیم کنترل نماییم و کدام پین از پورت پرینتر مربوط به کدام موتور است . در اینجا ما سه محور X ,Y Z را در نظر می گیریم. بنابراین در ستون اول و روبروی سه محور مذکور تیک سبز رنگ فعال سازی را انجام
دهید.

ستون دوم شماره پینی را که جهت ارسال پالس به درایو موتورها وصل می شود را تعیین می کند . در این ستون جهت موتور X شماره پین ۲ برای ارسال پالس در نظر گرفته شده است. و برای Y پین شماره ۴
برای Z پین شماره ۶
ستون سوم مانند ستون دوم است اما تعیین کننده جهت دوران درایو موتورها می باشد . شماره پین ها برای
محورها به ترتیب ۳ و ۵ و ۷ برای این دستگاه در نظر گرفته شده است.

در عمل ممکن است این پین ها برای دستگاههای مختلف متفاوت در نظر گرفته شود. اگر شما خودتان سیم
کشی دستگاه را انجام داده ایدمی دانید کدام پین مربوط به کدام درایو است . اما اگر دستگاه را خریداری کرده
اید به کتابچه اطلاعات که سازنده در اختیار قرار داده است مراجعه نمایید . ستون های چهار و پنجم بستگی به
این دارد که درایو ها چگونه عمل می کنند و سیم کشی برد شما چگونه است.

در بیشتر درایوها از ورودی های ایزوله شده اپتوکوپلری ( نوری ) استفاده می شود و معمولا با برق ۵+ ولت DC از کامپیوتر تغذیه می شوند. ورودی پالس و دایرکشن که به کامپیوتر وصل شده اند. با وصل زدن زمین پورت پارالل موجب می شود تا زمین مورد نیاز LED های اپتوکوپلر وصل شود و یک پالس ایجاد شود و موتور به اندازه یک پالس حرکت نماید.

در این حالون Dir low active را باید تیک بزنیم و حالت active low را انتخاب نماییم.

بسیار عالی، ما اتصالات فیزیکی برای موتورها را معین کردیم . مورد بعدی که باید به آن توجه کنیم باید
تنظیمات مربوط به تعداد پالس برای حرکت را انجام دهیم و سپس موتورها را در عمل حرکت دهیم . اما ما قبلا
باید چند مورد بسیار مهم را برای سیستم تعریف کنیم.

اطلاعات فوق بصورت عمومی بود. شما برای این کنترلر جدول تنظیمات محور C و B و A و Z و Y و X

در شکل نشان داده شده است. تنظیمات را مطابق شکل نشان داده شده انجام دهید

اگر موتور شما معکوس حرکت می کند قسمت Dir Low را معکوس نمایید اگر ضربدر است تبدیل به تیک نمایید و اگر تیک است آنرا ضربدر نمایید.

تنظیمات ورودی ها

کلید های رفرنس Home switches شاید شما متوجه شده باشید که مچ تری در خصوص نحوه استفاده ااز ورودی و خروجی ها بسیار انعطاف پذیر است . این امکان در آن وجود دارد که سوییچ های رفرنس و محدوده های حرکت را به راههای مختلف استفاده نماییم . اما ما در این آموزش ما فقط به تنظیمات کلیدهای رفرنس برای ه ر محور می پردازیم که بصورت سری سیم کشی شده اند . در خصوص سخت افزار و بردهای واسط بحث نمی کنیم اما معمولا کنتاکت هوم سوییچ ها در حالت نرمال بصورت بسته می باشد.

Normal close توسط یک سیم از پین شماره ۱۰ تا پین زمین پورت پارالل بصورت سری وصل شده است.

برای فعال کردن هوم سوییچ ما باید ورودی آن را فعال نماییم.در منوی Config گزینه Ports and Pins را انتخاب وسپس تب Input Signals را کلیک نمایید . ورودی های Z home و Yhome و Xhome را فعال نمایید و قسمت Ports# را روی ۱ و پین را روی ۱۰ قرار دهید و تیک Active low را روی هر سه قسمت فعال نمایید.

