کانال های روند


بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال‌های کنترلی جنسی و آموزشی

تحولات ازدواج و وقوع طلاق می‏تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی‌ـ که امکان تشکیل یا ادامة زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می‏کنند‌ـ ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره‏گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال‏های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دورة 1348ـ1395 در دو الگوی کوتاه‏مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه‏های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطة معنا‏دار و مثبتی وجود دارد. نکتة حائز اهمیت این است که کانال‏های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا‏دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می‏آورند. به‌علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا‏داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از‌این‌رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه‏ریزی در‌خصوص نرخ باسوادی می‏تواند تأثیری مضاعف و هم‏افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به‌طور ویژه تحت‌تأثیر زمینه‏های جنسی (به‌ویژه نسبت جنسی) و زمینه‏های آموزشی (به‌ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می‏تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت‌تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Short-term and Long-term Economic Variables on Marriage and Divorce Trends with an Emphasis on Sexual and Educational Control Channels

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ghaemi Asl 1
 • Mohammad Nasr Isfahani 2
 • Elahe Shahparast 3
 • Nayereh Tavassoli Abdolabadi 3

1 Assistant Professor Economics Faculty, Kharazmi University

2 Faculty Member, Economics Faculty, Kharazmi University

3 Master of Energy Economics Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Marriage and divorce can be related to economic, sexual and institutional issues that make it easier or more difficult to create or maintain a new married life. In this study, the impact of economic variables on smooth and stochastic trends of marriage and divorce, with emphasis on sexual ratios and literacy rate control channels has been analyzed using Autoregressive Distributed Lag model and Kalman filter during 1969-2016 in Iran,. The results show that there is a significant and positive relationship between smooth divorce process and economic variables. Importantly, sexual ratio and literacy rate control channels are the channels that allow for accurate interpretations of unemployment and inflation on the smooth divorce process. In addition, sexual ratio and literacy rate have a positive and significant effect on the smooth marriage process. Therefore, the emphasis on gender-based alerting mechanism and literacy rate planning can have a double and synergic effect on improving the marriage process in Iran. Therefore, shaping family in Iran is particularly influenced by gender control channels (especially sexual ratio) and institutional control channels (especially literacy rates) but the decision to divorce can be influenced by inflation and unemployment in addition to gender and institutional variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marriage
 • divorce
 • unemployment
 • sexual ratio
 • Kalman filter
مراجع

[1] آستین‏فشان، پروانه (1380). «بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی‌ـ جمعیتی مؤثر بر آن طی سال‏های 77-1355»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، جمعیت‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

[2] اسحاقی، محمد؛ محبی، سیده فاطمه؛ ستار، پروین؛ محمدی، فریبرز (1391). «سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 3، ص 97ـ124.

[3] التجائی، ابراهیم؛ عزیززاده، مینا (1395). «بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران، یک مطالعة میان استانی»، جامعه‏پژوهی فرهنگی، ش 3، ص 1ـ23.

[4] بانکی‏پور فرد، امیر‌حسین؛ کلانتری، مهدی؛ مسعودی‏نیا، زهرا (1390). «درآمدی بر آمار ازدواج زنان در ایران»، معرفت در دانشگاه اسلامی، ش3، ص 26ـ47.

[6] تیماجچی، فاطمه (1377). «علل و عوامل طلاق در تهران»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

[7] درگاهی، حسین؛ قاسمی، مجتبی؛ بیرانوند، امین (1397). «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان»، فصل‌نامة اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی. ش 17 و 18، ص 120ـ195.

[8] صادقی، رسول (1395). «عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق جوانان در ایران»، نشریة مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ش 32، ص 189ـ205.

[9] صادقی، رسول؛ شکفته‌گوهری، محمد (1395). «مطالعة پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج جوانان در شهر تهران»، فصل‌نامة برنامه‏ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، ش 30، ص 142ـ175.

[10] صدرالاشرفی، مسعود؛ خنکدار طارسی، معصومه؛ شمخانی، اژدر؛ یوسفی افراشته، مجید (1391). «آسیب‏شناسی طلاق و راه‏های پیشگیری از آن»، مجلة مهندسی فرهنگی، ش 73 و 74، ص 26ـ53.

[11] ضرابی، وحید؛ مصطفوی، سید فرخ (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج در ایران؛ یک رویکرد اقتصادی»، فصل‌نامة پژوهش‏های اقتصادی، ش 4، ص 33ـ64.

