درک معاملات یک شبه


درک معاملات یک شبه

تحليلي بر شب قدر و چگونگي درك اين فرصت الهي(قسمت دوم و پاياني)

در نخستين بخش ازگفتار جايگاه و معناي حقيقي شب قدر مطالبي در خصوص استشمام رايحه قدر با قلب قرآني و امكان رؤيت قلبي قرآن و عترت در شب قدر بيان شد. اينك در دومين و آخرين بخش اين گفتار، موضوعاتي پيرامون مظلوميت علي(ع) و اولويت هاي دعا كردن در شب قدر مورد بحث قرار گرفته است كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.

اين مشكلات دولت و ملت نه از قبيل مشكلات و شبهات ابن كومله است كه حكيم حل كند، نه از قبيل مشكلات ترتب است كه اصولي حل كند، نه شبيه مشكل شرط متأخر است كه فقيه حل كند! مشكلات 8 ميليون پرونده روي الفباي دين است. اين نماز شب ها، اين نماز وترها، اين نماز مستحبي ها، اين قرآن به سرها، اين توسل ها، اين دعاها، اين زيارت ها براي اينكه ما را بيدار كند، ما باطل را حق ننگريم!
در قرآن كريم فرمود: يك عده مرده اند، آنها كافرند؛ يك عده بيمارند. آنكه به نامحرم مي نگرد، بيمار است؛ فيطمع الذي في قلبه مرض(7). آنكه روابط با بيگانه را يك امر سياسي مي پندارد، بيمار است. فرمود: فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم(8). قرآن براي آن است كه اين بيماري هاي سياسي، اخلاقي، رواني و مانند آن را حل كند. اگر جامعه اين بيماري ها را حل كرد و سالم شد، جامعه امام زماني است.
بنابراين شبي كه قرآن نازل مي شود، شب يهدي للتي هي اقوم(9) است. ما چرا خود قائم به قسط نشويم؟! چرا ما قلبمان را قرآني نكنيم و نگوئيم ما كنت افسر قراناً لم اره، ما كنت اتولي اماماً لم اره؟
اگر ديديم، درک معاملات یک شبه به مقصد مي رسيم و بوي ليله قدر را استشمام مي كنيم. آنگاه هرگز باطل را حق نمي پنداريم، فاني را باقي خيال نمي كنيم، يحسب ان ماله اخلده(10) دامنگير ما نمي شود. دنيا مجاز است، ممر است براي مقر. ما بين مجوز، بين معبر، بين راه و مقصد اشتباه نمي كنيم. هرگز راه را مقصد و مقصود نمي دانيم. اگر در اوائل راهيم، مي فهميم در راهيم، نه مقصد! مقصدما آخرت است و اگر اين مراحل را گذرانديم؛ دنيا مجاز است، مجوز است در برابر حقيقت. اگر ما آن معنا را پشت سرگذاشتيم، بين راه و هدف فرق گذاشتيم؛ گفتيم: دنيا مجاز است، يعني مجوز است، يعني راه است، مقصد جاي ديگر است؛ يك مرحله جلو رفتيم.
وقتي به آن مرحله رسيديم، مي گوئيم: دنيا مجاز است، مجوز است؛ يك حقيقتي دارد. اين مجاز در قبال حقيقت است، نه اين مجوز در قبال هدف!
اينكه مي بينيد وقتي امام سجاد يا ائمه ديگر(ع) دستشان را به دعا برمي داشتند، وقتي پايين مي آوردند، اين دست را يا بر بالاي سر مي گذاشتند، يا مي بوئيدند، يا مي بوسيدند، يا به صورت مي كشيدند، مي گفتند: اين دست ما به دست بي دستي خدا رسيده است. اين از مجاز به حقيقت رسيدن است، نه از مجاز به مقصد رسيدن.
اگر وجود مبارك امام سجاد مالي را به سائل مي داد، اين دست را مي بوئيد و مي بوسيد و بر سر مي گذاشت، مي گفت: گيرنده اين صدقه خدائي است كه در سوره توبه فرمود: «هو الذي يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات (11). اين كجا، آن كجا! هم مجازي است در برابر هدف، هم مجاز است در قبال حقيقت.
اگر فرصت كرديد اعتكاف دهه سوم را از دست ندهيد. ممكن است شما 30 درک معاملات یک شبه سال درس بخوانيد، مجتهد مسلم بشويد، اما راه شب قدر شب ديگر است! آن ليله القدر خير من الف شهر به شما شامه مي دهد كه بوي بد سياست بازي ها را، حزب بازي ها را، باند بازي ها را استشمام كنيد. در متن سياستيد مثل امام راحل و سيد حسن مدرس، نه بيراهه مي رويد، نه راه كسي را مي بنديد. در متن انتخاباتيد، اما نه فريب مي دهيد، نه فريب مي خوريد. اين بو كشيدن با درس و بحث حوزه و دانشگاه حاصل نمي شود! اين محصول شب قدر است و محصول اعتكاف است و محصول آن چشم باطني است.
هدف همه ما اين باشد كه بگوئيم: خدايا! به بارگاه ولي ات پناهنده شديم، در كنار كوي تو آرميده ايم تا علي وار بگوئيم: ما كنت اطيع قرانا لم اره. ما كنت اطيع اماما لم اره. اگر او مي گفت: ما كنت اعبد ربا لم اره، ما مي گوئيم: ما كنت اطيع قرانا لم اره، ما كنت اطيع اماما لم اره. ما تا امام زمان ما را نبينيم، اطاعت نمي كنيم. اگر با جان امامي شديم، او را مي بينيم و پيروي مي كنيم. اگر با جان قرآني شديم، او را مي بينيم و اطاعت مي كنيم.

مي دانيد مظلوميت علي چيست؟ اين در تاريخ هاي عادي نيست، اين در نهج البلاغه است. خيلي سخت است انسان اينها را نقل كند، تحملش سخت است. نامه اي معاويه براي علي بن ابيطالب نوشت، آن نامه در نهج البلاغه نيست، ولي جواب علي بن ابيطالب در نهج البلاغه هست. معاويه خواست علي بن ابيطالب(ع) را سرزنش كند. در آن نامه رسمي كه از شام به مدينه آمد، گفت: علي يادت هست كه تو را با طناب بستند و به مسجد بردند؟! اين علي همان كسي بود كه خاورميانه در اختيارش بود!
حضرت در جواب فرمودند: من كه انكار نمي كنم. بله مرا با طناب بردند. ولي معاويه! تو رفتي من را رسوا كني، خودت رسوا شدي! اين نشانه بطلان سقيفه است كه علي را بايد با طناب ببرند! من كه انكار نمي كنم، من باطل را امضاء نكردم و نمي كنم. ما كه انكار نكرديم، نگفتيم كه ما را با طناب نبردند! من كسي بودم كه آن وقتي شمشير به دست من بود، همه فرار مي كردند. هيچ كسي آن شهامت را نداشت كه در برابر من بايستد. اما براي حفظ اسلام من حاضر شدم دستم را ببندند. اردت ان تفضح فافتضحت ( نهج البلاغه نامه 28). رفتي ما را رسوا كني، خودت رسوا شدي اموي را رسوا كردي، اهل سقيفه را رسوا كردي.
ما شبي كه مربوط به اين ذات مقدس است، آمديم از خدا بخواهيم، آن مقام علي(ع) نه مقدور ماست، نه ميسور ما كه بگوئيم: «ما كنت اعبد ربا لم اره. ولي اين را مي خواهيم بگوئيم: تا علي را نبينيم، عبادت نكنيم! اين را مي خواهيم. تا امام مان را نبينيم، عبادت نكنيم. آن توفيق را به ما بده ما امام زمان شناس باشيم، علي شناس باشيم، اين چهارده ذوات قدسي را ببينيم و عبادت كنيم. آن گاه نه كسي را فريب مي دهيم، نه فريب كسي را مي خوريم. نه بيراهه مي رويم، نه راه كسي را مي بنديم.

