شاخص پایی بازویی


مقاله نشریه
نتایج شاخص پایی - بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

چکیده:
مقدمه :مطالعات قبلي نشان مي دهد كه شاخص پايي - بازوئي كمتر از 9/0 احتمال ابتلا به بيماريهاي ايسكميك قلب را 2 برابر، خطر ابتلا به حمله ايسکمي گذراي مغزي را 4 برابر و احتمال تنگي كاروتيد و پوبليتئال بدون علائم را 5/1 برابر افزايش مي دهد. مقادير شاخص پايي - بازوئي كمتر از 9/0 با آترواسكلروز منتشر در ارتباط است. هدف از اين مطالعه بررسي يافته هاي شاخص پايي - بازوئي در بيماران مبتلا به بيماري عروق مغزي است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در سال 1380 – 1381 بر روي 98 بيمار که به علت حوادث ترمبوتيك عروق مغزي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد بستري شده بودند اجرا شده است. درکليه بيماران شاخص پائي – بازويي اندازه گيري شد. اطلاعات فردي، يافته هاي بيماري، نتايج آزمايشگاهي و سي تي اسکن و نتايج حاصله با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و آزمون هاي کاي دو و تي پردازش شد.
نتايج: افراد مورد بررسي شامل 44 مرد و 54 زن با ميانگين سني 5/1 + 1/73 سال بودند. ميزان كلي شاخص پايي - بازوئي كمتر از 9/0، 15% بود. 5/12% افراد بيشتر از 65 سال و شاخص پایی بازویی 1/3% افراد پائين تر از 65 سال شاخص پايي - بازويي كمتر از9/0 داشتند. اختلاف بين شاخص پايي – بازويي كمتر از 9/0 در افرادي كه سابقه ابتلا به ديابت، فشار خون و سابقه مصرف دخانيات و بيماري ايسكميك قلب داشتند بيشتر ديده شد (7/0 =p). اين اختلاف معني دار نبود. در بيماراني كه هيپرليپيدمي را ذكر مي كردند به صورت معني داري با شاخص پايي - بازويي كمتر از 9/0 همراه بوده است.
نتيجـه گيري: بين شاخص پايي - بازويي و عوامل خطر و سن و جنس رابطه معني داري مشاهده نشد ولي با توجه به كم بودن تعداد نمونه در مطالعه حاضر پيشنهاد مي شود مطالعه اي با تعداد نمونه هاي بيشتر انجام شود.

کليدواژگان: بيماري عروق محيطي، شاخص پايي بازويي، حوادث ترومبوتيك عروق مغزي

شاخص پایی بازویی (ABI)

شاخص پایی بازوییABi، یک تست سریع و غیرتهاجمی است برای تشخیص اولیه بیماری عروق محیطی. تست غیرتهاجمی در پزشکی به این معنی است که مانند جراحی‌ها یا آنژیوگرافی، از پوست بدن عبور نمی‌شود و با بافت‌های داخلی بدن هیچ تماسی ایجاد نشده و تست به‌صورت ساده فقط از روی بدن انجام می‌شود، مانند عکس‌ برداری‌های ساده رادیوگرافی.

بیماری عروق محیطی نیز به این معنی است که شریان‌های اندام‌ها و به صورت بسیار شایع‌تر پاها دچار تنگی یا انسداد می‌شوند. افرادی که دچار این مشکل می‌شوند، در خطر بیشتر سکته قلبی، سکته مغزی، درد پا، زخم‌ پا ونهایتا در خطر نیاز به قطع کردن پا هستند.

در این تست فشار خون دست‌ها و پاها در سطوح مختلف به دقت اندازه ‌گیری شده و با هم مقایسه می‌شوند. چنانچه عدد نسبت فشار خون در مچ پا به بازو کم باشد، به معنی تنگی یا انسداد بعضی از شریان‌های اندام تحتانی است.

کانال پزشکی تخصصی دکتر باهوش 👈 https://telegram.me/dr_bahoosh_clinic

انواع دیابت

انواع دیابت عبارتنداز:دیابت نوع یک،دیابت نوع دو،دیابت بیمزه،دیابت بارداری

ویروس کرونا و دیابت

افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای مانند دیابت، بیماری های قلبی یا بیماری های خودایمنی بیشتر از سایرین.

عدم تحمل به گلوکز چیست؟

عدم تحمل به گلوکز (IGT) یک عارضه پیش‌دیابتی است که با مقاومت به انسولین و افزایش خطر بیماری‌های قلبی-.

