اختيارات طبیعی (حقيقي)


realoptions.ir

اختيارات طبیعی (حقيقي)

1- پایان وجود شخص طبیعی را توضیح دهید؟

پایان شخص طبیعی : وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می پذیرد و از نظر حقوقی دیگر نمی تواند پس از مرگ خود صاحب حق و تکلیف باشد.آنگونه که فرد زنده می تواند از آن حق و حقوق استفاده کند.

2- چرا تنها شخص میتواند صاحب حق وتکلیف باشد ؟

شخص طبیعی یا حقیقی به کسی گفته می شودکه در مباحث حقوقی صاحب حق وتکلیف بتواند شود بنابراین شخص طبیعی همان شخص حقیقی است که می تواند صاحب حق وتکلیف شود یا به زبان دیگر باید گفت هر انسان به واسطه انسان بودنش صاحب حق وتکلیف قرار گیرد که چنین امتیازی در خصوص دیگر موجودات زنده امکان پذیر نیست.شخص حقوقی هم می تواند صاحب حق و تکلیف شود.

3- مفهوم شخص حقوقي واقسام شخص حقوقي را بنويسيد ؟

شخص حقوقی به گروهی از افراد اطلاق می شود و یا گروهی از اموال که در قالب تشریفات شکلی ،شکل می گیرد.این افراد به دنبال اهداف مجموعه ای را تشکیل می دهند تا هدفی خاص را دنبال نمایند که اینان را اشخاص حقوقی می نامیم.

درخصوص گروهی از اموال که ذکر نمودیم می توانند شخصیت حقوقی باشندمثل اموال موقوفه می باشند. بنابراین هر شخص دارای شخصیت حقیقی است اما این اشخاص می توانند به تناسب و شرایط اهدافی که دنبال می نمایند به عنوان شخص حقوقی به حساب آیند .

اشخاص حقوقی 2 دسته اند:1)اشخاص حقوق عمومی ،2)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکتهای تجاری موسسات غیرتجاری و انتفاعی و نیز موقوفات

مفهوم شخص حقوقی شخص حقوقی با جمع شدن چند نفر از افراد یا اشیاء در کنار هم تشکیل می گردد که این افراد می بایست دارای اهداف مشترکی باشند.شخص حقوقی هم می تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و مانند شخص حقیقی دارای شخصیت مستقلی است.

4- اقسام موت را نام ببريد ؟ آثار حقوقي مترتب برموت را بنوبيسيد؟

1)موت طبیعی:همان از بین رفتن اعمال قلبی و عروقی است

2)موت حکمی یا مدنی: که در اسلام چنین تقسیم بندی دیده شده است که وقتی فردی به عنوان مرتد فکر مرتد ملی از آنها یاد میشود او را در حکم موت حکمی می بینیم.

3)موت فرضی: همان موتی است که فرد غایب می شود.که به علت غیبت طولانی ،حیات و زندگی این شخص مشکوک می گردد در این صورت فردی که دارای غیبت طولانی می گردد حکم موت فرضی برای وی صادر می شود.

-آثار حقوقی پس از موت:

1)تعیین ورثه که شرط آن زنده بودن وراث در زمان فوت مورث(متوفی)است بنابراین چنانچه قبل از متوفی فوت کند به او تعلق نخواهد گرفت.

اگر یک حادثه دست جمعی موجب مرگ چند نفر شودکه تقدم و تاخر درآن امکان پذیر نباشد هیچ یک از دیگری ارث نمی برد.

2)تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و دیگر افراد مطابق ماده867و 868 قانون مدنی که می فرماید: ارث محقق می شود به فوت فرضی یا حقیقی و در ماده 868 اشاره کرده که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

3)مال شدن دیون متوفی

4)تعیین ابتدای عده زوجه متوفی با فوت زوج نکاح منحل زن می بایست عده نگه دارد که عده زن متوفی 4ماه و 10 روز است و از تاریخ فوت شوهر آغاز می شود.

5- مميزات شخص طبيعي را بنويسيد ؟

ج- . در خصوص ممیزات شخص حقوقی باید گفت که اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی برای اینکه از یکدیگر بازشناخته شوند نیازمند است دارای نام و اقامتگاه و تابعیت باشند.اما در حوزه مسائل مربوط به مسئولیت مدنی شخص حقوقی باید گفت که آنان هم دارای مسئولیت مدنی باشندو در صورتی که به اشخاص حقیقی ضرری و زیانی وارد نمایند می بایست از عهده خسارات ضرر و زیان برآیند اما در خصوص مسئولیت کیفری باید گفت اشخاص حقوقی در حقوق عمومی دارای مسئولیت کیفری نیستند اما اگر از طرف مدیران شرکتها به اشخاص ضرر وزیان کیفری وارد گردد می بایست از عهده آن برآیند.

6- انواع محجورين را نام ببريد وهريك را مختصرا توضيح دهيد ؟

محجور به کسی گویند که فاقد عقل (مجنون) و یا رشد (سفیه) و یا کبر باشد و اسباب معروف حجر همین سه مورد است.[16]

انواع محجورين (صغير، غيررشيد و مجنون)

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

7- اختيارات ،وظايف وحقوق قيم را بنويسيد ؟

قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جدپدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي‌شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

ج- شرایط و اوصاف قیم: عبارتند از 1)توانایی،2)امانت داری،3)بلوغ،4)اسلام،نکته:قیومت زن شوهردار در صورتی امکان پذیر است که اجازه ی شوهر کسب شده باشد.

شرایط و اوصاف قیم :

برای كسی كه می‌خواهد به سمت قیومت منصوب شود قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است كه ذیلاً ذكر می‌گردد .
1) توانایی: كه توانایی جسمی و قدرت انجام دادن اعمال حقوقی و داشتن مدیریت و درایت را در برمی گیرد .
2) امانت: این شرط مهمترین صفتی است كه قیم باید از هنگام 1- شرایط نصب به این سمت و تا پایان مدت تصدی خود دارا باشد (یعنی
هم ابتدائاً این شرط باید وجود داشته باشد و هم استمراراً .