مطلب ديگر اينكه رسول گرامي(ص) فرمود: اياكم و خضراء الدمن(12)، اين جزء جوامع الكلم است. تنها آن مطلب رقيق و نازلي نيست كه در كتاب هاي نكاح فقه آمده! فرمود: آن گل ها، رياحين كه از مزبله مي رويد، از آنها پرهيز كنيد. تنها معناي اين حديث نوراني اين نيست كه المراه الحسناء في منبت سوء(13). بيانات رسول گرامي جزء جوامع الكلم آن حضرت است. اگر انديشه خوب ديدي، ولي گوينده داراي قلب طيب و طاهر نبود، اين جزء خضراء الدمن است. اگر طرح خوبي ديديد، حرف خوبي ديديد اما از جان ناپاك برخاست، اين جزء خضراءالدمن است. هرجا كلمه حق يراد بها الباطل(14) بود، جزء خضراء الدمن است. به دنبال خضرا الدمن نرويم. مبادا آن مزبله را نديده، به جاذبه گل حركت كنيم! ديدن آن مزبله، باطن محصول نيايش هاي شب قدر است و اعتكاف دهه سوم! آن در كتاب ها نيست، آن در حوزه و دانشگاه نيست. اگر كسي بخواهد آن شامه را پيدا كند، راه ديگري دارد كه در شب هاي قدر بايد آنها را جستجو بكند.
و ذات اقدس اله در مجموعه نظام كيهاني، ما را به دو اصل آشنا كرد؛ يكي اينكه چيزي بالاتر از راه شيري و ستاره ها و شمس و قمر نيست. مگر ما از آفتاب، نوراني تر در نظام كيهاني خود داريم؟ از ماه تابنده تر در شب چيزي داريم؟ اگر از اين ستاره ها بپرسند نوراني تر داريد، مي گوئيم: نه.
همين خدائي كه فرمود: اين نجوم را من باعث زينت آسمان قرار دادم، سپهر را با نجوم مزين كرده ام؛ به ما فرمود: اين نجوم، اين آفتاب و ماه يك سابقه بدي دارد، يك لاحقه تلخي. مي دانيد اين شمس و قمر را من از چه درست كردم؟ از يك مشت دود خفه كن و مرگ بار درست كردم. شمس و قمر كه حقيقتي ندارد! يك مشت دود را من به ماه تبديل كردم، يك مشت دود را من آفتاب كردم. سوره اي در قرآن به نام سوره دخان است.
در سوره فصلت اين بخش را فرمود. ثم استوي الي السماء و هي دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين (15). آنگاه قضاهن سبع سماوات و زينا السماء الدنيا بمصابيح (16)
فرمود: بعد از اينكه كار زمين ساخته شد، بقيه دود را من ماه درست كردم؛ بقيه دود را من آفتاب درست كردم. اين ميليون ها ستاره هاي ثابت و سيار كه مي بينيد، يك مشت دود بود! ثم استوي الي السماء و هي دخان، بعد قضاهن سبع سماوات، زينا السماء الدنيا بمصابيح ومانند آن. اين سابقه تلخ شمس و قمر! بعد هم اذا الشمس كورت (17) هست، اذا النجوم انكدرت (18) هست، اين لاحقه تلخ سماوات!
به دنبال چه مي گرديم؟ به دنبال كه مي گرديم؟ . هيچ موجودي عظمت انسان را ندارد. انسان نه قبلا دود بود، نه بعدا دود مي شود. حقيقت انسان نفخت فيه من روحي (19) بود، بعد الي الله برمي گردد كه يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه (20). ما نه قبلا سابقه تلخ دخاني داشتيم، نه بعدا داريم. ما روح بوديم، نفخه الهي بوديم؛ و همين نفخه الهي دوباره به همان جا برمي گردد.
به دنبال چه مي گرديم؟! در شب قدر اينها را از خدا بخواهيم، در ايام اعتكاف اينها را از ذات اقدس اله مسالت كنيم. هيچگاه شمس و قمر زينت ما نيست، هيچگاه راه شيري زينت ما نيست! اينها زينت آسمان است كه بعد فرسوده خواهد شد. ما درک معاملات یک شبه هدف ديگري داريم؛ از كوي ابد آمده ايم، به كوي ابد مي رويم.
به ما گفتند: يك سليماني بود كه راه يك ماهه را يك بامداد طي مي كرد؛ ما به شما شب قدر داديم كه راه هشتاد ساله را يك شبه طي كنيد.

اينها دعاهاي ماست؛ خواسته هاي دولت و ملت، حل مشكلات، حل خواسته هاي فرعي و مانند آن زير مجموعه اين دعاهاي ما بايد باشد. طهارت دل مي خواهد، شرح صدر مي خواهد، كينه زدائي مي خواهد، عداوت زدائي مي خواهد، ده ها بيماري را كنار گذاشتن مي خواهد؛ آنگاه قرآن را به دست گرفتن مي خواهد، قرآن به سر گذاشتن مي خواهد و اين مطالب را از ذات اقدس اله مسالت كردن.
اگر خداي ناكرده كينه اي نسبت به ديگران داريم، بگوئيم: خدايا! من از او گذشتم، تو از او بگذر، حقي داريم، بگذريم تا با صفاي ضمير، با شرح صدر، دلي بخواهيم داشته باشيم كه جاي غير او نباشد تا او محبت خود را، ارادت مان را به قرآن كه ثقل اكبر است، ارادت مان را به عترت طاهرين(ع) كه ثقل اصغر است در قلب ما مستقر بكند كه حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم (12). بقيه حل است؟ ما ديگر فاني را باقي نمي پنداريم، يحسب ان ماله اخلده نمي شود، مجاز را حقيقت نمي دانيم، بيگانه را آشنا نمي دانيم، دشمن را دوست تلقي نمي كنيم، فاني را باقي تلقي نخواهيم كرد. در كنار اين هدف اعظم؛ آنگاه خواسته هاي همه مسلمان ها را در شرق و غرب عالم را هم بخواهيم، نجات جوامع بشري را از استكبار و صهيونيست بخواهيم، وحدت جهان اسلام را بخواهيم، عزت مسلمان ها را بخواهيم، فرزانگي و خردورزي جوامع بشري را بخواهيم كه ديگر هر از چند گاهي در دانمارك يا غير دانمارك كار سفيهانه نشود. از خدا عقل آنها را هم بخواهيم، حيات آنها را هم بخواهيم.
اگر پيامبراعظم(ص) نسبت به مشركان و وثني و صنمي حجاز دعا مي كرد، ما هم نسبت به بت پرستان و ثنوي و وثني و ملحدان عالم دعا كنيم و كه خدايا! اينها را از سفاهت برهان، به رشد برسان.
اولا خواسته هاي جوامع بشري را، ثانيا خواسته هاي جوامع اسلامي را، ثالثا پيروان قرآن و عترت كه از همه مظلوم ترند رو رابعا امنيت مناطق خاورميانه را از ذات اقدس اله مسالت بكنيم تا دشمن ديگر نه به هوس خاورميانه بزرگ باشد، نه به هوس خاورميانه جديد. حزب الله را دعا كنيم، مظلومان و مطرودان عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان را دعا كنيم.