مقاومت به انسولین

انسولین هورمونی است که توسط اندامی موسوم پانکراس /طحال ترشح می‌شود. وظیفه‌ی اصلی آن تنظیم میزان مواد مغذی در حال.

دیابت بارداری

دیابت بارداری خطرات جانبی زیادی برای مادر و جنین به همراه دارد این عارضه نیازمند کنترل در ماههای مختلف.

چه چیزی باعث نوروپاتی دیابتی می‌شود؟

وقتی قند در خون زیاد باشد ، به عروق و عصب‌ها آسیب می‌رساند.پس عدم كنترل قند خون باعث این.

فشار خون بالا

فشار خون یک بیماری مزمن است که افزایش فعالیت قلب را به دنبال دارد البته افزایش فشار خون به.

کاهش قند خون در بیماران دیابتی

یکی از مشکلات شایع در دامنه بیماری های غدد، مساله کاهش قندخون بیماران است. کاهش قندخون بیماران می تواند به.

Server Error in '/fa/journal' Application.

Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC30456: 'ToSafeString' is not a member of 'String'.

Source Error:


Source File: C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb Line: 31

Warning: BC40056: Namespace or type specified in the Imports 'SID.Website' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Source Error:

C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0

Server Error in '/fa/journal' Application.

Description: An error occurred during the شاخص پایی بازویی compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC30456: 'ToSafeString' is not a member of 'String'.

Source Error:


Source File: C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb Line: 31

Warning: BC40056: Namespace or type specified in the Imports 'SID.Website' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Source Error:

C:\inetpub\wwwroot\newsid\fa\journal\Dispatch.aspx.vb

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0

پزشکی بالینی

مقدمه
شاخص مچ پا ـ بازويي در بررسي بيماران از نظر بيماري شرياني محيطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معاينه ابتدايي چنين بيماراني معمولا شامل لمس نبض‌هاي محيطي است. با اين حال، از آنجا که در توانايي معاينه‌کنندگان براي لمس نبض‌هاي پا ثبات وجود ندارد، اين روش ممکن است غيرقابل اعتماد باشد. گاهي امکان لمس نبض‌هاي پا در يک فرد سالم وجود ندارد ـ براي مثال،‌ هنگامي که فقدان مادرزادي نبض‌هاي پشت‌پايي ( dorsalis pedis ) يا تيبيال خلفي وجود دارد که اين وضعيت در 10 از جمعيت روي مي‌دهد.
انديکاسيون‌ها

اگرچه روش‌هاي ديگري نيز براي ارزيابي عيني‌تر عروق محيطي وجود دارند، شاخص مچ پا ـ شاخص پایی بازویی بازويي معرف يک روش ساده قابل اعتماد براي تشخيص بيماري شرياني محيطي است. انديکاسيون‌هاي اختصاصي‌تر شامل بررسي درد اندام شاخص پایی بازویی تحتاني، بررسي ايسکمي اندام‌هاي تحتاني (علايم لنگش، درد در حال استراحت و وجود زخم و گانگرن پا)، غربالگري از نظر آترواسکلروز و بررسي کفايت عروقي در بيماران دچار تروماي ديستال اندام‌هاي تحتاني هستند. اندازه‌گيري شاخص مچ پا ـ بازويي همچنين ممکن است در تعيين پيش آگهي بيماران دچار بيماري عروقي منتشر و براي بررسي موفقيت اقدامات مداخله‌اي يا جراحي، نظير آنژيوپلاستي، استنت‌گذاري يا جراحي باي‌پس اندام تحتاني سودمند باشد.
کنترانديکاسيون‌ها

معدود کنترانديکاسيون‌هاي اندازه‌گيري اندکس مچ پا ـ بازويي عبارتند از: درد شديد در ساق يا پاي بيمار و وجود ترومبوز وريدي عمقي که ممکن است به جابجايي ترومبوس منجر گردد. در يک بيمار مشکوک به ترومبوز وريدي عمقي، انجام يک بررسي سونوگرافي دوپلکس به منظور رد کردن اين احتمال پيش از اندازه‌گيري شاخص مچ پا بازويي عاقلانه است. اگرچه اندازه‌گيري‌‌ها ممکن است در صورت کلسيفيه بودن يا غيرقابل فشرده شدن عروق (به طور مثال در بيماران مسن، بيماران مبتلا به ديابت يا بيماران دچار نارسايي کليه مراحل انتهايي که نيازمند دياليز هستند) تغيير يافته باشند، اين وضعيت‌ها کنترانديکاسيون‌هاي قطعي براي اندازه‌گيري شاخص مچ پا ـ بازويي نيستند.
آماده‌سازي تجهيزات