[12] عسکری ندوشن، عباس؛ ساسانی‏پور، محمد؛ کوششی، مجید؛ خسروی، اردشیر (1397). «الگوی تفاوت جنسی مرگ‌ومیر در ایران طی سال‏های 1385ـ1394»، زن در توسعه و سیاست، ش 3، ص 415ـ438.

[13] علی‏مندگاری، ملیحه؛ رازقی نصرآبادی، حجیه بی‏بی (1395). «بسترهای اقتصادی مؤثر در تصمیم‏گیری زوجین به طلاق مطالعة موردی شهر تهران»، پژوهش‏نامة زنان، ش 3، ص 109ـ135.

[14] عیسی‌زاده، سعید؛ بلالی، اسماعیل؛ قدسی، علی محمد (1389). «تحلیل اقتصادی طلاق بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دورة 1385ـ1345»، مطالعة راهبردی زنان، ش 50، ص 7ـ28.

[15] کاظمی‏پور، شهلا (1388). «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیامدهای این نوع ازدواج با تأکید بر ازدواج‏های دانشجویی»، فصل‌نامة علمی‌ـ ترویجی دانشگاه اسلامی، ش42، ص 75ـ95.

[17] کاملی، محمدجواد (1386). «بررسی توصیفی علل و عوامل مؤثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعة ایران با توجه به آمار و اسناد موجود»، فصل‌نامة دانش انتظامی، ش 53، ص 180ـ198.

[18] کاوه فیروز، زینب؛ کاظمی‏پور، شهلا؛ رنجبر، مرتضی (1393). «تعیین‏کننده‏های اجتماعی‌ـ جمعیتی افزایش سن ازدواج (دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه‏های تهران»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 3، ص 449ـ468.

[20] میرمحمدصادقی، جواد؛ توکلی، اکبر؛ واحدسعید، فریبا (1389). «عوامل اجتماعی‌ـ اقتصادی و جمعیت‏شناختی مؤثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان نجف‏آباد»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 1، ص 143ـ159.

[21] هزارجریبی، جعفر؛ آستین‏فشان، پروانه (1388). «بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهة گذشته 1355ـ1385»، نشریة برنامه‏ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، ش 1، ص 13ـ32.

[22] Ackley, Gardner. 1978. “The goals of stabilization policy: The costs of inflation”, American Economics Review, 68: PP 149-154.

[24] Banerjee, A., J.J. Dolado & R. Mester. (1992). “On Some Simple Test for Cointegration: The Cost of Simpilicity”, Bank of Spain Working Paper, 9302.

[25] Becker, S. Gary; Landes, M.Elisabeth and Michael Robert T. (1977). “An Economic Analysis of Marital Instability”, Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 6 (Dec., 1977), PP 1141-1187.

[26] Blau, Francine D.; Lawrence M. Kahn and Jane Waldfogel. (2000). “Understanding Young Women’s Marriage Decisions: The Role of Labor and Marriage Market Conditions”, Industrial and Labor Relations Review, 4, PP 624-647.

[27] Bracher, Michael and Gigi Santow. (1998). “Economic independence and union formation in Sweden”, Population Studies,3, PP 275-294.

[28] Brien, Michael J. (1997). “Racial Differences in Marriage and the Role of Marriage Markets”, Journal of Human Resources, 4,PP 74178.

[29] Charles K. and Stevens, M. (2004). “Job displacement, Disability, and divorce”, Journal of Labour Economics,22, PP 522–489.

[30] Choe, Minja K., ShymaThapa and VinodMistra. (2004). “Early marriage and early motherhood in Nepal”, Journal of Biosocial Sciences (First published on line, 20, PP 1-20.

[31] Edlund, L. (1999). “Son preference, sex ratios, and marriage patterns”, Journal of political Economy, 107(6), PP 1275-1304.

[32] Ehiemua, S. (2014). “Gender longevity: Male/female disparity”, International Journal of Academic Research and Reflection, 2(3), PP 32-38.

[33] Elias, J.Julio. (2003). “The Link between Unemployment and the Marriage Rate: Buenos Aires, Argentina, 1980-1999”, Cuad. Econ, 121.

[34] Goode, W. J. (1971). “Family disorganization, in Contemporary Social Problems (Eds) R”, Merton and R. Nisbet, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, PP 476–544.

[36] Harvey, A. (1989). “Forecasting Structural Time Series Models and the Kalman Filter”, Cambridge University Press, Cambridge.

[37] Hess, G. D؛ (2004). “Marriage and Consumption Insurance: What’s Love Got to do with it?”, Journal of Political Economy, 112, PP 290–318.

[38] Ikamari, Lawrence D.E. (2005). “The Effect of Education on the Timing of Marriage in Kenya”, Demographic Research, 12.