با اين شرح صدر به ضيافت خدا برويم. خدا در اين ماه با ما معامله ها كرده، با ما معامله مي كند. هم افطاري ما را قبول مي كند، هم ما را به افطاري دعوت كرده است؛ جمع هر دو ممكن است. فرمود: مرا بخواهي، مهمان توام. من تو را بخواهم، ميزبان توام. اين ماه مبارك رمضان فرصت خوبي است براي ضيافت؛ ماه مهماني است. يا ما مهمان اوئيم يا او مهمان ما.
فرمود: اگر مرا هم دعوت كني، من هم مي آيم. منتها من دعوتم نشان خاص دارد. آن سرزمين وحي، هر كسي به آن سرزمين وي در حج و عمره قدم گذاشت، جزء ضيوف الرحمان است. هر كسي در ماه مبارك رمضان به وظيفه اين ماه عمل كرد جزء ضيوف الرحمان است. اما هر كسي مرا دعوت كرد، من مهمان اويم، او ميزبان من است؛ انا عند المنكسره قلوبهم (22). هر جا دل شكسته اي هست، من مهمان آنم. فرمود: مرا بخوان من در كنار دلت مهمان توام!
* سخنراني در مراسم احياي شب نوزدهم ماه مبارك رمضان. قم؛ حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) 21 مهر 1385

(1) سبا . آيه 12
(2) قدر . آيه 3
(3) ديوان حافظ
(4) الكافي . ج1 . ص 98
(5) الكافي .ج.1 ص 98
(6) عنكبوت . 45
(7) احزاب . 32
(8) مائده . 52
(9) اسراء .9
(10) همزه . 3
(11) توبه . 104
(12) الكافي . ج .5ص 332
(13) الكافي . ج .5 ص 332
(14) نهج البلاغه . خطبه 40
(15) فصلت . 11
(16) فصلت . 12
(17) تكوير . 1
(18) تكوير . 2
(19) حجر . 9
(20) انشقاق . 6
(21) حجرات . 7
(22) منيه المريد . ص 123

درک معاملات یک شبه

دوره آموزشی تفکر طراحانه

 • مدیر سایت
 • ۰۱/۰۱/۲۳

دوره‌ی حضوری «تربیت مربی تفکر طراحانه»، با حضور مدرسانی از «مرکز تجارت جهانی»، ۱۷ درک معاملات یک شبه الی ۲۱ اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود. متقاضیان می‌توانند تا جمعه ۲ اردیبهشت از طریق پر کردن فرم زیر اقدام…

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۷/۱۵

در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی درآمد آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال و جمع دارایی…

تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان انباشته

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۶/۲۵

پیرامون تقبل زیان انباشته ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت توسط سهامداران جوابیه سازمان امور مالیاتی به نامه شرکت توسعه کارآفرینی بهمن پیرامون تقبل زیان انباشته شرکتها توسط سهامداران بوسیله تعهد به تادیه آتی زیان…

مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۶/۲۳

با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت ارسال معاملات فصلی فصل بهار ۹۹: مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ می باشد. یادآوری موثر بر معاملات فصلی؛ مصوبه مورخ ۳/ ۲/…

رهنمودهای مالی

نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۶/۱۹

رهنمودهای مالی نکاتی پیرامون امور مالی شرکتها و کسب و کارها بخش اول اجرای صحیح مفاد قوانین تجاری در شرکتها و کسب و کارها علی الخصوص قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بیمه…

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 98

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ اشخاص حقوقی

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۶/۱۷

به استناد بخشنامه زیر در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی صرفاً تا ۳۱شهریورماه ۱۳۹۹ فرصت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ خود را دارند….

استارتاپی در صنعت رستوران که با وجود تاثیر شدید بحران کرونا بر این حوزه، جذب سرمایه کرد

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۱/۱۹

در میان کسب و کارهای بسیاری که با بحران کرونا دست و پنجه نرم می­ کنند صنعت رستوران جزو آن ­هایی است که بیشترین تاثیر را برداشته ­اند. اما در این بحبوحه، استارتاپی به…

MVP یک محصول نیست، فرآیند است

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۱/۱۹

داستان همیشگی استارتاپ ها را که همه‌مان می‌دانیم: ابتدا اعضای تیم به یک ایده می‌رسند بعد برای اثبات ایده، کمینه محصول قابل عرضه ( MVP ) را می‌سازند، زمان زیادی را صرف اضافه یا…

برترین اکوسیستم استارتاپی

برترین اکوسیستم های استارتاپی دنیا در سال ۲۰۱۹

 • مدیر سایت
 • ۹۹/۰۱/۱۹

وقتی صحبت از برترین اکوسیستم های استارتاپی می‌شود احتمالا مطرح‌ترین‌ها به ذهنتان می‌آید. اما نتایج بررسی و تحلیلی که گروه سرمایه گذاری SparkLabs در سایت Hackernoon منتشر کرده قدری متفاوت از چیزی است که…

وقتی استارتاپ ها یکی از اعضای تیم خود را از دست می‌دهند چطور باید شرکت را سرپا نگه دارند؟

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۱/۱۴

اگر یکی از اعضای تیم استارتاپ شما با اتوبوس تصادف کند چه اتفاقی برای شرکت می‌افتد؟! این سوال شاید در ظاهر خنده‌دار به نظر برسد اما در دنیای مدیریت کسب و کارها پدیده‌ای وجود…

مزیت پیشتازی استارتاپ

آیا مزیت پیشتازی در درک معاملات یک شبه موفقیت استارتاپ موثر است؟

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۱/۱۳

عبارت «مزیت پیشتازی[۱]» ( first mover advantage ) در سال ۱۹۸۸ توسط «دیوید مونتگومری[۲]» استاد دانشکده کسب و کار استنفورد و همکارش رایج شد و این مفهوم تا امروز در بیشتر دانشکده‌های کسب و…