3) بلوغ و رشد: زیرا قیم برای اینكه بتواند در امور مالی و غیر مالی مولی علیه خود تصرف كند باید هم بالغ باشد و هم رشید و ماده 1231 ق. م در این باره اشعار می‌دارد؛ (كسی كه خود تحت ولایت یا قیمومت است) نمی‌تواند به سمت قیمومت تعیین گردد .
4) اسلام: هر چند این شرط صریحاً در قانون مدنی پیش بینی نشده است اما قانون مدنی در ماده 1192 خود بیان می‌دارد (ولی مسلم نمی‌تواند برای امورمولی علیه خود وصی غیر مسلم معین كند) كه با وحدت ملاك این ماده می‌توان گفت كه این شرط هم از شروط اساسی برای قیم است از طرفی قانون مدنی در موارد مشكوك محمول است بر نظر مشهور فقهای امامیه، كه مشهور در فقه امامیه اسلام را از شرایط لازم برای قیم میدانند .


۸- مفاهيم ذيل را تعريف كنيد ؟

شخص حقيقي : به کسی گفته می شودکه در مباحث حقوقی صاحب حق وتکلیف بتواند شود.

/ وضعيت : وضعیت:همان وضع حقوقی افراد است که در جامعه و اجتماع از آن برخودار می شوند که شامل وضعیت خانوادگی ،سیاسی و اجتماعی می باشد .

/ اهلیت: اختيارات طبیعی (حقيقي) توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

/ دارايي : دارایی به مجموع حقوق و تکالیف های مالی شخص گفته می شود.بنابراین دیون هم جزء اموال به حساب می آید.

/ غايب مفقود الاثر : مطابق ماده 1011قانون مدنی غایب مفقودالاثر که به کسی گفته می شود که از غیبت او مدت طولانی ای گذشته باشد و از او هیچ خبری نباشد.

/ اقامتگاه : اقامتگاه همان محل سکونت است که مطابق ماده 1002قانون مدنی و590قانون تجارت اقامتگاه جاهای مختلفی در نظر گرفته شده است. گاهی اوقات اقامتگاه اختیاری است که به میل و رغبت شخص اتفاق می افتد وگاهی اقامتگاه اجباری است مثلا زنی ازدواج می کند و محل اقامتگاه همسرش خانه های سازمانی جزیره ی خارک است و به تبع شوهر مجبور است انجا زندگی نماید.

اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز آنجا باشد، اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود

/ ولي قهري: ولی قهری،همان پدر و جد پدری

/ قيم : قیم به کسی گفته می شود که در صورت فقدان پدر و جدپدری ویا شخصی که از طرف پدر و جدپدری برای سرپرستی در نظر گرفته می شود موجود نباشداز طرف دادگاه برای حمایت از محجور و قیم نصب می شود.

/ وصي: وصی عبارت است از شخصی که از طرف پدر یا جدپدری برای سرپرستی اولاد پس از فوت پدر تعیین می شود.

۹- ويژگيهاي حقوق مربوط به شخصيت را بنويسيد ؟

ج- 1)حقوق مربوطه چه جسمی باشد و چه معنوی پس از مرگ به ورثه منتقل نمی شود به جز موارد استثنایی که قانون گذار محول نموده است مثل حق کفن و دفن

2)از آنجا که حقوق مربوطه جز حقوق مالی به حساب نمی آید بنابراین فقط اموال بدهکار قابل توقیف برای استیفای طلب است.

3)مرور زمان نسبت به حقوق شخصیت جاری نمی گردد زیرا امروز زمان مخصوص اموال است یعنی آنکه قانون گذار نمی تواند برای این حقوق مدت تعیین کند و نکته بعدی آنکه این حقوق قابل نقل و انتقال نمی باشد یعنی به طور کلی نمی توانند این حقوق به تنهایی موضوع قرارداد قرار بگیرند.

۱۱- قیم . پس از ابلاغ وقت دارد نظر خودرا مبنی بر قبول یا رد اعلام کند ؟

الف- ۱ هفته ب- ۱ ماه ج- ۳ روز د- ۲۴ ساعت

۱۲- کدامیک از اشخاص ذیل در زمره ی اولیائ خاص طفل نمیباشد ؟

الف - پدر طفل ب- قیم طفل ج- جدپدری طفل د - وصی منصوب از طرف پدر یا جدطفل

۱۳- آیا ولی یا قیم میتواند برای مولی علیه خود عقد نکاح ببندد؟

الف - فقط قیم میتواند ب- فقط ولی قهری با رعایت مصلحت محجور میتواند اقدام به این امر نماید

ج- هردو میتواند د - هیچ کدام نمیتواند

۱۴- كداميك از وقايع زيل در اسناد سجلي ثبت احوال ثبت نميشود ؟

الف - ولادت ب- ازدواج ج – غيبت د- طلاق

۱۵- عقد نكاح پسر قبل از رسيدن به سن 15سال منوط به .

الف – اذن ولي ب-تشخيص دادگاه ج-اجازه دادستان د – اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه

۱۶- كداميك از اشخاص زير براي اينكه عهده دار محجور شوند بايد تمكن مالي داشته باشد ؟

الف قيم ب- ولي قهري ج- كسي كه حضانت بر عهده اوست د – سرپرست

۱۷- دادگاه در كار ولي قهري . دخالت كند ولي در كار قيم . دخالت كند .

الف – ميتواند - نمي تواند ب- نميتواند - ميتواند ج- بصورت محدود ميتواند – كاملا ميتواند د- كاملا ميتواند - بصورت محدود ميتواند

۱۸- براي منصوب شدن به سمت امين غايب مفقوالاثر كدام يك برديگران مقدم است ؟

الف – مادر ب- پدر و جد ج- وراث د - اولاد

۱۹- كداميك مصداق شخصيت حقيقي است ؟

الف- اموال دانشگاه قوه قضاييه ب- مال موقوفه ج- شهرداري تهران د- شخص انسان

۲۰- هرگاه زوج محجور باشد اقامتگاه زن از كدام نوع خواهد بود ؟

الف اجباري ب- انتخابي ج- اختياري د – هيچكدام

شما می توانید مطالب ما را به 21زبان زنده جهان با کلیک بر روی پرچم آن کشور برای تقویت زبان ببینید.
این وبلاگ خدمات ویژه به دانشجویان حقوق ارائه می کند.

