هدف از ورود به بورس


سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه گسترش بیمه های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می کند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: صنعت بیمه و بیمه ایران می تواند با طراحی وگسترش بیمه های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

بابک نگاهداری درهمایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی درکشور به 0/4 درصد رسیده و این یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به 26/5 میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

وی گفت: صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه ای کشور را در اختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه های جدید وگسترش بیمه های موجود مانند بیمه های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می آورد، می تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است و افزایش 50 درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن ، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می توان ریسک سرمایه گذاری درکشور را پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد و از این طریق می توان فضای امنی برای کسب و کار ایجاد کرد. چرا که قرار است رتبه فضای کسب و کار ایران دردنیا از127 کنونی به پله 77برسد و صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه و حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: هم اکنون 0/9درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی با اشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنند وکشورهای دیگر در رقابت باایران ،نمی خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت و ایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد ولذا بیمه هدف از ورود به بورس ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

در ادامه این همایش،حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران 33 هدف از ورود به بورس درصدسهم صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و فروش بیمه ایران به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از 10هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودرو بوده است.

وی با اشاره به جهت گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال 1401 رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت،تغییر نگرش دربرخی حوزه ها مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است.دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرو و بخش های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده و باعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رودتا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش بااشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال 1404 تدوین کرده وقصد ورود به برخی حوزه های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری های موثر را دارد،گفت:برنامه 110 روزه دوم هلدینگ سبا که تا 20 بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده،محورهای مهمی را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: دربرنامه 110 روزه دوم، نقش آفرینی دراقتصاد ملی ومنطقه ای به عنوان دو راهبردکلان هلدینگ سبا درنظرگرفته شده است.استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتر برخوردار ومنطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی ونقطه اتصال کریدور بین المللی شرق به غرب وشمال به جنوب ومحدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوادر پاکستان وکریدورسیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری های شانگهای ونهایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا،سرمایه گذاری دراین منطقه از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا ومحور ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد منطقه ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازارجذاب 300میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی های خاص وممتاز اب وهوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد 110 روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه این هلدینگ و با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه 1401 ، انسجام درون سازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش ها و راهکار های تحقق برنامه ها و بودجه ابلاغی سال 1401 روز سه شنبه 29 شهریور ماه 1401 در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

بازی در پست جدید؛ قایدی بر می‌گردد؟

یکی از بازیکنانی که دیروز در بازی دوستانه استقلال در برابر سامیت به میدان آمد؛ مهدی قایدی بود. با پیراهن شماره 20.

بازی در پست جدید؛ قایدی بر می‌گردد؟

به گزارش "ورزش سه"، در این بازی دوستانه که با نتیجه دو بر صفر به سود تیم استقلال پایان یافت مهدی قایدی گل نزد اما در بطن حملات آبی ها قرار داشت و بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت. مهدی قایدی که امید خیلی زیادی داشت در لیست نهایی تیم ملی برای سفر به اتریش جای بگیرد به دلیل ترافیک در خط حمله تیم ملی این موقعیت را از دست داد اما نسبت به بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی نا امید نیست و به خوبی می داند تکرار بازی های خوب برای استقلال می تواند او را به این هدف نزدیک کند.

طبیعی بود کارلوس کی روش در بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی ابتدا بازیکنانی را که می شناخته؛ مورد ارزیابی قرار دهد اما در بازگشت از اتریش بدون شک نگاه جامع تری به بازی های لیگ برتر خواهد داشت و این شانس بازیکنانی چون مهدی قایدی را برای بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی افزایش خواهد داد.

مهدی قایدی که این‌روزها در ترکیب تیم آبی به عنوان مهاجم کاذب و به نوعی به عنوان وینگر به میدان می آید؛ بر خلاف دوران گذشته تلاش می کند در فاز دفاعی هم به تیم کمک کند و بازی در این پست می تواند شانس این بازیکن را برای حضور دوباره در اردوی تیم ملی افزایش دهد.

اصل نظام مورد هدف ؟ | این اعتراض‌ها اصلا و ابدا ربطی به موضوع فوت مهسا امینی ندارد

صادق‌ کوشکی گفت : این اعتراض‌ها اصلا و ابدا ربطی به موضوع مرگ مهسا امینی ندارد و اصل نظام را هدف گرفته‌اند. جالب است که نمی‌دانند، نظام اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

اصل نظام مورد هدف ؟ | این اعتراض‌ها اصلا و ابدا ربطی به موضوع فوت مهسا امینی ندارد

صادق‌ کوشکی گفت : این اعتراض‌ها اصلا و ابدا ربطی به موضوع فوت مهسا امینی ندارد و اصل نظام را هدف گرفته‌اند. جالب است که نمی‌دانند، نظام اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

شهر شلوغ است. فوت مهسا امینی، موجی از نارضایتی و اعتراض را در خیل عظیمی از جامعه به‌وجود آورد. سئوال این است، وقتی قانون‌اساسی در اصل ۲۷ تاکید دارد، «دولت باید به مردم مجوز بدهد» چرا از این کار ممانعت به‌عمل می‌آید؟‌ عدم صدور مجوز چقدر در ترویج هرج و مرج سهم دارد؟ و . سئوال‌هایی که به‌دلیل عدم‌پاسخگویی تصمیم‌گیران همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.