[39] Kalmijn, Matthijs & Jansen, M. (2004). “Interaction between Cultural and Economic Determinates of Divorce in the Netherlands”, Marriage andFamily, 1, PP 75-89.

[40] Koopman, S., Harvey, A., Doornik, J. and Shephard, N. (2000). Stamp: Structural Time Series Analyser, Modeller, and Predictor, Timberlake Consultants Press, London.

[41] Kwiatkowski, D.; Phillips, P.; Schmidt, P. and Shin, Y. (1992). “Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: how sure are we that economic time series have a unit root?”, Journal of Econometrics, 54, PP 159–78.

[43] Loughran, David S. (1998). “Does Variance Matter? The Effect of Rising Male Wage Inequality on Female Age at First Marriage Unpublished manuscript”,

[44] Luy, M. (2003). “Causes of male excess mortality: insights from cloistered populations. Population and Development Review, 29(4), PP 647-676.

[45] Nathanson, C. A. (1984). “Sex differences in mortality”, Annual review of sociology, 10(1), PP 191-213.

[46] Norton, A. and Glick, P. (1979). “Marital instability in America: past, present, and future”, in Divorce and Separation (Eds) G. Levinger and O. C. Moles, Basic Books, New York, PP 6–19.

[47] Nunley, J. M. (2009). “Inflation and other aggregate determinants of the trend in US divorce rates since the 1960s”, Applied Economics, 42:26, PP 3367-3381.

[48] Nunley, J. M; M.John and Seals, Alan؛ (2010). “The Effects of Household Income Volatility on Divorce”, American Journal of Economics and Sociology, 69.

[49] Ogburn, W. and Thomas, D. (1922). “The influence of the business cycle on certain social conditions”, Journal of the American Statistical Association, 18, pp 324–40.

[51] Schellekens, Jona and Gliksberg, David. (2012). “Inflation and Marriage in Israe"l”, Journal of Family History, 00(0), PP 1-16.

[52] Smith, D. W. (1989). “Is greater female longevity a general finding among animals?”, Biological Reviews, 64(1), PP 1-12.

[53] South, S. (1985). “Economic conditions and the divorce rate: a time-series analysis of postwar United States”, Journal of Marriage and the Family, 47, PP 31–41.

[54] Waldron I. (1995). “Contributions of biological and behavioural factors to changing sex differences in ischemic heart disease mortality”, in: Lopez A. D., Caselli G., Valkonen T. (Ed.): Adult Mortality in Developed Countries. From Description to Explanation, Oxford: Clarendon Press: PP 161-178

[55] Weiss, Yoram and Willis, J.Robert. (1997). “Match Quality، New information and Marital Dissolution”, Journal of Labor Economic, 15.

[56] Wilson, William J. And Neckerman, Kathryn M. (1986). “Poverty and Family Structure: The Widening Gap between Evidence and Policy Issues, in Sheldon H”,

[57] Wingard, D. L. (1984). “The sex differential in morbidity, mortality, and lifestyle”, Annual review of public health, 5(1), PP 433-458.

[58] Wood, Robert G. (1995). “Marriage Rates and Marriageable Men: A Test of the Wilson Hypothesis”, Journal of Human Resources, 30(1), P 16393.

اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال روند

محصول بی نظیری که قصد داریم امروز معرفی کنیم، یک اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم کانال حرفه ای برای متاتریدر 4 است. که میتواند حساب شما را به بهترین بالانس و سودآوری برساند. این اندیکاتور ساخته شده توسط سایت پردازش اطلاعات مالی دکه است. و بصورت مداوم درحال بروزرسانی و بهبود است. اندیکاتور فارکس آماده اتوماتیک رسم کانال قیمتی از بهترین و حرفه ای ترین اندیکاتور در جهان است.

اشتراک گذاری کنید!

اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال روند

ضمانت بروزرسانی

ضمانت بروزرسانی

گارانتی کیفیت

گارانتی کیفیت

ضمانت پشتیبانی

ضمانت پشتیبانی

ضمانت عودت وجه

ضمانت عودت وجه

اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال | رسم کانال روند بصورت خودکار

کانال کشی در چارت بسیار زمانبر است. مخصوصا اگر مبتدی باشید در بازار فارکس به همین خاطر. پردازش اطلاعات مالی دکه یک اندیکاتور حرفه ای و قدرتمند برای شما آماده کرده است. اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال | رسم کانال بصورت خودکار یکی از بهترین دستیار های معاملاتی شما است.