اختيارات طبیعی (حقيقي)

عدم-معافیت-تاجر-ورشکسته-از-پرداخت-هزینه-دادرسی

نظریه-مشورتی-ورشکستگی-7.98.1464-مورخ-30.10.98

شرایط-اعتراض-به-حکم-ورشکستگی

مسیر های ارتباطی

    09131144923 - 09028777441

اختیارات-مدیرعامل-شرکت

اختیارات مدیرعامل شرکت

دانستن اختیارات مدیرعامل ، در زمره اساسی ترین مسائل مربوط به شرکتهاست. « مدیرعامل » کلمه ای است که همه ما بارها و بارها آنرا شنیده ایم . اما شاید آشنایی زیادی با معنا و مفهوم آن نداشته باشیم . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

عده ای ممکن است مدیرعامل را مترادف با خود شرکت بدانند . و یا اینکه او را «رئیس یا مالک شرکت » تلقی نمایند . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

می دانیم که شرکتها نیز همانند اشخاص حقیقی حق مالکیت دارند و می توانند دارای انواع اموال و حقوق مالی باشند. و می توانند آزادانه این اموال را خریداری نموده و به دیگران بفروشند.

همچنین می توانند کلیه معاملاتی که توسط اشخاص حقیقی انجام می شود را نیز انجام دهند .

و اساسا ذات و ماهیت تشکیل یک شرکت تجاری ، همین قابلیت خرید و فروش اموال است. ( اختیارات مدیرعامل )

اما خود شرکت که نمی تواند این اقدامات را انجام دهد . و علی الاصول کلیه این خرید و فروش ها و اداره و مدیریت شرکت لزوما باید توسط اشخاص حقیقی انجام شود. .

این اشخاص حقیقی اشخاصی هستند که از سوی شرکت دارای اذن و اختیار و سمت قانونی هستند .

و بدیهی است که هر گونه قراردادی که از سوی افراد فاقد سمت قانونی انجام شود هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت .

در علم حقوق به این افراد که از سوی شرکت اقدام به انجام و انعقاد قراردادها و معاملات می کنند ،

و توسط مرجع ذیصلاح شرکت (یعنی مجمع عمومی) تعیین می شوند ، مدیر شرکت گفته می شود.

هیات مدیره شرکت به چه اشخاصی گفته می شود؟

هر شرکت حق دارد اشخاصی را برای اداره امورات خود تعیین نماید .

تعداد این افراد در شرکتهای مختلف، یکسان نبوده و به اقتضای نوع شرکت ، این تعداد می تواند متفاوت باشد . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

مثلا در شرکتهای سهامی خاص که اکثر شرکتهای ثبت شده در کشور می باشند، تعداد مدیران نباید از 3 نفر کمتر باشد.

و این 3 نفر حتما می بایست از بین سهامداران انتخاب شوند.

به مجموع این افراد ، هیات مدیره شرکت گفته می شود و این اشخاص حق اداره شرکت و اتخاذ تصمیم در بسیاری از اموارت شرکت را خواهند داشت.

هیات مدیره توسط چه مرجعی تعیین می شوند؟

هیات مدیره شرکت لزوما می بایست توسط مجمع عمومی شرکت تعیین شوند.

مجمع عمومی در شرکتهای سهامی دارای انواع مختلفی است که در قسمتهای دیگر این سایت در خصوص آن مطالبی درج خواهد شد.

مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام شرکت تشکیل می شود .

که باید طبق اصول و تشریفات مندرج در قانون تجارت دعوت و تشکیل شود و کلیه حد نصابهای قانونی در این خصوص رعایت شود.

پس از آنکه سهامداران در جلسه مجمع عمومی شرکت نمودند ، میتوانند افرادی که جهت سمت مدیریت کاندید شده اند را از طریق رای گیری جهت تصدی این سمتها انتخاب نمایند. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

اختیارات-مدیر

مدیرعامل کیست ؟؟

می دانیم که رکن اجرایی هر شرکت، هیات مدیره آن شرکت می باشد.

در همین رابطه هیات با تعیین شخصی بعنوان مدیرعامل ، کلیه وظایف اجرایی خود را به اوتفویض می نمایند.

بنابراین مدیرعامل شخصی است که نماینده هیات مدیره و در واقع نماینده شرکت محسوب می شود .

و انجام کلیه اقدامات اجرایی که برای اداره شرکت لازم است برعهده اوست. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

مدیرعامل چگونه به این سمت گماشته می شود؟

قانونگذار به هیات مدیره شرکت این اختیار را داده است که از بین خود و یا از خارج از شرکت ، شخصی را بعنوان مدیرعامل تعیین نماید.

این شخص، باید یک شخص حقیقی باشد تا بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

چه مرجعی حق عزل مدیرعامل را دارد؟

چون مرجعی که شخص مدیرعامل را تعیین و به این سمت منصوب نموده ، هیات مدیره شرکت می باشد،

لذا همین هیات مدیره حق عزل مدیرعامل را دارد و هر زمان که بخواهد می تواند مدیرعامل را از سمت خود عزل نماید. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

مدت زمان مدیریت شخص مدیرعامل به چه میزان است؟

قانونگذار تصریح نموده است که اگر مدیرعامل از بین اشخاص هیات مدیره تعیین شده باشد ،

طبیعتا دوره مدیریت عاملی وی نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد .

و از آنجایی که مجمع عمومی شرکت ، مدیران شرکت را عموما برای یک دوره 2 ساله انتخاب می نماید

در صورتی که هیات مدیره از بین خود شخصی را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمایند، مدت زمان مدیریت عاملی وی نمی تواند بیش از 2 سال باشد.

آیا می توان بیش از یک نفر را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمود؟

از سیاق و عبارت ماده 124 قانون تجارت می توان استنباط نمود که می توان بیش از یک نفر را بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.

البته این مساله به سیاستهای کلی شرکت بستگی دارد و در این باره الزام قانونی مبنی بر انتخاب بیش از یک نفر وجود ندارد. ( اختیارات مدیرعامل شرکت).

آیا اشخاص حق دارند در دو شرکت بعنوان مدیرعامل انتخاب شوند؟

توجه داشته باشید که اشخاص این حق را دارند که در هیات مدیره چندین شرکت ، قبول سمت نمایند .

اما این سمتها فقط می تواند در قالب اعضای عادی هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره باشد ولی حق ندارند همزمان در بیش از یک شرکت بعنوان مدیرعامل قبول سمت نمایند.

به عبارت دیگر قبول سمتهای هیات مدیره، محدودیتی ندارد اما قبول سمت مدیریت عاملی، فقط در یک شرکت امکان پذیر است.