صادق‌ کوشکی استاد دانشگاه و تحلیلگر اصولگرا درباره اعتراض‌هایی که این‌روزها اتفاق می‌افتد، به‌اظهارنظر پرداخته است.


نمی‌شد، شرایط طوری مدیریت شود که شاهد این اوضاع نباشیم؟
عده‌ای آرزوی‌شان این است که اینجا هم مثل آنتالیا شود و بدون در نظر گرفتن شئونات اسلامی در معابر عمومی تردد کنند. واقعا جای‌ تاسف است، دسته‌ای که با دین کاری ندارند و می‌خواهند هرج و مرج را ترویج کنند،‌ به‌خیابان‌ها آمده‌اند و به دروغ ادعا می‌کنند داغدار دختری هستند که جوان‌مرگ شده است. این بد است که از مرگ یک دختر خانم جوان سوءاستفاده می‌کنند. حالا در پاسخ به‌شما می‌گویم، هر طوری هم می‌شد، خائنین به‌نظام کار خودشان را می‌کردند.


اگر دولت بر اساس قانون مجوز راه‌پیمایی بدهد، این مسایل پیش نمی‌آمد.
چون دولت مجوز نمی‌دهد، بریزند و همه‌چیز را به‌هم بریزند؟ چرا در شهر قم خانمی را به‌جرم چادری بودن کتک زده‌اند؟ این واکنش به‌مرگ یک‌نفر است یا آشوب‌طلبی؟ مگر می‌شود، به‌خاطر مرگ یک نفر یک مملکت را به‌آشوب کشاند؟ چرا باید زنی‌باردار از ترس و وحشتی که خرابکاران به‌وجود آورده‌اند، جنینش را سقط کند؟

فعال سیاسی اصولگر : می‌خواهند،‌ اینجا هم مثل آنتالیا شود / به دروغ ادعا می‌کنند داغدار دختری هستند که جوان‌مرگ شده


بهتر نیست به مردم حق اعتراض داد و این اعتراض توسط سیستم مدیریت شود؟
اعتراض! کدام اعتراض؟‌ اگر اعترض‌شان برای مهسا امینی است،‌ چرا به‌نظام توهین می‌کنند و مرگ بر پاسدار و مرگ بر بسیجی می‌گویند؟ ‌این کجایش واکنش به مرگ مهسا است؟‌ مرگ مهسا چه ربطی به پاسدار و بسیجی دارد؟‌ اگر دقت کنید، تناقض‌های زیادی را می‌تواند دید و می‌توان فهمید که دشمنان نظام از فرصت به‌وجود آمده بهره‌برداری می‌کنند تا چهره و وجهه نظام اسلامی را تخطئه کنند. این اعتراض‌ها اصلا و ابدا ربطی به موضوع فوت مهسا امینی ندارد و اصل نظام را هدف گرفته‌اند. جالب است که نمی‌دانند، نظام اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.


آقای کوشکی! مردم حق اعتراض دارند،‌ یا نه؟
اعتراض به‌چی؟‌ اینکه نمی‌شود، به‌بهانه اعتراض بریزند در خیابان و همه‌چیز را به‌هم بریزند.اگر دولت مجوز بدهد،‌ مردم هم در اِزای مجوز تعهدهایی می‌دهد. اساسا به‌همین دلیل قانون «اجازه دادنِ مجوز اعتراض به‌مردم را به‌دولت داده است» تا زمانیکه عده‌ای از هر فرصتی استفاده یا بهتر است، بگویم سوءاستفاده می‌کنند تا همه‌چیز را به‌هم بریزند و چهره‌ای خشن از نظام را به‌دنیا نشان بدهند، با مجوز یا بی‌مجوز کارشان را انجام می‌دهند و به‌هیچ صراطی مستقیم نخواهند شد.


اما این دلیل خوبی برای مسکوت ماندن اصل ۲۷ قانون‌اساسی نیست.
بازهم می‌گویم؛ عده‌ای چه با قانون و چه بی‌قانون از کمترین فرصت‌ها برای ضدیت با نظام سوءاستفاده می‌کنند.

سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه گسترش بیمه‌های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: صنعت بیمه و بیمه ایران می‌تواند با طراحی وگسترش بیمه‌های جدید در چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

سرمایه گذاری صنعت بیمه در راه اندازی کریدوری ترانزیتی در برنامه هفتم توسعه گسترش بیمه‌های عمر و زندگی به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

بابک نگاهداری درهمایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب‌های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی درکشور به ۰/۴ درصد رسیده و این یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۶/۵ میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم‌های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

وی گفت: صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه‌ای کشور را در اختیار دارد، می‌تواند با تدوین بیمه‌های جدید وگسترش بیمه‌های موجود مانند بیمه‌های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه‌ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می‌آورد، می‌تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری‌ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه‌های عمر برای کاهش فقر یکی از محور‌های مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است و افزایش ۵۰ درصدی این بیمه‌ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت و پاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های در دست تدوین است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خود در توسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت‌ها داشته باشد که یکی از مهمترین آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می‌توان ریسک سرمایه گذاری درکشور را پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسد و از این طریق می‌توان فضای امنی برای کسب و کار ایجاد کرد. چرا که قرار است رتبه فضای کسب و کار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسد هدف از ورود به بورس و صنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۰/۹ درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی با اشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می‌تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه‌های حمل ونقل، راه اندازی کریدور‌های ترانزیتی ومانند آن درکرانه‌های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود؛ لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محور‌های آن این است که کریدور‌های ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنند وکشور‌های دیگر در رقابت باایران، نمی‌خواهند چنین شود؛ لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می‌تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش‌های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی و افزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محور‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزار‌های مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد ولذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور باید هلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران ۳۳ درصدسهم صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص داده و فروش بیمه ایران به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودرو بوده است.

وی با اشاره به جهت گیری‌های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال ۱۴۰۱ رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش دربرخی حوزه‌ها مانند استفاده از سیستم‌های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرو و بخش‌های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده و باعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست‌های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می‌رودتا این شرکت بزرگ بیمه‌ای را متحول کند.

محسن احمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کسب وکار سبا هم دراین همایش بااشاره به اینکه این هلدینگ برنامه اش را تا سال ۱۴۰۴ تدوین کرده وقصد ورود به برخی حوزه‌های استراتژیک کشور برای سرمایه گذاری‌های موثر را دارد، گفت:برنامه ۱۱۰ روزه دوم هلدینگ سبا که تا ۲۰ بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده، محور‌های مهمی را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: دربرنامه ۱۱۰ روزه دوم، نقش آفرینی دراقتصاد ملی ومنطقه‌ای به عنوان دو راهبردکلان هلدینگ سبا درنظرگرفته شده است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان کمتر برخوردار ومنطقه آزاد چابهار به واسطه موقعیت استراتژیک ترانزیتی ونقطه اتصال کریدور بین المللی شرق به غرب وشمال به جنوب ومحدوده مرزی ریمدان به عنوان نقطه اتصال به بندر گوادر پاکستان وکریدورسیپک چین، به عنوان راهبرد اصلی سرمایه گذاری هلدینگ سبا جهت ورود به پروژه‌های کلان ملی هدف گذاری شده است.

احمدی تصریح کرد: همچنین با توجه به پذیرش ایران درسازمان همکاری‌های شانگ‌های ون‌هایی شدن موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، سرمایه گذاری دراین منطقه هدف از ورود به بورس از طریق کشور قرقیزستان به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا ومحور ترانزیت ریلی با چین به عنوان اولویت اول راهبرد منطقه‌ای این هلدینگ هدف گذاری شده است.

میرعامل هلدینگ سبا گفت: ورود به بازارجذاب ۳۰۰ میلیون نفری شرق آفریقا از طریق کشور اوگاندابا توجه به ویژگی‌های خاص وممتاز اب وهوایی این کشور، به عنوان اولویت دوم راهبرد منطقه‌ای هلدینگ سبا درنظر گرفته شده است.

شایان ذکر است همایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت‌های تابعه به حضور و مشارکت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تابعه این هلدینگ و با هدف پایش عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، انسجام درون سازمانی و هم افزایی در جهت تعالی اهداف و بررسی چالش‌ها و راهکار‌های تحقق برنامه‌ها و بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی بیمه ایران برگزار شد.

هدف هیات روسی برای سفر به ایران چیست؟

روسیه تلاش می‌کند یک مجموعه جدید زیر چتر شانگهای ایجاد کند این سبب می‌شود که تبادلات به شکلی انجام شود که دلار کنار گذاشته شود.