فواید استفاده از اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال :

 • ۱٫ رسم سریع و آسان کانال روند در تمام جفت ارزها
 • ۲٫ رسم سریع و آسان کانال روند در تمام تایم فریم ها
 • ۳٫ هنگام برخورد قیمت به خط های روند و کانال های روند یا شکست آنها به ما هشدار میدهد تا از بازار عقب نمانیم.
 • ۴٫ کانال را به اشتباه رسم نمیکند.
 • ۵٫ قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
 • ۶٫ مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه
 • ۷٫ صرفه جویی در زمان
 • ۸٫ سیگنال دهی خودکار و بسیار دقیق

اندیکاتور آماده اتوماتیک رسم کانال چگونه کار میکند؟

اندیکاتور آماده فارکس اتوماتیک رسم کانال براساس high و low و نقاط prz مهم بصورت دقیق برای شما کانال قیمتی می کشد. و شما می توانید بعد از برخورد قیمت به این ناحیه ها وارد معامله شوید. اندیکاتور کانال خودکار یکی از بهترین اندیکاتور های پرایس اکشنی در است. این اندیکاتور ضروریات یک تحلیلگر و یک تریدر است.

بررسی عددی سه بعدی روند رشد و استهلاک جریان حلزونی در کانال های قوسی U شکل

مشخصه اصلی جریان در کانال های باز خمیده، جریان حلزونی قوی ای است که گه گاه با نام هایی چون جریان مارپیچی، جریان ثانویه و یا جریان عرضی نیز خوانده می شود. جریان حلزونی اصلی ترین نقش را در شکل گیری و توسعه شیب عرضی بستر و نیز چگونگی توزیع تنش برشی در کف کانال های خمیده ایفا می کند. در مقاله حاضر، با استفاده از مدل عددی سه بعدی «سیم»، در ابتدا به چگونگی روند رشد و استهلاک جریان حلزونی در طول یک کانال قوسی U شکل پرداخته شده، سپس تاثیر پارامتر عدد فرود جریان و عرض نسبی کانال (نسبت B/h) بر تغییرات جریان حلزونی در این دسته از کانال ها مورد بررسی قرار گرفته است. تایج این بررس یها نشان داد که با تغییر در عدد فرود جریان، تغییر قابل ملاحظه ای در نحوه رشد و استهلاک جریان ثانویه در کانال مشاهده نمی شود. ولی تغییر در نسبت B/h موجب تغییرات چشمگیری در نحوه رشد و استهلاک جریان ثانویه می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

استاد سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

استادیار مهندسی رودخانه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • تا 23 اردیبهشت 1388، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .
 • پیرستانی، کانال های روند م.ر.، (1383)، "بررسی الگوی جریان و آبشستگی در دهانه .
 • صفرزاده، ا.، (1383)، "شبیه سازی عددی الگوی جریان در آبگیری .
 • منصوری، ا.ر.، (1385)، "شبیه سازی عددی سه بعدی تغییرات بستر .
 • Ciray, C., (1976), _ secondary currents, Proc. Of 12th IAHR .
 • Rozovskii, I.L., (1957), ،#Flow of water in bend of open .
 • Mosonyi, E. and Gotz, W., (1973), *Secondary currents in subsequent .
 • Booij, R., (2003), ،، M easurements and large eddy simulations .
 • Blankaert, K. and Graf, W.H., (1999), ،4Outer-bank cell of secondary .
 • Wu, W., Rodi, W. and Wenka, T., (2000), ،، 3D .
 • Wright, N.G., Honarbakhsh, A., and Thorne, C., (2002), ،Numerical modeling .
 • Patankar, S.V., (1980), ،Numerical heat transfer and fluid flow?, Hemisphere .
 • 1. Olsen, N.R.B., (2002), _ three-di mensional numerical model for .
 • Olsen, N.R.B., (2004), _، H y droinformatic S, fluvial hydraulics .
 • Models and Their Application in Hydraulics?, International Association Turbulenceء، , .
 • Olsen, N.R.B. and Melaaen, M.C., (1993), ،، Three-dimens ional numerical .
 • Schlichting, H. and Gersten, K., (2000), 4Boundary layer theory?, 8th .
 • Olsen, N.R.B., (2000), ،CFD algorithm for hydraulic engineering, Division of .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1387

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

منصوری، امیررضا و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر و هنربخش، افشین و غضنفری هاشمی، سمانه،1388،بررسی عددی سه بعدی روند رشد و استهلاک جریان حلزونی در کانال های قوسی U شکل،هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران،شیراز،https://civilica.com/doc/62571