اختیارات-مدیرعامل

حدود اختیارات مدیرعامل شرکت چقدر است؟

میدانیم که مدیر یک شرکت بودن حتما به این معنا نیست که شخص حق داشته باشد از طرف شرکت ، هر نوع اقدامی که بخواهد را انجام دهد.

و طبیعی است که نماینده بودن اعضای هیات مدیره از سوی شرکت ، محدودیتهای قانونی دارد. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

در این رابطه باید بین « اختیارات هیات مدیره » و « اختیارات مدیرعامل » تفاوت قائل شد.

با این توضیح که مطابق ماده 118 قانون تجارت ، هیات مدیره دارای اختیارات وسیعی از طرف شرکت می باشند .

و تنها محدودیتی که در این باره وجود دارد آن است که اقدامات ایشان نمی تواند بر خلاف موضوع شرکت باشد.

و همچنین نمی توانند در موضوعاتی که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالتی نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

اما اختیارات مدیرعامل اندکی متفاوت است

با این توضیح که از آنجایی که مدیرعامل را هیات مدیره به این سمت تعیین می نماید ، بنابراین به تجویز ماده 124 و 125 قانون تجارت نیز اختیارات مدیرعامل را هیات مدیره تعیین می نماید.

ماده 124 اشعار می دارد: « هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختبارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند . »

و ماده 125 اشعار می دارد که: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»

بنابراین مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه شرکت و اختیاراتی که هیات‌مدیره به‌طور رسمی و علنی به وی اعطا کرده‌، قراردادهایی را امضا کند،

برای شرکت تعهداتی را به ‌وجود بیاورد و در ارتباط با امورات مختلف شرکت اتخاذ تصمیم کند.

از سوی دیگر بدیهی است دو مورد محدودیتی که برای هیات مدیره ذکر شد ،

( مبنی بر اینکه تصمیمات آنها بر خلاف موضوع شرکت نباشد و از اختیارات خاص مجمع عمومی نیز نباشد) شامل مدیرعامل هم می شود.

همچنین باید گفت که آن دسته از موضوعاتی که فقط و فقط هیات مدیره می توانند در خصوص آن تصمیم گیری نمایند نیز از حدود اختیارات مدیرعامل خارج است .

مثلا انتخاب رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و اجازه دریافت وام و تسهیلات و غیره ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

آیا مدیرعامل حق دارد همزمان رئیس هیات مدیره شرکت نیز باشد؟

قانونگذار برای این که شخص به طور همزمان دو سمت از سمتهای مدیریت شرکت را بر عهده گیرد یک شرط اساسی در نظر گرفته است.

در ماده 124 آمده است که در صورتی که سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی موافقت خود را بر این امر اعلام نمایند ، میتوان یک نفر را هم بعنوان رئیس هیات مدیره و هم بعنوام مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.

نکات کلیدی مربوط به مدیرعامل

نکته اول:

اگر تشریفات قانونی مربوط به انتخاب مدیرعامل به درستی رعایت نشده باشد ،

آیا اقدامات و تصمیمات او در مقابل اشخاص ثالث ( بیرون از شرکت ) دارای اعتبار قانونی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که ماده 135 قانون تجارت در این بار تعیین تکلیف کرده است. ( اختیارات مدیرعامل )

این ماده به صراحت عنون داشته است که اگر شرکت در مقام تعیین و نصب مدیرعامل ، تشیفات قانونی را رعایت ننماید، این مساله و این نقیصه هیچ گونه ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد .

و نمی توان به بهانه اینکه تشریفات مربوطه رعایت نشده ، تصمیمات و اقداماتی که چنین مدیرعاملی اتخاذ نموده را در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار دانست .

مثلا قانونگذار اجازه نداده است که افراد ورشکسته بعنوان مدیر شرکت تعیین شوند.

حال اگر شرکت بر خلاف این تکیلف قانونی، شخصی که رای ورشکستگی وی صادر شده است را به سمت مدیرعاملی شرکت منصوب نماید ،

و این مدیر به نمایندگی از طرف شرکت معاملاتی با اشخاص ثالث انجام داده باشد ، کلیه این معاملات صحیح و دارای اعتبار قانونی خواهد بود

و اشخاص ثالث دراین بار از حمایت قانونی برخوردار می باشند .

در واقع اشتباهات شرکت در تعیین مدیر خود، نباید بتواند حق اشخاص ثالث را تضییع نماید و هیچ گونه ارتباطی به آنها ندارد.

پس نتیجتا اینکه قانونگذار کلیه معاملات آن مدیر در قبال اشخاص ثالث را صحیح و دارای اثر تلقی خواهد کرد و کلیه آثار آن معاملات بر علیه شرکت جریان خواهد داشت.

نکته دوم:

کلیه مدیران شرکت اعم از اعضای هیات مدیره و نیز مدیرعامل ، فقط و فقط حق دارند که از اختیارات خود در حدود موضوع فعالیت شرکت استفاده نمایند .

بنابراین در صورتی که مدیران و صاحبان امضای شرکت ، درباره موضوعاتی که خارج از حدود موضوع شرکت می باشد ، مبادرت به عقد قرارداد کند ؛

شخصیت حقوقی شرکت در قبال قرارداد منعقده ؛ فاقد مسوولیت است و اساسا این قرارداد علیه شرکت قابل استناد نیست و تنها مدیر مسوول جبران خسارات است .

اولین پروانه آزمایشگاه خوراک دام وطیور وشیلات استان در نیشابور رونمایی شد

جهادکشاورزی نیشابور

نیشابور ( پانا )- اولین پروانه آزمایشگاه خوراک دام وطیور وشیلات استان خراسان رضوی در نیشابور مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی نیشابور ،معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در این مراسم گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل کشور در بخش کشاورزی و مطابق قانون، ارتقاء سطح دانش، بهبود عملکرد و افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی را در اهداف و برنامه های خود دارد.

خسروی افزود: در راستای برون سپاری و تقویت بخش خصوصی، این سازمان در اجرای وظـایف و اختیارات قانونی خود تاکنون 17000 عضو حقیقی از دانش آموختگان رشـته هـای کشـاورزی، منـابع طبیعـی و محـیط زیست و نیـز بـیش از 1300 عضـو حقـوقی را برای نقش آفرینی و انجام امور تصـدی گـری حـوزه های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ساماندهی کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین این سازمان به موجـب قـانون تاسیس و دیگر قوانین ومقررات جاری، عهده دار بخشـی از وظـایف و خـدمات عمـومی و حـاکمیتی از جملـه صـدور مجوزفعالیت های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و منـابع طبیعـی؛ رتبـه بنـدی و مرجـع انحصاری صدور پروانه اشتغال حرفه ای می باشد.