هدف هیات روسی برای سفر به ایران چیست؟

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، امروز ۶۵ شرکت از روسیه در قالب هیات ۱۰۰ نفره به ایران آمدند. این شرکت‌ها برای سه روز در ایران حضور دارند و در این مدت فعالان اقتصادی ایران می‌توانند رایزنی‌های لازم برای همکاری با شرکت‌های روسی را انجام دهند.

هیات روسی وارد ایران می‌شود

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در گفتگو با مهر اعلام کرد که ۷۵۰ جلسه تجاری با شرکت‌های روسی شکل می‌گیرد. حوزه فعالیت شرکت‌های روسی شامل صنایع غذایی و کشاورزی (غلات)، شیرینی و شکلات، آبزیان، تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع غذایی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، شیشه و بلور، صنایع فلزی، سیستم‌های مخابراتی و رادیویی، انرژی و بازیافت است.

گرچه بسیاری از فعالان اقتصادی از حضور هیات روسی در ایران ابراز خرسندی می‌کنند، اما هستند فعالانی که نقاط ضعف مراودات اقتصادی ایران را برمی‌شمرند و انتقاداتی به همکاری روسیه با ایران وارد می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین این انتقادات ضعف لجستیکی و زیرساخت‌هایی است که برای تجارت با روسیه لازم است. برخی نیز این اتفاق را به برجام ارتباط می‌دهند و معتقدند نزدیکی سیاسی ایران به روسیه باعث تضعیف توافق برجام خواهد شد. گویا ایران بین برجام و روسیه، این کشور را برگزیده باشد.

فقدان زیرساخت لجستیک برای همکاری ایران و روسیه

در کنار انتقادات سوالاتی نیز مطرح است. اینکه روسیه چقدر می‌تواند در حوزه انرژی به ایران کمک کند؟ آیا روسیه برای دور زدن تحریم کشور مراودات اقتصادی خود با ایران را افزایش می‌دهد؟ در این صورت چرا کشور ایران را که خود تحریم است انتخاب کرده است؟

سومین مشکل افزایش مبادلات سیاسی با روسیه عدم اعتماد برخی از فعالان اقتصادی به روسیه است. برخی روسیه را کشوری می‌شناسند که به وعده‌هایش عمل نمی‌کند یا حق ایران را در مبادلات نمی‌دهد. به طور مثال به‌تازگی رئیس‌ جمهوری روسیه می‌خواهد ۱۱۰۰ کیلومتر لوله گاز را به پاکستان برساند و لوله‌ها را از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و افغانستان عبور بدهد. این قرارداد نهایی شد، در حالی که ایران انتظار می‌کشید در این مسیر باشد.

مسعود دانشمند، فعال بخش خصوصی درباره ورود هیات روسی به ایران به تجارت‌نیوز گفت: ارزش صادرات و واردات ایران با روسیه از ابتدا تا به امروز به بیش از سالانه دو میلیارد دلار نرسید. امروز می‌خواهند حجم معاملات را بالا ببرند، اما معلوم نیست که روسیه چه برای عرضه به ایران دارد؟ یا برعکس ما چه چیزی برای ارائه به روس‌ها داریم. این تبادلات چگونه انجام خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: زیرساخت‌های لجستیک برای افزایش معاملات ایران و روسیه وجود ندارد. به طور مثال ۵۰۰ هزار تن جو قرار است از بندر اوکتائو به بندر فریدونکنار منتقل شود؛ اما تا سه ماه دیگر کشتی برای این کار وجود ندارد. ما باید کشتی به خزر بیاوریم. این کار باید از کانال روس‌ها انجام شود که آن‌ها اجازه نمی‌دهند.

روسیه ایران را دور می‌زند؟

دانشمند درباره انتخاب بین برجام و روسیه توسط ایران توضیح داد: روس‌ها ایران را جا می‌گذارند. به طور مثال در ایجاد خط لوله گاز به پاکستان ایران را نادیده گرفتند. ایران در اجلاس شانگهای صندلی دارد، اما کسی به ایران پیشنهاد همکاری نداد. همچنین چند سال است که خط لوله صلح ایران در مرز پاکستان بیکار مانده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «آیا روسیه از ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند یا خیر؟» تشریح کرد: روسیه برای منافع خود از تمام امکانات استفاده و تلاش می‌کند این مناسبات را با روسیه و چین نیز برقرار کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نزدیکی ایران به روسیه ارتباطی با برجام ندارد. ایران مناسبات عمیقی با روسیه دارد و این حرف امروز یا دیروز نیست. روسیه تلاش می‌کند یک مجموعه جدید زیر چتر شانگهای ایجاد کند. این سبب می‌شود که تبادلات به شکلی انجام شود که دلار کنار گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان، با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرد. گفته می‌شود که پوتین در دیدارش با رئیسین درباره برجام صحبت کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.