چگونه یک استارتاپ موفق راه اندازی کنیم؟

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۱/۱۱

بسیاری از کارآفرینان آرزوی این را دارند که استثنا باشند و در مدت زمان کوتاهی استارتاپ چندین میلیاردی خود را به پا کنند اما حتی استارتاپ هایی که به نظر می‌رسد یک شبه به…

ایده استارتاپ

چطور به ایده ای برای راه اندازی استارتاپ برسیم؟

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۱/۱۰

اگر عنوان این مقاله سوال شما هم هست احتمالا علاقه‌ی زیادی به راه‌اندازی استارتاپ دارید و تصورتان این است که ویژگی‌های لازم برای به موفقیت رساندن آن را هم دارید اما مشکلتان داشتن یک…

سهام کارمندان استارتاپ

استارتاپ ها چه میزان سهام باید برای کارمندان خود در نظر بگیرند؟

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۰/۲۳

سهام کارمندان ، ارز رایج دنیای استارتاپ هاست. بنیانگذاران بعد از اینکه سهام اولیه را بین خودشان تقسیم کردند برای جذب استعدادها و جبران میزان حقوقی که امکان پرداختش وجود ندارد بخشی از سهام…

فریمیوم ، مدل درآمدی جذاب و در عین حال پرریسک

 • مدیر سایت
 • ۹۸/۱۰/۲۲

تجاربی که از استارتاپ ها بدست آمده است نشان می‌دهد مدل درآمدی فریمیوم می‌تواند به شدت دگرگون‌کننده باشد. حال این دگرگونی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین باید روی بررسی و درک این مدل…

سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات فارکس

شما برای انجام معاملات در بازارهای مالی، به سرمایه نیاز دارید. اگر تحلیل‌ها نشان دهد که قیمت یک نماد معاملاتی می‎تواند افزایش یابد، از این موجودی برای خرید آن استفاده می‌شود و درنهایت منجر به سود می‌گردد. بازار فارکس نیز از این قانون مستثنا نیست. برای شروع معاملات ارزی، باید مبلغ مشخصی را در بروکر مورد اعتماد خود سرمایه‎گذاری کنید تا از آن برای خرید و فروش جفت ارزها استفاده کنید. مبلغ سرمایه‎گذاری شده می‎تواند تأثیر مستقیمی بر میزان سود شما داشته باشد، زیرا حساب‌های معاملاتی بزرگتر می‎توانند تعداد و حجم معاملات بزرگتری را به همراه داشته باشد (با توجه به میزان لوریج ).

ما در ادامه این مقاله به این سؤال مهم که حداقل سرمایه مورد نیاز برای معاملات فارکس چقدر است، می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که پاسخ جهانی برای کلیه معامله‌گران وجود ندارد.

همه می‌توانند معامله‌گر فارکس باشند!

در جریان توافق Bretton Woods که از سال 1945 تا 1973 به طول انجامید، قیمت ارزهای اصلی به ارزش دلار آمریکا گره خورده و آن نیز به نوبه خود با قیمت طلا در ارتباط بود. نوسانات نرخ ارز بسیار ناچیز بود و سرمایه‎گذاران از ارزهای معاملاتی سود چندانی کسب نمی‌کردند. اما زمان زیادی از پایان توافق Bretton Woods نگذشته بود که ارزها آزادانه تحت فشار نیروهای عرضه و تقاضا شروع به نوسان کردند.

اگر‌چه، حتی پس از سال 1973، بازار فارکس بیشتر در اختیار بازیکنان بزرگ قرار داشت؛ همانند بانک‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و افرادی با دارایی‌‌هایی با ارزش خالص بالا. به عبارت دیگر، معامله‌گران کوچک به دلیل سرمایه‌های خُرد، جایگاهی در بازارهای مالی بزرگ نداشتند. با این حال، در طول سه دهه گذشته شرایط تغییر کرده است. پیشرفت اینترنت و فناوری از رشد صنعت خرده سرمایه‌های فارکس حمایت کرده است. در حال حاضر معامله‌گران خُرد نیز می‌توانند با داشتن سرمایه کم در بازار فارکس از طریق لپ‌تاپ خود معامله کنند.

انجام معاملات با استفاده از لوریج نقش مهمی در گسترش سرمایه‌های خرده فارکس ایفا کرده است. معامله‌گران فارکس با کمک لوریج قادر به باز کردن معاملاتی بسیار بزرگتر از میزان دارایی اصلی خود هستند. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری حجم بالای پول در بازار را کاهش می‌دهد، اما همچنین ریسک معاملات را نیز افزایش خواهد داد. لوریج می‎تواند هم سود و هم زیان شما را تا چندین برابر بالا برد.

معاملات فارکس

شما برای معاملات فارکس به چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟ حداقل مقدار مورد نیاز برای معاملات فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله به: استراتژی معاملاتی شما، بودجه در دسترس، میانگین حدود زیان، حداقل واریز مورد نیاز برای بروکر، میزان تجربه و غیره.

در درک معاملات یک شبه هر شرایطی، تنها پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید. معامله‎گری بازارهای مالی ریسک‌های بالایی را به همراه داشته و امکان از دست دادن تمامی سرمایه شما وجود دارد. مطمئناً نمی‌خواهید کل پس انداز زندگی خود را یک شبه از دست بدهید. پس تنها در معاملات، مقداری از بودجه خود را درگیر کنید که توانایی ریسک آن را دارید.

سبک معاملات نقش مهمی در تعیین سرمایه اولیه شما دارد. در اصل، اسکالپینگ نیاز به سرمایه اولیه‌ای بسیار کمتر از معاملات نوسان‌گیری یا دیگر معاملات دارد. دلیل این امر میزان نسبتاً ناچیز حد زیان در اسکالپ است. زیرا با استفاده از لوریج حتی در زمانی که بازار در خلاف جهت معاملات پیش رود، به شما امکان می‌دهد تا مارجین آزاد لازم را در حساب معاملاتی خود حفظ کنید. از سوی دیگر، معاملات روزانه، نوسان‌گیری و معاملات موقعیتی نیاز به حد زیان بزرگ‌تری دارند که ممکن است حفظ آن با یک حساب معاملاتی کوچک دشوار باشد. اجتناب از کال مارجین و حفظ مارجین قابل استفاده با دارایی‌های بیشتر همواره آسان‌تر خواهد بود.

همچنین بروکر مورد نظر شما می‌تواند حداقلی را برای باز کردن یک حساب معاملاتی فارکس تعیین کند. در حالی که حداقل موجودی بسیاری از بروکرها 100 دلار است. اگر با بودجه خاصی معامله می کنید، اطمینان حاصل کنید که درک معاملات یک شبه بروکر انتخابی محدودیت سرمایه اولیه شما را خواهد پذیرفت.

در نهایت، تجربه نیز عامل مهمی است که بر اندازه سرمایه اولیه شما تأثیر می‌گذارد. اگر مبتدی هستید، می‌توانید با مبلغی معادل 100 دلار شروع کنید تا با انجام معاملات با پول واقعی، احساس معامله‎گری در بازار را تجربه کنید. از طرف دیگر، اگر به سوددهی ثابت و مداوم رسیده‌اید و سال‌ها تجربه معامله‌گری دارید، می‌توانید به اندازه‌ای که راحت هستید سرمایه‌گذاری کنید.