وی اذعان کرد: در اجرای این ماموریت نیز بیش از 500 عضو حقوقی در قالب شرکت های مشاور و پیمانکار و 3هزار و 500 عضو حقیقـی را در قالب کارشناسان ناظر و مشاور، پیمانکارن، کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، مسئولین فنی واحدهای تولیدی، مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی، مسئولین فنی آزمایشگاه های تجزیه خوراک دام و آزمایشگاههای خاک شناسی، رتبـه بنـدی و تایید صـلاحیت نمـوده است. همچنین مراکز خدمات فنی وتخصصی را با هدف نهاد سازی و ایجاد شبکه غیر دواتی برای ارایـه مشـاوره فنی به متقاضیان و نیز انجام امور تصدی گری های دستگاه های اجرایی در سطح دهستانها با تابلو های متحـد الشـکل راه اندازی نموده است که تاکنون 110 مرکز با اخذ مجوز و تحت نظارت سازمان در استان مشغول فعالیت هستند.

خسروی در ادامه یادآور شد: این مراکز بصـورت تخصصی با عنوان" مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی " بستر مناسبی برای حضور دانش آموختگان کشاورزی در صفوف اولیه تولید و به شکل کاملا تخصصی و هدفمند و برای اهدافی نظیر گسترش خدمات فنی و مهندسی ، اشاعه و ترویج علوم روز کشاورزی به بهره برداران ، ارائه خدمات مطمئن ، خدمات مکانیزاسیون و اموراجرایی و نظارتی سازمان های مرتبط تشـکیل ، راه اندازی و درحال توسعه یافتن است .
معاون رئیس سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور نیز دراین مراسم با بیان این که 20 درصد توزیع نهاده های استان در نیشابور اتفاق می افتد افزود دو راهبرد برای افزایش امر تولید در حوزه دامپروری داریم یکی اصلاح نژاد دام ودیگری جایگزینی نژاد های برتر وپر تولید مانند نژاد سمینتال بجای دامهای بومی که درنیشابوردر این دو مورد بسیار خوب کار شده است.

محمد علی فرهمند راد یادآور شد: شرکتهای دانش بنیان در این زمینه ورود بسیار خوبی کرده اند وکمک شایانی در این امر داشته اند.

وی افزود: این حق مسلم دامدار وتولید کننده است که محصول مصرفی دارای استاندارد را استفاده نماید تا شاهد تولید مطلوب باشد ودر این راستا اولین پروانه بهره برداری آزمایش وآنالیز خوراک دام وطیوروشیلات در استان با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی برای شرکت پارت آزما شهرستان نیشابوربا امکانات وتجهیزاتی بسیار خوب ومدرن صادر شده است.

در پایان این مراسم از مجوز شرکت توسط معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی پرده برداری شد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی است؟

اگر شما در زمره افرادی هستید که قصد دارید در مورد فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود اطلاعاتی کسب کنید و با این نوع از شرکت آشنا شوید بهتر است با ما همراه شوید. در این مقاله قصد داریم در این مورد که شرکت با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی است بحث کنیم. چنانچه بدنبال تاسیس شرکتی تحت عنوان با مسیولیت محدود باشید یا از جمله موسسان و پایه گذاران این شرکت هستید و اخیراً با انبوهی از مشکلات حقوقی مواجه شده اید که قادر به حل و فصل آنها نیستید ، این مهم را به تیم حقوقی ما بسپارید .

اطمینان داشته باشید ما در پی برطرف کردن دغدغه های ذهنی شما خواهیم بود و با تیم تخصصی خود تا پایان فرایند رسیدگی در مراجع ذیصلاح قانونی ، شما را یاری خواهیم کرد.

اطلاعات کلی

ابتدا می بایست برای کسانی که قصد ثبت شرکت و راه اندازی آن را دارند کلیاتی در خصوص این نوع از شرکت و خصوصا مسئولیت مؤسسان و شرکا در مقابل طرفهای قرارداد شرکت مطرح نماییم. لذا لازم است تعریفی از این نوع از شرکت ارائه دهیم.

مطلب مرتبط | وکیل ثبت شرکت

نحوه شکل گیری شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت، زمانی شکل میگیرد که دو یا چند فرد برای اموری که صرفاً جنبه تجاری دارد دور هم جمع میشوند. هدف آن است که در صورت ایجاد خسارات فراوان، همه آنان به میزان آورده خود مسئولیت بدهی شرکت را بر عهده بگیرند و به عبارتی هریک مسئول بخشی از بدهی ها و یا خسارات وارده باشند.

در این نوع از شرکت ، شرکا صرفاً تا میزان آورده ، مسئولیت دارند. به زبان ساده تر یعنی اینکه به جز پولی که ابتدای امر به عنوان آورده و سرمایه اولیه شرکت، وارد کرده اند مسئولیت دیگری نخواهند داشت. این نوع از شرکت، اختيارات طبیعی (حقيقي) در ایران با استقبال چشمگیری روبرو است. زیرا تشریفات شرکت بسیار ساده است. و راه اندازی آن با حضور دو نفر قابل تحقق است .

مطلب مرتبط | وکالت دعاوی شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر ثبت آن در اداره ثبت شرکتها نیاز به امور زیر خواهیم داشت:

تعداد لازم برای تشکیل شرکت

شرکت با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی است؟

حداقل دو مؤسس برای تشکیل این شرکت لازم است. (دونفر شخص حقیقی و یا دو شرکت تجاری(شخص حقوقی) .

سرمایه نقدی و غیر نقدی

سرمایه نقدی و غیر نقدی (مثل ملک) باید تقویم و هم تسلیم گردد. لذا آورده شرکت میتواند صد میلیون تومان به اضافه یک خانه باشد که خانه می بایست تقویم گردد و در شرکت نامه مبلغ ان قید گردد.