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1388، منصوری، امیررضا؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری و افشین هنربخش و سمانه غضنفری هاشمی )
برای بار دوم به بعد: ( 1388، منصوری؛ صالحی نیشابوری و هنربخش و غضنفری هاشمی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

تجزیه و تحلیل شاخص های امنیت بر افزایش حضور پذیری و تعاملات اجتماعیشهری مطالعه موردی: شهرک پرواز شیراز

تجزیه و تحلیل مدیریت پسماند و توسعه پایدار شهری با رویکرد مشارکت مردمیمحدوده مورد مطالعه : منطقه ۸ شهر شیراز

بررسی و تجزیه تحلیل مولفه های موثر بر رقابت پذیری شهر ها با تکیه برمولفه های مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه : منطقه ۵ شیراز

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری (دستورالعمل مکانیابی مراکز حیاتی و حساس)

راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی جلد دوم جزئیات اجرایی عای قکاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان

خط روند (Trendline)

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا کانال های روند مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

 • یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
 • خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
 • دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند کانال های روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

خط روند نزولی و صعودی

روند سه جهت دارد

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود.

این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد.

روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند.

همان‌طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی، نزولی و خنثی داریم.

اکثر مردم فکر می‌کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می‌کند: صعودی، نزولی و خنثی.

تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است. زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند.

روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند (در نظریه داو این الگو به عنوان «خط» نامیده شد).

اگرچه ما تعریف «روند خنثی» را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

شکل روندها در تحلیل تکنیکال

اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی ذاتاً به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند.

آنها عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند. نمی‌توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی (بدون روند) استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.

سه انتخاب کلی برای هر معامله‌گری وجود دارد ـ وارد بازار شود (خرید) ـ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره‌گر بازار باشد.

زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است. وقتی بازار در حال نزول و افت است، دومین انتخاب یعنی فروش درست‌تر به نظر می‌رسد و در وضعیت خنثی بازار، عاقلانه‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند

علاوه بر اینکه روند دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله.

هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعاً ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل‌گران از هر روند وجود دارد.

به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند (از کوتاه تا بلند ملدت) قسمتی از روند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامة مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند.

این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریباً غیرممکن است زیرا معامله‌گران برداشت‌های متفاوتی از یک روند دارند.

برای معامله‌گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی‌اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می‌دهد.

به بیان کلی اکثر روش‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشد تأکید بیشتری دارند. از روند کوتاه‌مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه‌مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می‌باشند.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

خط روند صعودی

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

خط روند پارس خودرو

فیلم آموزش رسم خط روند

در این ویدئو، نحوه رسم خط روند بصورت کاربردی به شما آموزش داده می‌شود.

به این ترتیب یاد گرفتید چطور خط روند را در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال رسم کنید.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می‌شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی می‌کنیم:

1.شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ادامه روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی / شالیکاران نگران کمبود آب نباشند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی بدون نوبت‌بندی درحال اجرا است.

مهندس وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی بدون نوبت‌بندی ادامه دارد و کشاورزان نگران کمبود آب نباشند.وی، با بیان اینکه شالیکاران گیلانی نگران کمبود آب نباشند، افزود: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی در گیلان بدون نوبت‌بندی و تا پایان فصل زراعت برنج ادامه پیدا می‌کند، بنابراین شالیکاران این استان نباید نگران کمبود آب در مزارع خود باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، حجم آب ذخیره شده در سد سفیدرود را حدود ۷۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: این مقدار آبی که هم‌اکنون در پشت سد سفیدرود ذخیره شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش خوبی همراه است.

مهندس خرّمی، با بیان اینکه هیچ نگرانی خاصی برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی تا پایان فصل زراعت در گیلان وجود ندارد، افزود: تا روزی که کشاورزان و شالیکاران گیلانی برای ادامه زراعت برنج در مزارع خود به آب نیاز داشته باشند آبگذاری در کانال‌ها ادامه دارد. وی با اشاره به کمبود آب ایجاد شده در برخی از مناطق گیلان، گفت: توزیع نامناسب آب در داخل مزارع در سال‌های گذشته نیز بوده است که این امر به مدیریت مناسب خود شالیکاران نیاز دارد، اما شرکت آب منطقه‌ای گیلان هیچ محدودیتی برای آبگذاری در کانال‌ها ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان اجرای یک مرحله نوبت‌بندی آب در استان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: کشاورزان و شالیکاران گیلانی در صورت بروز هرگونه مشکل در روند آبگذاری در کانال‌ها می‌توانند به ادارات آبیاری و جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.