مزایا و معایب معاملات آزمایشی

هنگامی‌که صحبت از حداقل سرمایه است، باید یک روش معامله بدون ریسک را یادآور شویم که نیازی به هزینه اولیه نقدی ندارد. این روش، افتتاح حساب آزمایشی است. حساب آزمایشی راه مناسبی برای آشنایی با بازار فارکس است، اما این حساب‌ها محدودیت‌های خاص خود را دارند که به آن خواهیم پرداخت.

حساب‌های آزمایشی برای باز کردن و تجربه انجام معاملات عالی هستند و امکان آشنایی با پلتفرم را برای شما فراهم می‌کنند. همچنین نحوه محاسبه حجم معاملات را به شما می‌آموزد. به محض آشنایی با این اصول، برای ورود به بازار واقعی و درک معامله‌گری با پول خود، باید برای باز کردن یک حساب معاملاتی کوچک اقدام کنید.

معاملات فارکس با حداقل سرمایه

در مبحث میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات فارکس، نمی‌توان از ذکر جوانب مثبت و منفی معاملات کوچک با دارایی‌های اندک اجتناب کرد. واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران به دلیل کمبود بودجه یا تجربه کافی در معاملات، قادر به افتتاح حساب با دارایی‌های کلان نیستند. بنابراین، در اینجا برخی از مزایا و معایب داشتن حساب با موجودی کم را مطرح می‌کنیم.

 • شما باید همواره به مارجین آزاد خود توجه داشته باشید. اگر با لوریج نسبتاً بالا معامله می‎کنید، احتمال کاهش سریع مارجین آزاد حساب وجود دارد. اگر به سطح کال مارجین برسید، از طرف بروکر اخطار دریافت کرده و تمام معاملات باز شما به طور خودکار در نرخ فعلی بازار بسته می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که همیشه مارجین آزاد کافی دارید تا حسابتان در برابر نوسانات منفی قیمت محفوظ بماند.
 • برای به دست آوردن سود قابل توجه، باید ریسک معاملات را افزایش دهید. این امر می‎تواند منجر به زیان‌های سنگین شده که بخش بزرگی از دارایی حساب معاملاتی شما را از بین خواهد برد.
 • حساب‎های کوچک تعداد معاملات باز را محدود می‎کند. این نکته به مورد شماره 1 که به مارجین آزاد اشاره شد، وابسته است. در هر معامله‌ای که از لوریج استفاده می‌شود، میزان مارجین آزاد شما کاهش می‌یابد و سرمایه کوچک حساب به سادگی قادر به پوشش چند معامله نخواهد بود.
 • حساب‎های کوچک یک روش عالی برای یادگیری مدیریت ریسک مناسب و به دست آوردن یک رویکرد منظم در انجام معاملات است. اگر اصول مدیریت ریسک و مدیریت پول را با یک حساب معاملاتی 500 دلاری فرا می‌گیرید، می‌توانید همان اصول را بر روی یک حساب 5000 دلاری نیز اعمال کنید. این دو هیچ تفاوتی با هم نخواهند داشت.

نتیجه‌گیری

بنابراین، برای شروع معاملات فارکس به چه میزان پول نیاز دارید؟ با توجه به این مقاله، هیچ پاسخ جهان شمولی برای این سوال وجود ندارد. مقدار پول مورد نیاز برای شروع معاملات فارکس به تجربه معاملاتی، سبک معاملات، میزان متوسط ​​حدود زیان و منابع مالی موجود شما بستگی دارد. در حقیقت، استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت معمولاً به حدود زیان کوچک‎تری نیاز دارند که می‌توان از یک حساب کوچکتر استفاده کرد. از طرف دیگر، اجرای روش‌های معاملاتی بلند مدت مانند معاملات نوسان‌گیری با سرمایه‌های کوچک دشوار است زیرا نیاز به حد زیان بزرگ‌تر خواهد بود. حد زیان بزرگ‌تر برای مقاومت در برابر نوسانات منفی قیمت، نیاز به مارجین آزاد کافی خواهد داشت.

اگر هنوز از خود می‌پرسید “چقدر پول برای شروع معاملات فارکس نیاز دارم”، اجازه دهید دقیق‌تر بگوییم؛ اگر مبتدی هستید و به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید، با یک حساب آزمایشی شروع کنید تا با فضای بازار آشنا شده و نحوه کار با پلتفرم معاملاتی را بیاموزید. هنگامی که اصول معامله‌گری را شناختید، مبلغ کمی سرمایه‎گذاری کنید تا معامله‌گری با پول واقعی را آغاز کرده و مدیریت احساسات خود در حین معاملات را یاد بگیرید. بعد از کسب تجربه و مشاهده نتایج مثبت از حساب کوچک خود، می‌توانید با افزودن سرمایه به حساب معاملاتی، حجم معاملات را افزایش دهید.

اهداف سرمایه گذاری ، بلند مدت یا کوتاه مدت؟

هیچ‌وقت با هدف دستیابی به ثروت یک‌شبه وارد بورس نشوید. اهداف سرمایه گذاری خود را بشناسید و متناسب با آن ها تصمیم بگیرید.

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دسته‌بندی هدف‌ها کار دشواری است، چراکه نمی‌توانند مشخص کنند کدام‌یک از اهداف سرمایه گذاری ، کوتاه مدت و کدام‌یک بلندمدت هستند. همین‌طور دانش کمی در مورد معایب و مزایای هر یک از انواع هدف‌ها دارند و به همین دلیل برای آن‌ها فرقی میان هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد.

برای درک بهتر این موضوع ابتدا از خود بپرسید که اهداف سرمایه گذاری شما بلندمدت هستند یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال بسیار مهم است، چراکه سرمایه گذاری در یک سهم بدون در نظر گرفتن دید کوتاه‌مدت یا بلندمدت، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. به‌طورکلی، افق زمانی سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. در زیر به‌طور مختصر به شما یاد خواهم داد که سرمایه‌گذاری در سهام چه شرکت‌هایی برای چه نوع اهدافی مناسب‌تر است.

قیمت سهام معمولاً به‌صورت روزانه نوسان می‌کنند و بالا و پایین می‌روند ولی در درازمدت یک روند صعودی یا نزولی را طی خواهند کرد. حتی ممکن است قیمت سهامی که به‌تازگی خریده‌اید، در کوتاه‌مدت کم و کم‌تر شود اما احتمالاً در بلندمدت شروع به افزایش می‌کند و از صبوری شما با یک سود قابل‌توجه، قدردانی می‌کند. به یاد داشته باشید که هرچقدر افق زمانی شما برای سرمایه‌گذاری طولانی‌تر شود، ریسک سرمایه‌گذاری در سهام کاهش می‌یابد.