تقویم در حقوق به معنای قیمت گذاری معنا شده است. لذا باید این آورده غیر نقدی (ملک) در روز تأسیس قیمت گذاری گردد. به طور مثال در شرکتنامه قید گردد که خانه به مبلغ یک میلیارد تومان قیمت گذاری ( تقویم ) شده است. درصورت عدم قیمت گذاری سبب مسئولیت های کیفری و حقوقی پس از تشکیل شرکت خواهد شد .

نام شرکت

اسم شرکت نیازمند قالب خاصی خواهد بود. تمامی اسامی اعم از تفننی، مکانی، صنفی که قبلا تحت نام جدید، نامگذاری نشده باشد را میتوان برای اسم شرکت به کار برد. به طور مثال شرکت تهیه غذای شیراز . اسم هیچ کدام از شرکا نباید در نام شرکت ذکر شود. در غیر این صورت مسئولیت شریک افزایش خواهد یافت . لذا در عنوان و نام شرکت دقت شود که تهیه غذای آرش غلامی به طور مثال ذکر نگردد. درصورت ذکر نام ، مسئولیت تضامنی در برابر چک و سفته پیدا خواهند نمود.

سهم الشرکه

در شرکتنامه ، سهم و مقدار سهم هر کدام از اعضا در سود و زیان می بایست ذکر گردد. به ظور مثال شریک الف 50 درصد و شریک ب 50 درصد اما نباید همانند شرکتهای سهامی به شکل اوراق قابل انتقال درآید. (مانند سهام با نام و یا بی نام شرکتهای سهامی )

امتیازات شرکت با مسئولیت محدود

به عنوان مشاوره حقوقی به عزیزانی که شرکت با مسئولیت محدود تأسیس میکنند و یا می خواهند از این قالب بهره ببرند می بایست مزایای این شرکت را در مقابل دیگر انواع شرکتها از جمله شرکت سهامی تشریح نماییم.

مزیت این نوع از شرکت تجاری آن است که تشکیل آن با سرمایه با مبلغ پایین امکان پذیر است. فلذا همانند شرکت سهامی، نیازمند آن نخواهد بود که حداقل مقدار قانونی به عنوان سرمایه اولیه رعایت گردد (به طور مثال سرمایه اولیه میتواند یک میلیون تومان باشد).

در ثانی این نوع از شرکت ، در صورت ضرر و زیان و برخورد با تحریم و…که برای شرکت بدهی فراوان به بار آورده شرکا را بدهکار این طلبکاران قرار نخواهد داد . در حقیقت بدهی به شرکا تسری نمی یابد. لازم نیست بدهی های شرکت را شرکا پرداخت کنند. یعنی مسئولیت بدهی شرکت محدود به میزان آورده هر شریک خواهد بود. (همان یک میلیون تومان فوق الذکر) یعنی صرفاً دارایی شرکت وثیقه بدهکاری ها و مطالبات طلبکاران خواهد بود.

شرکتنامه و اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود

لازم به ذکر است این نوع از شرکت نیازمند تهیه و تنظیم و ارائه شرکتنامه به اداره ثبت شرکتها میباشد. لذا ارائه اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است . با واژه اساسنامه در صورتی که گذرتان به ثبت شرکت ها خورده باشد احتمالاً آشنایی نسبی دارید.

شرکت با مسئولیت محدود نیازمند اساسنامه نیست لکن به واسطه الزام قانون ثبت، شرکتنامه که برای تشکیل شرکت الزامی می باشد باید حتماً در قالب رسمی منعقد گردد(دفتر اسناد رسمی) در غیر این صورت در دادگاه ها و مراجع دولتی نادیده گرفته میشود.

شرایط شرکای شرکت با مسئولیت محدود و متن شرکتنامه

این نوع از شرکت باید دارای دو سری از ویژگیهای قانونی مبتنی بر قانون تجارت و قانون مدنی باشد. همچنین هدف از تشکیل شرکت، اعمال غیر قانونی نباشد(ماده 190 قانون مدنی). علاوه بر موارد فوق شرکت الزاماً می بایست دارای موضوع مشخص باشد. یعنی موضوعی که عمده فعالیتهای شرکت ناظر بر آن باشد. به طور مثال در صورتی که شرکت برای تهیه غذای کارکنان یک اداره تشکیل شده در قسمت موضوع باید به این مهم اشاره و ذکر گردد که شرکت در خصوص خرید و فروش مواد اولیه غذایی، محصولات طبخ غذا و…. فعالیت خواهد کرد.

از جمله شرایط اختصاصی در قانون تجارت نیز میتوان به تقویم و تسلیم آورده های نقدی و غیر نقدی اشاره کرد و میزان آورده های غیر نقدی نیز می بایست ذکر گردد.

چه مواردی باید در شرکتنامه قید گردد

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا صورت گیرد. تمامی شرکا باید قرارداد یا شرکتنامه را پذیرفته و ذیل آنرا امضا نمایند. توصیه می گردد که در شرکتنامه ارزش آورده ها و سهم شرکت در سود و زبان شرکت قید گردد. و با ذکر نام تمامی شرکا میزان سهم الشرکه و درصد ان از صد به صراحت ذکر شود. از نکات مهم دیگری که باید در شرکتنامه قید گردد میتوان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:

نحوه انتخاب مدیر

شرایط انتخاب مدیر در شرکت با مسئولیت محدود

از موارد دیگری که بهتر است در شرکتنامه ذکر گردد نحوه انتخاب مدیر و زمان تصدی وی میباشد (بطور مثال با اکثریت آراء اعضاء ، مدیر انتخاب می گردد و دوسال به عنوان مدیر ، شرکت را اداره خواهد نمود).

عزل مدیر

در شرکت با مسئولیت محدود بهتر است شرایط عزل مدیر نیز ذکر گردد. تا بعدها شرکا به مشکل خاصی در خصوص عزل مدیر و عدم امانت داری وی، مواجه نگردند.

حدود اختیارات مدیر

از دیگر مواردی که در شرکت با مسئولیت محدود باید به آن توجه کرد، حدود اختیارات مدیر است. به عنوان مثال شرکا انجام معاملات بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان را علاوه بر اجازه مدیر منوط به تایید (تنفیذ) اکثریت اعضا نمایند.

تشکیل هیئت نظار

در صورتی که اعضا بیشتر از 12 نفر باشند، می بایست هیات نظار تشکیل گردد .که لااقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه دهند. در صورتی که اعضا کمتر از 12 نفر و یا خود 12 نفر باشند می بایست شرایط نظارت شرکا ذکر گردد .