شما اکنون می توانید امکانات قدرتمند مچ تری را ملاحظه نمایید . اگر چه ما سه محور داریم ولی آنها را بصورت سری وصل کردیم و به یک ورودی وصل نموده ایم . مچ نحوه محاسبه نقاط محوری تری در ابتدا یک محور را حرکت می دهد تا میکروسوییچ مربوط به آن محور عمل نماید . سپس حرکت معکوس را انجام داده تا کنتاکت مجدد بسته شده و عملیات رفرنس خاتمه پذیرد . سپس به سراغ محور بعدی می رود و آن را رفرنس می نماید و بعد محور سوم . این روش همچنان برای لیمیت سوییچ ها ( محدوده های حرکت ) نیز امکان پذیر است. مچ تری بعد از اینکه عملیات رفرنس گیری را انجام داد می تواند میکرو سوییچ ها را تغییر ماهیت داده از حالت رفرنس به حالت لیمیت سوییچ در نظر بگیرد.

برای تست تنظیمات اعمال شده و ارتباطات درست با سخت افزار به قسمت Diagnostics ( تب بالای صفحه مچ تری ) بروید و LED های مربوط به M3 Home و M2 Home و M1 Home را مشاهده نمایید. با عمل کردن هرکدام از میکروسوییچ های سه محور باید LED ها روشن و خاموش شوند. ( فشردن دستی میکروسوییچ ها و یا در صورتیکه از پرکسیمیتی سوییچ ها استفاده می کنید با قراردادن یک صفحه فلزی برابر آنها )

مطالب فوق بصورت کلی بود . برای این کنترلر بصورت پایه جدول را مطابق شکل پر نمایید.

اگر ستون Active Low را تیک می زنید به این مفهوم است که ورودی با وصل شدن به زمین فعال می شود . بعنوان مثال یک سر میکرو سوییچ به کنترلر و سر دیگر به پایه منفی منبع تغذیه وصل می شود.

پارامتر های رفرنس دستگاه

الان وقت آن رسیده که برای نرم افزار مچ تری تعریف کنیم که برای کدام محورها میکروسوییچ های رفرنس نصب شده است. در بیشتر مواقع این احتمال وجود دارد که محورهای Y و X برای رفتن به رفرنس در جهت منفی حرکت کنند . محور Z بطور معمول برای رفتن به رفرنس در جهت مثبت حرکت می کند . البته دقت کنید که برای صفر کردن محورها گرچه محور Z در جهت مثبت حرکت می کند اما همه حرکتها در جهت منفی حرکت اصلی هستند . در ایننجا ما نحوه تنظیم کردن را شرح می دهیم. برای تنظیم کردن محورها بخش Home/Limits از منوی Config را انتخاب کنید. وقتی بر روی آن کلیک نمایید دیالوگ شکل زیر را خواهید دید.

از آنجاییکه برای رفرنس محورهای Y و X باید محورها در جهت منفی حرکت کنند پس گزینه Home neg مقابل محورهای Y و X را تیک بزنید و برای محور Z تیک نخورده باشد . اگر ما گزینه Auto Zero را فعال کرده باشیم، موقعیت محورها بعد از رفرنس شدن صفر خواهد شد . ما باید میکروسوییچ ها را در انتهایی ترین نقطه حرکت از محورها نصب نماییم. اما اگر میکرو سوییچ ها در مکانی غیر از انتهایی ترین نقطه حرکت بودند ، می توانیم به مچ تری مکان نقطه انتهایی بعد از میکرو سوییچ را معرفی نماییم . مثلا بگوییم نقطه رفرنس ۵ سانتیمتر آنطرف تر از محل میکروسوییچ می باشد. این مقادیر را در ستون Home Off باید وارد نماییم. این عدد به مچ تری می گوید نقطه صفر کجاست و عدد ستون Home Off را به جای صفر جایگزین می کند.