اهداف سرمایه گذاری کوتاه‌مدت چه نوع اهدافی هستند؟

هرکسی اهداف سرمایه گذاری کوتاه‌مدتی دارد. برخی از این اهداف مثل برنامه‌ریزی برای یک سفر تفریحی و کنار گذاشتن پول برای این سفر ساده هستند، برخی دیگر از اهداف مانند فراهم کردن وام برای خرید خانه تا شش ماه آینده، جاه‌طلبانه هستند و به تلاش بسیاری نیاز دارند. این اهداف نیازمند جریانی از منابع مالی قابل پیش‌بینی هستند تا در یکجا مثلاً در جیب شما یا در حساب بانکی‌تان جمع شوند و بتوان با این وجوه پس‌انداز شده در زمان موردنظر، هدف خود را به انجام برسانید.

فقط احمق‌ها پول‌توجیبی خود را در بورس سرمایه‌ گذاری می‌کنند!

سرمایه‌گذاری در بورس، برای مدت‌زمان کوتاه کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و سهام گزینه بدی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است. در هفته برای من چندین ایمیل می‌آید که ارسال‌کننده‌ها از عملکرد طلایی خود در هفته‌های گذشته و پیش‌بینی‌های خود برای هفته‌های آتی سخن گفته‌اند. مثلاً اظهار می‌کنند سهم الف که در حال حاضر ۱۳۰ تومان است به‌زودی به ۱۴۰ تومان و بعداً به ۱۷۰ تومان خواهد رسید. سرمایه‌گذارانی که دانش کافی ندارند، فوراً نسبت به این پیام واکنش نشان می‌دهند و تصمیم به خرید می‌گیرند. البته ممکن است سهام به قیمت پیش‌بینی‌شده برسد؛ اما در اغلب اوقات قیمت آن رشد پیش‌بینی‌شده را نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران را مأیوس می‌کند. چیزی که باید بدانید این است که سرمایه‌گذاری در سهام مانند سکه دو رو دارد. سود و زیان. در کوتاه‌مدت ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر و احتمال زیان بیشتر است.

حال فردی را در نظر بگیرید که قصد داشته با پولی که پس انداز کرده، برای خانواده‌اش ماشین بخرد. او با خواندن این نوع ایمیل‌ها وسوسه شده ماشین مدل‌بالاتری داشته باشد و بدون آگاهی، پول ماشین را فقط در سهم الف سرمایه گذاری کرده و حالا نه‌تنها نمی‌تواند همان ماشین قبلی را بخرد، بلکه باید یک یا دو مدل قدیمی‌ترش را جستجو کند. به نظر شما مقصر این اتفاق کیست؟

چرا پیش‌بینی دقیق روند قیمت‌ها در بورس غیرممکن است؟

علت اینکه قیمت های پیش‌بینی‌شده معمولاً محقق نمی‌شوند این است که نمی‌تواند رفتار صدها هزار سرمایه گذار فعال در بورس را پیش‌بینی کرد. سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس کاری غیرمنطقی است چراکه سرمایه گذاران بسیار زیادی در بورس معامله می‌کنند و هر یک دلیل منحصربه‌فردی برای خرید یا فروش سهام خوددارند که نمی‌تواند همه این دلایل را جمع‌آوری و تحلیل کرد. در مورد روند قیمتی سهام در کوتاه مدت فقط می‌توان گفت اگر شما برای یک نیاز مالی کوتاه مدت در بورس سرمایه گذاری کنید، مطمئن باشید ممکن است سریع‌تر ازآنچه فکر می‌کنید سرمایه خود را از دست بدهید.

سرمایه گذاری کوتاه‌مدت در سهام واقعاً غیرقابل‌پیش‌بینی است. حتی بهترین سهام هم در کوتاه‌مدت نوسان دارند و در رکود اقتصادی این نوسانات بیشتر هم خواهند شد. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌درستی و به‌دقت تغییرات قیمتی سهام را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کند. مگر اینکه اطلاعاتی از داخل شرکت داشته باشد که بر قیمت تأثیرگذار باشد. بنابراین سهام مطمئناً گزینه خوبی برای سرمایه‌ ذاری و رسیدن به اهداف در مدت‌زمان کمتر از یک سال نیست. شما می‌توانید در مسیر مطمئن‌تری نظیر سرمایه گذاری در بانک به اهداف سرمایه گذاری کوتاه‌مدتتان برسید.

آیا می‌خواهید برای دستیابی به اهداف میان‌مدت خود در بورس سرمایه گذاری کنید؟

تنها برخی از سهم‌ها برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت (۲ تا ۵ سال) مناسب هستند. برای مثال سهام شرکت‌های بزرگ که در مدت‌زمان طولانی روند افزایش قیمت ثابتی دارند و معمولاً کمتر دچار اوج و فرودهای شدید می‌شوند. سایر سهام به‌خصوص آن‌هایی که کمتر موردتوجه تحلیلگران هستند، معمولاً نوسان زیادی دارند و در افق زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت نوسانات شدید دارند.

اگر شما قصد دارید تا چهار سال آینده صاحب خانه شوید و می‌خواهید با سرمایه گذاری در سهام درک معاملات یک شبه و منافع حاصل از بورس، به هدف خود برسید، در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کنید که مورد اقبال عمده سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بورسی هستند و جزو شرکت های بزرگ بورسی به‌حساب می‌آیند. همچنین می‌توانید شرکت های مواد غذایی و دارویی را هم بررسی کنید. اگر عملکرد خوبی دارند، این شرکت ها هم گزینه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدت هستند.

توجه داشته باشید اینکه گفته می‌شود شرکت‌های بزرگ برای اهداف میان مدت مناسب هستند به این معنا نیست که در بلند مدت عملکرد خوبی نخواهند داشت. اگر شرکتی در میان مدت عملکرد خوبی دارد و نشانه‌های تداوم این عملکرد برای سال‌های آینده هم دیده می‌شود، سهام این شرکت‌ها را در پرتفوی خود نگه‌ دارید!

سرمایه‌گذاری در بورس برای دستیابی به اهداف بلندمدت است!

سرمایه‌گذاری در سهام بیشتر مناسب افق‌های زمانی طولانی‌مدت (بیشتر از ۵ سال) است. به‌خصوص وقتی آن را با سایر انواع سرمایه‌گذاری نظیر سرمایه‌گذاری در بانک، ارز و یا طلا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در بورس در بازه‌های زمانی بیشتر از ده سال سودآورتر بوده است. درواقع وقتی شما نمودار سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را باهم مقایسه می‌کنید می‌بینید که در بازه‌های زمانی ده‌ساله، بورس از همه رقبای اصلی خود پیشی گرفته است.

اگر به اهمیت افق زمانی بلندمدت در بازار بورس پی برده‌اید حالا وقت آن فرارسیده است که سهام خود را به‌درستی انتخاب کنید. چراکه سهام بد همیشه بد هستند و بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت تأثیری در عملکرد آن ندارد. پس تلاش کنید تا سهام خوب را شناسایی کنید.

ابتدا هدف خود از سرمایه‌گذاری را مشخص کنید، سپس وارد بورس شوید. (اگر تجربه فعالیت در بازار بورس را ندارید پیشنهاد می کنیم ابتدا دوره های آموزشی ورود به دنیای بورس و آموزش بورس را مطالعه نمایید).

تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از نظریات بازار سهام چارلز هنری داو، مؤسس وال‌استریت ژورنال و هم‌بنیانگذار کمپانی داو جونز برگرفته شده است. هدف تحلیل تکنیکال پیش‌بینی قیمت آتی سهام، اوراق بهادار و دیگر اوراق قابل معامله بر اساس قیمت و عملکرد گذشته آن‌ها می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال از قانون عرضه و تقاضا برای درک چگونگی عملکرد بازار سهام و سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند و با کمک آن می‌توانند روند‌ها را مشخص کرده و درک معاملات یک شبه بر اساس آن میزان سود را خود را تعیین کنند. با کمک مراحلی که در ادامه خواهیم گفت: می‌توانید درک مناسبی نیست به تحلیل تکنیکال به دست آورده و از آن برای انتخاب صحیح سهام و دیگر اوراق بهادار کمک بگیرید.

مراحل انجام تحلیل تکنیکال

۱. نسبت به نظریات داو که پایه و اساس تحلیل تکنیکال است دانش کافی کسب کنید.

سه نظریه داو در خصوص سرمایه‌گذاری چارچوب کلی تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهد و به عنوان راهنمای تحلیلگران تکنیکال در بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه به تشریح این سه نظریه می‌پردازیم و توضیح خواهیم داد که تحلیلگران تکنیکال به چه شکل آن‌ها را تفسیر می‌کنند:

 • نوسانات بازار تمام اطلاعات شناخته‌شده و موردنیاز ما را انعکاس می‌دهند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تغییرات در قیمت یک سهام و اینکه تا چد در بازار به خوبی معامله می‌شود تمام اطلاعات موجود در خصوص آن سهام را منعکس خواهد کرد؛ بنابراین فهرست‌بندی قیمت در این روش از ارزش مناسبی برخوردار است. تغییرات ناگهانی در معامله یک سهم معمولا نشان‌دهنده اخبار جدی و مهم درباره شرکتی است که آن سهام را عرضه کرده است. تحلیلگران تکنیکال معمولا خود را با مواردی، چون نسبت P/E، میزان سهم سهامداران، بازده سهام یا دیگر فاکتور‌هایی که برای تحلیلگران بنیادی مهم است درگیر نمی‌کنند.
 • تغییرات قیمتی معمولا در داخل نمودار مشخص شده و طبق آن پیش‌بینی می‌شوند. تحلیل‌گران تکنیکال به خوبی می‌دانند که زمان‌هایی وجود دارد که قیمت‌ها به صورت تصادفی و بدون هیچ الگویی تغییر می‌کنند، اما زمان‌هایی هم وجود دارد که قیمت‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت می‌کنند. زمانیکه یک روند شناسایی شود به احتمال زیادی بتوان از آن درآمدزایی کرد خواه از طریق خریدن با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا در زمانی که روند رو به بالا است خواه از طریق خرید کوتاه‌مدت در زمانی که روند رو به پایین است. با اصلاح طول مدت زمانی می‌توان بازار را تحلیل کرد. همچنین امکان این وجود دارد که روند‌های کوتاه مدت و بلندمدت را نیز شناسایی کرد.
 • تاریخ خودش را تکرار می‌کند. مردم یک شبه علایقشان را تغییر نمی‌دهند؛ وقتی یک روند در گذشته به یک شرایط خاص عکس‌العمل نشان داده وقتی همان شرایط در حال حاضر دوباره تکرار شود، روند به همان شیوه سابق نیز به آن واکنش نشان خواهد داد و به این روش می‌تواند یک روند را پیش‌بینی کرد. از آنجاییکه افراد به شکل قابل پیش‌بینی نسبت به تغییرات روند‌ها واکنش نشان می‌دهند، تکنیکالیست‌ها می‌توانند از دانش آن‌ها در خصوص اینکه در گذشته چه رفتاری داشته‌اند برای سودکردن در روند‌های تکراری بهره ببرند. از اینرو تحلیل تکنیکال با «نظریه بازار‌های کارار» تفاوت بنیادین دارد، زیرا نظریه دوم اعتقاد دارد که اثر عملکرد افراد و واکنش‌های آن‌ها بر روی بازار هیچ تأثیری ندارد.

۲. به نتایج آنی دقت کنید.

برخلاف تحلیلگران بنیادی که به ترازنامه‌ها و سایر اطلاعات مالی در یک بازه نسبتا بلندمدت توجه می‌کنند، بازه‌های زمانی موردتوجه تحلیلگران تکنیکال بیشتر از یک ماه نیست و حتی گاهی اوقات به چند دقیقه هم می‌رسد. این روش به درد آن دسته از افراد می‌خورد که دوست دارند پشت سر هم اوراق بهادار را خرید و فروش کنند و از این راه کسب سود کنند تا کسانی که دوست دارند در بلندمدت روی سهام سرمایه‌گذاری کنند.

۳. برای پیداکردن روند‌های قیمتی روش خواندن نمودار‌ها را فرا بگیرید.

تحلیلگران تکنیکال برای پیداکردن مسیر کلی صعود یا نزول قیمت‌ها به نمودار‌ها و چارت‌ها دقت بسیار زیادی می‌کنند و نوسانات کوچک را نادیده می‌گیرند. روند‌ها از نقطه‌نظر نوع و مدت، اشکال مختلفی دارند:

 • روند‌های بالا، که شاخصه اصلی آن‌ها اوج و فرود‌های نمودار‌هایی است که نهایتا بسیار بالا می‌روند
 • روند‌های پایین که اوج و فرود‌های نمودار در آن به شدت پایین می‌آیند
 • روند‌های افقی که اوج و فرود‌های متوالی تفاوت چندانی با اوج و فرود‌های پیشین ندارد.
 • خطوط روند برای ارتباط‌دادن نقاط اوج متوالی و نقاط فرود متوالی نمودار به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کار پیدا کردن روند‌ها را آسانتر می‌کند. این نوع خطوط را خطوط کانال نیز می‌نامند.
 • روند را از یک بعد دیگر نیز می‌توان دسته‌بندی کرد: روند‌های عمده که بیشتر از یک سال باقی می‌مانند، روند‌های متوسط که حداقل یک ماه و کمتر از یک سال باقی می‌مانند و روند‌های نزدیک که کمتر از یک ماه باقی می‌مانند. روند‌های متوسط از روند‌های نزدیک و روند‌های عمده نیز از روند‌های متوسط و نزدیک تشکیل می‌شوند. روند‌های کوچکتر ممکن است دارای مسیر مشابه به روند‌های بزرگتر از خود نباشند و مسیر متفاوتی را طی کنند. (نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان سیر نزولی ماهیانه یک قیمت در داخل سیر صعودی آن قیمت در بازه سالیانه در یک بازار پررونق ذکر کرد). بازار پررونق (Bull Market) یک روند عمده است در حالیکه اصلاح قیمت یک روند متوسط در داخل آن است.
 • تحلیلگران تکنیکال از چهار نوع نمودار استفاده می‌کنند. آن‌ها از نمودار خطی برای پیداکردن قیمت سهام در حال بسته‌شدن در یک بازی زمانی مشخص استفاده می‌کنند. از نمودار میله‌ای و شمعی نیز برای نشان‌دادن قیمت‌های بالا و پایین برای یک دوره معامله‌ای (و نمایش شکاف‌های بین دوره‌های معامله‌ای البته اگر وجود داشته باشند) و نمودار نقطه و شکل (PFC) برای نشان‌دادن تغییرات قیمتی عمده در یک بازه زمانی بهره می‌برند.
 • تحلیلگران تکنیکال برای الگو‌هایی که بر روی نمودار‌های تحلیلی‌شان ظاهر می‌شوند عبارات خاصی را به کار می‌برند. الگویی که شبیه یک سر و شانه‌هاست نشاندهنده آن است روند در حال معکوس‌کردن خود است. الگویی که شبیه یک فنجان و دسته آن است نشاندهنده آن می‌باشد که یک روند رو به بالا پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت رو به پایین به مسیر خود ادامه خواهد داد. الگو‌های گرد (rounding bottom) و نعلبکی (saucer bottom) یک دوره طولانی‌مدت تثبیت قیمت را نمایش می‌دهند که در آن، بازار از کاهش قیمت به افزایش قیمت متمایل می‌شود. الگوی سقف دوقلو وکف دوقلو نشان‌دهنده دو تلاش نافرجام برای افزایش یا کاهش قیمت است که نهایتا با بازگشت روند همراه است. (به همین شکل الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو نشاندهنده سه بار تلاش نافرجام برای افزایش یا کاهش قیمت است که به بازگشت روند منجر می‌شود). الگو‌های دیگری نیز نظیر مثلثی، گوشه‌ای، پرچمی سه‌گوش و پرچمی وجود دارند.

۴. با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شوید.

حمایت به پایین‌ترین قیمت یک سهام پیش از ورود خریداران و افزایش قیمت آن اشاره دارد. مقاومت نیز به بالاترین قیمت یک سهام پیش از فروش سهام توسط فروشندگان و در نتیجه پایین آمدن مجدد آن اشاره دارد. این سطوح ثابت نبوده و دارای نوسان هستند. در یک نمودار که شامل خطوط کانال است، خط زیرین نشاندهنده خط حمایت (قیمت کف سهام) و خط فوقانی نشاندهنده خط مقاومت (قیمت سقف سهام) است. از سطوح حمایت و مقاومت برای تأیید وجود یک روند و اینکه چه زمانی روند خود را تکرار می‌کند استفاده می‌کنند.

 • از آنجاییکه مردم تمایل دارند که اعداد را به صورت گردشده به ذهنشان بسپارند (۱۰، ۲۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و غیره)، قیمت‌های حمایت و مقاومت در قالب اعداد گردشده نمایش داده می‌شوند.
 • این احتمال وجود دارد که قیمت سهام بالاتر از سطح مقاومت و پایینتر از سطح حمایت بیایند. در چنین مواردی، سطح مقاومت تبدیل به یک خط حمایتی جدید برای سطح مقاومتی بالاتر می‌شود؛ و یا اینکه سطح حمایتی ممکن است تبدیل به سطح مقاومتی برای یک سطح حمایتی پایینتر شود. اگر بخواهد چنین اتفاقی بیافتد، قیمت سهام باید یک تغییر شدید و قابل‌توجه داشته باشد. چنین بازگشت‌هایی در کوتاه‌مدت بسیار مرسوم هستند.
 • به طور کلی وقتی اوراق بهادار نزدیک به سطح حمایتی معامله می‌شوند، تحلیلگران تکنیکال از خریدن امتناع می‌ورزند، چون نگران نوسان قیمت هستند. با این حال ممکن است در برخی نقطه‌های آن سطح اقدام به خرید بکنند. آن‌ها که زودتر سهامشان را می‌فروشند از قیمت حمایتی به عنوان نقطه معاملاتی خود بهره می‌برند.

۵. به حجم معاملات توجه کنید.

اینکه در بازار چه میزان خرید و فروش انجام می‌شود نشانگر اعتبار یک روند و هر آنچه باعث بازگشت آن می‌شود است. اگر حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته باشد حتی زمانیکه قیمت‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند، روند به احتمال زیاد معتبر خواهد بود. اما اگر حجم معاملات تنها یک افزایش جزئی داشته است (یا حتی سقوط کرده است) و با این حال قیمت‌ها رو به افزایش باشند، شاید روند در حال بازگشت می‌باشد.

۶. از روش میانگین متحرک برای فیلترکردن نوسانات قیمتی جزئی استفاده کنید.

میانگین متحرک روشی است که در آن یک سری میانگین محاسبه‌شده در یک بازه زمانی مشخص و متوالی مورد سنجش قرار می‌گیرند. میانگین متحرک فراز‌ها و فرود‌های بی‌ربط را حذف کرده و باعث می‌شود که به شکل بهتری بتوانیم نمای کلی یک روند را مشاهده کنیم. قیمت‌یابی در مقابل میانگین متحرک یا میانگین‌های کوتاه‌مدت در مقابل میانگین‌های بلندمدت فرایند پیداکردن روند‌های بازگشتی را راحتتر می‌کند. معمولا روش‌های متعددی برای محاسبه میانگین وجود دارد:

 • میانگین متحرک ساده (SMA) عبارت است از جمع تمام قیمت‌های در حال بسته‌شدن در یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن‌ها بر تعداد قیمت‌ها.
 • میانگین وزندار خطی هر قیمت را در نظر گرفته و پیش از آنکه قیمت‌ها را با هم جمع کند و آنرا به تعداد قیمت‌ها تقسیم کند در موقعیت آن در نمودار ضرب می‌کند؛ بنابراین در یک دروه پنج روزه، اولین قیمت ضربدر ۱، دومین قیمت ضربدر ۲، سومین ضربدر ۳، چهارمین ضربدر ۴ و پنجمین قیمت ضربدر ۵ می‌شود.
 • میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه میانگین متحرک خطی است با این تفاوت که فقط به جدیدترین قیمت که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار گرفته نگاه می‌کند و این روش را نسبت به جدیدترین اطلاعات بسیار کارآمدتر از روش میانگین متحرک ساده می‌کند.

۷. از نوسانگر‌ها و شاخص‌ها برای تصدیق آنچه که تغییر قیمت‌ها به شما می‌گویند بهره ببرید.

شاخص‌ها یک سری محاسبات هستند که اطلاعات روند‌هایی که از تغییر قیمت‌ها حاصل می‌شوند را تصدیق کرده و باعث می‌شوند با اعتماد بیشتری نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار اقدام کنید. (میانگین متحرک که در بالا به آن اشاره کردیم یکی از همین شاخص‌ها می‌باشد). برخی شاخص‌ها می‌تواند هر مقداری داشته باشند درحالیکه برخی دیگر به بازه مشخص از مقادیر مانند ۰ تا ۱۰۰ محدود می‌شوند. به این نوع شاخص‌ها نوسانگر‌ها گفته می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.