ورود به شرکت

شرایط ورود به شرکت نیز دارای اهمیت است. این شرایط به دلخواه مدیران در شرکتنامه قید میگردد. در صورت فوت یکی از شرکا ، نحوه اداره و تداوم فعالیت شرکت باید در شرکتنامه تصریح گردد.

انتقال سهم الشرکه

انتقال سهم الشرکه به غیر شرکا صرفاً با اکثریت عددی شرکا باضافه اکثریت سه چهارم سرمایه شرکت امکان پذیر است. لذا در صورتیکه 10 شریک با سهم الشرکه ده درصد وجود داشته باشد می بایست 8 نفر با انتقال این سهم الشرکه موافقت نمایند و این مقدار در شرکتنامه نیز به علت امری بودن این ماده قانونی قابل تقلیل نخواهد بود .

realoptions.ir

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

PAGE TITLE اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options | realoptions.ir Reviews
DESCRIPTION اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel
KEYWORDS

CONTENT Page content here KEYWORDS ON
PAGE برگزاری اختيارات طبیعی (حقيقي) کارگاه آنلاین,mfanipakdel@yahoo com,موضوع مطلب,مقاله,abstract,لينك دوستان,real options conference,real options group,حامد قدوسی,academia edu,realoptions ir,قالب رايگان,آخرين مطالب ارسالي,تمام لينك ها,طراح قالب,درباره ما,منوي اصلي,صفحه نخست,دی ۱۳۸۹ SERVER Microsoft-IIS/8.5 POWERED BY ASP.NET CONTENT-TYPE utf-8 GOOGLE PREVIEW

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options | realoptions.ir Reviews

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel

INTERNAL PAGES

realoptions.ir

realoptions.ir

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - مقاله

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. مقاله من در نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن با عنوان " ارزشیابی پروژهای آماده سازی معدنی از دیدگاه اختیارات حقیقی. Mining Development Project Valuation by Real Options Approach. Keywords: DCF, valuation, real option, simulation, development mining projects, monte carlo least squares. MS in mining engineering, اختيارات طبیعی (حقيقي) mining department of Tarbiat Modarres university. [email protected]. كليه حقوق م.

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - ارزيابي (Evaluation) ابزاري براي تصميم گيري(Decision making)

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. ارزيابي (Evaluation) ابزاري براي تصميم گيري(Decision making). ابزاري براي تصميم گيري. تصميم گيري مطالعه تشخيص و انتخاب گزينه ها بر اساس ارزش ها و ترجيحات تصميم گيرنده است. لزوم تصميم گيري نشانه وجود انتخاب هاي مختلف است. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی. Real Options Website by SDG. Real Options Website by Marco Dias. Real Options Website by Ulrich Hommel.

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - جدی نگیرید: اختیارات طبیعی (حقيقي)، یک نظریه الهی

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. جدی نگیرید: اختیارات طبیعی (حقيقي)، یک نظریه الهی. اخیرا من به یک نتیجه جالب رسیدم. با اینکه می دونم این بلاگ یک مکان تخصصی و علمی هست حیفم اومد این مطلب رو اینجا ننویسم. با عرض پوزش. خداوند به روش اختیارات طبیعی (Real Options) به حساب بندگان خود رسیدگی می کند. حتما این سخن معروف را شنیده اید که علاوه بر اعمال، نیات عملی نشده انسان ها نیز مورد حساب قرار می گیرد. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی.

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. مقاله من در نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن با عنوان " ارزشیابی پروژهای آماده سازی معدنی از دیدگاه اختیارات حقیقی. Mining Development Project Valuation by Real Options Approach. Keywords: DCF, valuation, real option, simulation, development mining projects, monte carlo least squares. MS in mining engineering, mining department of Tarbiat Modarres university. [email protected]. كليه حقوق م.

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه. مدتی است که تعداد زیادی از دوستان در مورد روش های ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه (R&D) از من سوال می کنند. بنابراین تصمیم گرفتم یکی از نوشته هام رو به این مطلب اختصاص بدم. Exploring Decision Support and Strategic Project Management in the Oil and Gas Sector. And Robert Graham Dyson. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

LINKS TO THIS WEBSITE

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. و راهنمایی در پروژه ها و پایان نامه ها دچار مشکل هستند و احساس کمبود شدیدی در زمینه فهم این تئوری به خصوص در زمینه های کاربردی احساس می شود. بدین وسیله از دانشجویان، متخصصین و علاقمندان محترم دعوت می شود تا در مورد موضوعات و سوالات. مورد نظر، نظرات خود را برای من. بفرستند تا با اجماع نظرات موضوع مفیدی جهت کارگاه و یا سمینار انتخاب شود. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. مورد استفاده قرار .

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - معتبرترین کنفرانس جهانی اختیارات طبیعی (حقيقي) در فنلاند

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. معتبرترین کنفرانس جهانی اختیارات طبیعی (حقيقي) در فنلاند. 15th Annual International Conference. June 15-18, 2011. University of California, Los Angeles. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی. Real Options Website by SDG. Real Options Website by Marco Dias. Real Options Website by Ulrich Hommel. گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی. ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی. Real Options Website by SDG. Real Options Website by Marco Dias. Real Options Website by Ulrich Hommel. گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی. معرفی کتاب: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تقسیم بندی روش های ارزیابی پروژه ها. ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه. نویسنده : محمود رضا فاني پاكدل.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - مقاله

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. مقاله من در نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن با عنوان " ارزشیابی پروژهای آماده سازی معدنی از دیدگاه اختیارات حقیقی. Mining Development Project Valuation by Real Options Approach. Keywords: DCF, valuation, real option, simulation, development mining projects, monte carlo least squares. MS in mining engineering, mining department of Tarbiat Modarres university. [email protected]. كليه حقوق م.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - ارزيابي (Evaluation) ابزاري براي تصميم گيري(Decision making)

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. ارزيابي (Evaluation) ابزاري براي تصميم گيري(Decision making). ابزاري براي تصميم گيري. تصميم گيري مطالعه تشخيص و انتخاب گزينه ها بر اساس ارزش ها و ترجيحات تصميم گيرنده است. لزوم تصميم گيري نشانه وجود انتخاب هاي مختلف است. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی. Real Options Website by SDG. Real Options Website by Marco Dias. Real Options Website by Ulrich Hommel.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. معرفی کتاب: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. چند وقت پیش که دنبال مطالبی در مورد. مالی می گشتم متوجه شدم که در بین متخصصان مالی و بورس ایران، عبارت. مورد استفاده قرار می گیرد. در این بین جستجوی خود را با عبارت اختیار معامله انجام دادم و پس از کمی جستجو به یک کتاب فارسی برخورد کردم که با دیدن آن کلی هیجان زده شدم. این کتاب در واقع ترجمه ای از کتابی با عنوان ". نوشته نویسنده بسیار معروف ".