عدد منظور شده در Speed% تعیین می کند که سرعت رفتن دستگاه به حالت رفرنس چند درصد از سرعت حالت عادی دستگاه باشد. این عدد در دستگاههای مختلف فرق می کند . بطور معمول باید سرعت حرکت باید آرام باشد و نیاز به مقداری سعی و خطا می باشد

مطالب فوق بصورت عمومی می باشد . برای این دستگاه حداقل تنظیمات به صورت تنظیمات شکل می باشد

جهت حرکت به سمت Home در قسمت Home Neg تعیین می شود. در صورتیکه رفتن به سمت Home در خلاف جهت است علامت این قسمت را معکوس نمایید

رفرنس کردن ماشین

بعد از اطمینان از اتصالات سیمی میکروسوییچ ها و تنظیمات زمان تست رفرنس گیری می رسد . در حالتی که E-Stop غیر فعال است به قسمت Program Run رفته و بر روی کلید Ref All Home را کلیک نمایند . در این حالت محور Z به سمت بالا شروع به حرکت کرده تا میکرو سوییچ مربوط به آن تحریک شود و سپس بازگشت صورت می گیرد تا میکروسوییچ به حالت اول بازگردد . سپس محور Y و در نهایت محور X به همین ترتیب عمل می نامیند تا آن محورها هم به رفرنس بروند. اگر هرکدام از محورها به رفرنس بروند نمایشگر عدد صفر و یا عددی که شما در قسمت Home Off درج کرده اید را نشان می دهد. اگر می بینید که هنگام رفرنس کردن محورها برعکس حرکت می کنند به قسمت تنظیمات رفرنس در بخش Home / Limits بروید و قسمت Home Neg را تغییر دهید.

محدوده ھای نرم افزاری.

مچ تری می تواند با نظارت دائمی بر روی مکان حرکت باعث جلوگیری از تصادف و خسارت به دستگاه شما شود اگر شما و یا برنامه Gcode لاش کند تا به خارج از نحوه محاسبه نقاط محوری محدوده کاری تعریف شده برود به آنجا نخواهد رفت و شما با یک آلارم هشدار دهنده خطا مواجه می شوید . برای اینکه بخواهیم تنظیمات مربوط به این حالت را انجام دهیم به پنجره شکل که Home/Limits می باشد می رویم

از آنجاییکه ما میکروسوئیچ های رفرنس را در انتهایی ترین قسمت محورهای Y و X قرارداده ایم و دستگاه در حالت رفرنس در آنجا قرار دارد پس برای این دو محور قسمت Soft Min را برابر صفر قرار می دهیم . به این ترتیب به ماشین اجازه نمی دهیم که آن طرف نقطه صفر برود و منفی شود . در قسمت Soft Max ما تعیین می کنیم که محورها به چه میزان می توانند به سمت جلو حرکت نمایند . در اینجا ما عدد ۳۰۰ را برای محور X و عدد ۱۰۰ را برای محور Y در نظر گرفته ایم . برای محور Z ما مجبور هستیم که در جهت مثبت حرکت کنیم و در محل رفرنس عدد صفر را داشته باشیم، پس عدد Soft Max برابر صفر می شود و از آنجاییکه این محور بطور مثال باید ۱۰۰ میلیمتر پایین بیاید پس ما مجبوریم عدد ۱۰۰ – ( منفی صد ) را برای Soft min در محور Z در نظر بگیریم.

عدد مندرج در Slow Zone بیانگر مقدار فاصله ت ا محدوده رفرنس است . بدین مفهوم که وقتی محور در حالت دستی یا اتوماتیک در حال حرکت به سمت رفرنس می باشد، قبل از رسیدن به انتها به میزان عدد معلوم شده شروع ک =به کاهش سرعت می کند . اگر ما این عدد را ۳ در نظر گرفته باشیم و دستگاه با ماکزیمم سرعت به سمت رفرنس حرکت کند به محض رسیدن به سه واحد مانده به رفرنس سرعت کاهش می یابد . این کار باعث می شود تا دستگاه از ایجاد ضربات ناشی از توقف ناگهانی موتور مصون بماند.

گرچه این توقف ناگهانی فقط در حالت حرکت دستی اتفاق می افتد و در حالت اجرای G-code این اتفاق نخواهد افتاد. برای نحوه محاسبه نقاط محوری امتحان محدوده های حرکت ما نیاز داریم در ابتدا دستگاه به رفرنس برود.سپس ما نیاز داریم تا محدوده های نرم افزاری را فعال سازیم برای اینکار کلیدی را که روی آن برچسب Soft Lomits در بخش Programm Run نوشته شده را کلیک نمایید. وقتی LED دور کلید سبز رنگ شد به معنی فعال شدن لیمیت ها می باشد و ما می توانیم بصورت دستی محدوده های حرکت را تست نماییم. امیدوارهستیم که شما بتوانید اینکار را انجام دهید . در صورتیکه اشکالی در کار باشد در متن زیر صفحه پیام خطا داده می شود.

تنظیمات سیگنالهای خروجی

انتخاب واحد

کنترلر مچ تری بر مبنای دو واحد متریک و اینچ کار میکند.

  1. در منوی config اولین گزینه قسمت select native unit می باشد. آن را کلیک نمایید.
  2. یک منوی هشدار باز میشود که این تغییر صرفا برای تنظیمات موتور تیونینگ می باشد .بر روی OK کلیک کنید.
  3. واحد میلیمتر و اینچ پرسیده میشود بر روی میلیمتر کلیک نمایید و سپس کلید OK را فشار دهید.

واحد از اینچ به میلیمتر تغییر می کند که برای اعمال تغییر باید نرم افزار را یک بار ببندید و سپس دوباره اجرا کنید.
جهت مشاهده واحد فعال در مچ تری می توانید در تب setting در قسمت پایین سمت راست واحد فعال را مشاهده نمایید.

سی ان سی

تنظیمات پورت ها و پین های ورودی و خروجی

جهت تنظیم پورت ها در منوی config بر روی گزینه ports and pins کلیک نمایید..

در صفحه باز شده ۷ بخش قابل تعریف می باشند که عبارتند از:

  1. تنظیمات پورت ها
  2. خروجی های مربوط به موتور
  3. سیگنالهای ورودی
  4. سیگنالهای خروجی
  5. تنظیمات انکودر و ریموت
  6. تنظیمات اسپیندل
  7. تنظیمات فرزکاری

تنظیمات پورتها

این بخش به ۲ قسمت تقسیم می شود. یک قسمت مربوط به تنظیمات پورت پارالل می باشد. بخش دوم استفاده از رابطهای USB و … یکی از این دو حالت باید تنظیم شود.

در صورتیکه از پورت پارالل استفاده می نمایید Port#1 تیک مربوط به فعال کردن پورت را بزنید کد سخت افزاری پورت پارالل خود را در قسمت Port Address قرار دهید.

در صورتیکه از پورت دوم پارالل استفاده می کنید ،تیک مربوط به فعال کردن پورت دوم را بزنید و آدرس پورت دوم را در قسمت Port Address قرار دهید.

در استفاده از پورت دوم معمولا پورت اول جهت حرکت موتورها استفاده می شود و از پورت دوم جهت کنترل سایر بخش های دستگاه استفاده می شود. در اینصورت با زدن تیک پایین کادر ،پین های ۲ تا ۹ بعنوان ورودی شناخته خواهد شد.

در بخش Kernel Speed شما نرخ انتقال اطلاعات از کامپیوتر به دستگاه cnc را تعیین می کنید.

توجه نمایید که بعد از تغییر سرعت باید نرم افزار بسته و سپس دوباره اجرا شود تا اثر تغییرات در نرم افزار محاسبه شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.