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - برگزاری کارگاه آنلاین

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. و راهنمایی در پروژه ها و پایان نامه ها دچار مشکل هستند و احساس کمبود شدیدی در زمینه فهم این تئوری به خصوص در زمینه های کاربردی احساس می شود. بدین وسیله از دانشجویان، متخصصین و علاقمندان محترم دعوت می شود تا در مورد موضوعات و سوالات. مورد نظر، نظرات خود را برای من. بفرستند تا با اجماع نظرات موضوع مفیدی جهت کارگاه و یا سمینار انتخاب شود. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه. مدتی است که تعداد زیادی از دوستان در مورد روش های ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه (R&D) از من سوال می کنند. بنابراین تصمیم گرفتم یکی از نوشته هام رو به این مطلب اختصاص بدم. Exploring Decision Support and Strategic Project Management in the Oil and Gas Sector. And Robert Graham Dyson. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی.

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options - گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. وبلاگ Geomechanics هانی آسائی. Real Options Website by SDG. Real Options Website by Marco Dias. Real Options Website by Ulrich Hommel. گروه ارزیابان مالی اختیارات طبیعی. معرفی کتاب: مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تقسیم بندی روش های ارزیابی پروژه ها. ارزش یابی پروژه های تحقیق و توسعه. نویسنده : محمود رضا فاني پاكدل.

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

OTHER SITES

realoptionprices.com

realoptionprices.com is registered with pairNIC.com

Realoptionprices.com is registered with pairNIC. Smart people choose pairNIC. Here's why . With every domain name you register with pairNIC you get:. Free pairNIC Dynamic DNS. Free Web Site Address Forwarding. Free Domain Name Lock and Transfer Lock Security. Secure Online Account Management. And Free 24/7/365 Toll-Free, Top-Notch, Unlimited Customer Support. Register or Transfer today! We have really low rates and no hidden fees! Register your Domain Name. Bull; We Support Open Source. Bull; Web Hosting.

realoptionpricing.com

realoptions.blogfa.com

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. و راهنمایی در پروژه ها و پایان نامه ها دچار مشکل هستند و احساس کمبود شدیدی در زمینه فهم این تئوری به خصوص در زمینه های کاربردی احساس می شود. بدین وسیله از دانشجویان، متخصصین و علاقمندان محترم دعوت می شود تا در مورد موضوعات و سوالات. مورد نظر، نظرات خود را برای من. بفرستند تا با اجماع نظرات موضوع مفیدی جهت کارگاه و یا سمینار انتخاب شود. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. معتبرترین کنفرانس .

realoptions.co.uk

Real Options - IT Services and Web design - Kilmarnock, Ayrshire, Scotland

Develop your business by working smarter. not harder. Real Options can help you get your business where you want it to be. Based in Kilmarnock, Ayrshire, we provide a variety of IT and business services to customers in south-west and central Scotland. We work closely with small to medium-sized businesses including business start-ups to provide the right technical solution for the right price. We also provide assistance and advice to the home user with hardware and software problems. Monday 29th July, 2013.

realoptions.com

Gary Gangnes Blog

Your SUPER-powered WP Engine Blog. Welcome to Real Options Realty. Real Options Realty provides you the opportunity to be the first to know what properties come on the market. Set up your own automatic property search! Site Development: Melody Sharp.

realoptions.ir

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options

اختيارات طبیعی (حقيقي) - Real Options. Real Options: A New Paradigm- A Specialty Blog, By: Mahmud Reza Fani Pakdel. و راهنمایی در پروژه ها و پایان نامه ها دچار مشکل هستند و احساس کمبود شدیدی در زمینه فهم این تئوری به خصوص در زمینه های کاربردی احساس می شود. بدین وسیله از دانشجویان، متخصصین و علاقمندان محترم دعوت می شود تا در مورد موضوعات و سوالات. مورد نظر، نظرات خود را برای من. بفرستند تا با اجماع نظرات موضوع مفیدی جهت کارگاه و یا سمینار انتخاب شود. ارسال شده توسط محمود رضا فاني پاكدل. معتبرترین کنفرانس .

realoptions.net

RealOptions.net - Abortion Information-Free Pregnancy Tests-STD/STI Consultations-Free Sonograms-Ultrasounds-Post Abortion Help-Medical Clinic | RealOptions Pregnancy Medical Clinics Central San Jose, East San Jose, & Mountain View, CA

As Seen On TV. Mountain View (650) 559-1550. Central San Jose (408) 978-9310. East San Jose (408) 272-5577. As Seen On TV. Near your college ( maps. 298 San Antonio Road, Suite 100. Mountain View, CA 94040. 1671 The Alameda, Suite #101. San Jose, CA 95126. 12 N White Road #1. San Jose, CA 95127. Latest from the Blog. Wondering if You’re Pregnant? Are you wondering if you’re pregnant? The most obvious sign and the one most wait for, is a missed period, but there are other signs you can look for.

realoptions.net.au

Real Options Home Page

SOFTWARE and WEB HOSTING SOLUTIONS. Welcome to Real Options. Specialize in software development, training and web hosting solutions. Reliable, affordable software development. Training - we will help you to develop and customize your own software. Web solutions - complete website design, creation and hosting services. Real Options are located on the Mornington Peninsula. We will come to you, or you can come to us.

realoptions.org

Annual International Real Options Conference

Venue Hotels and Transport. 19th Annual International Conference. June 17-20, 2015 in Greece. Athens (June 17-18) and Monemvasia (June 19-20). Athens University of Economics and Business. King's College London,. University of California, Los Angeles. Deadline was April 10, 2015. Printable Version of Program. Special JBF Issue on Real Options. Journal of Banking and Finance. Guest editor Bart Lambrecht, is accepting paper submissions for a Special Issue on Real Options. The deadline for the.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.