براي اندازه‌گيري يک شاخص مچ پا ـ بازويي، شاخص پایی بازویی شما نيازمند تجهيزات زير خواهيد بود: يک دستگاه داپلر موج پيوسته،‌ژل سونوگرافي، يک فشارسنج با کاف فشارخون (شکل 1). به منظور بررسي عروق خوني محيطي شما به يک پروب سونوگرافي داپلر با فرکانس MHz 9-8 نياز داريد. يک شاخص پایی بازویی پروب دستي داپلر معمولا براي اندازه‌گيري شاخص مچ پا ـ بازويي کافي است. عرض کيسه کاف فشارخون بايد 20 بزرگ‌تر از قطر اندام اندازه‌گيري شونده باشد يا به عبارت ديگر، کيسه بايد معادل 40 محيط اندام باشد. بيمار بايد در وضعيت خوابيده به پشت و در يک محيط گرم معاينه گردد تا بيمار در وضعيت راحتي باشد و از صحت معاينه اطمينان حاصل گردد.
نحوه عمل و محاسبه

کاف فشارخون را روي بازوهاي راست يا چپ بيمار قرار دهيد (شکل 2). نبض بازويي (براکيال) را لمس و در محلي که نبض را حس مي‌کنيد ژل بماليد و يک سيگنال داپلر را با قرار دادن پروب در زاويه 60 درجه به سمت سر بيمار به دست آوريد. کاف را به سرعت تا mmHg 30-20 بالاتر از نقطه قطع جريان شريان بازويي باد کنيد، سپس به آرامي کاف فشارخون را خالي نماييد تا مقدار فشار سيستوليک را مدنظر قرار دهيد. ژل را از روي پوست بيمار پاک کنيد و اين عمل را روي بازوي ديگر بيمار تکرار نماييد.

پس از اندازه‌گيري فشارخون سيستوليک در بازوها، کاف را درست بالاي مچ روي ساق پاهاي راست يا چپ قرار دهيد. نشان آناتوميک شريان پشت پايي مي‌تواند لترال به تاندون عضله بازکننده دراز شست پا ( extensor hallucis longus) باشد (شکل 3). پروب داپلر را روي نبض قابل لمس پشت پايي يا روي محلي که بهترين سيگنال داپلر شرياني را از شريان پشت پايي ايجاد مي‌کند قرار دهيد. يک بار ديگر، کاف فشارخون را تا mmHg 30-20 بالاتر از سطحي که از آن جريان قطع مي‌شود باد کنيد، سپس کاف را به آرامي خالي کنيد و به فشار سيستوليک توجه نماييد (فشاري که در آن، شما براي بار اول صداي جريان را از شريان پشت پايي مي‌شنويد). اين عمل را براي شريان تيبيال خلفي تکرار نماييد (شکل 4). سپس اين عمل را براي پاي مخالف تکرار نماييد تا فشار سيستوليک را از هر دو شريان‌هاي پشت پايي و تيبيال خلفي به دست آوريد.
براي محاسبه شاخص مچ پا ـ بازويي، فشارخون سيستوليک در مچ پا را به فشار خون سيستوليک بازو تقسيم نماييد. معمولا فشار شاخص پایی بازویی سيستوليک بازويي بالاتر براي محاسبه انتخاب مي‌شود، زيرا عروق بازو ممکن است توسط بيماري انسدادي شرياني درگير باشند. فشارهاي بالاتر به دست آمده از شريان پشت پايي يا تيبيال خلفي به منظور تعيين شاخص مچ پا ـ شاخص پایی بازویی بازويي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. تفسير

در بيمار در حال استراحت، شاخص مچ پا ـ بازويي طبيعي از 30/1 – 91/0 متغير است. يک مقدار به دست آمده بالاتر از 30/1 معمولا مطرح کننده شريان‌هاي تيبيال غيرقابل فشرده شدن است. کاهش در شاخص مچ پا ـ بازويي با بيماري شرياني محيطي منطبق است. بيماري شرياني محيطي خفيف تا متوسط معمولا شاخص مچ پا ـ بازويي در محدوده 90 /0 - 41/0 ايجاد مي‌کند. اندازه به دست شاخص پایی بازویی آمده زير 40/0 وجود بيماري شرياني محيطي شديد را مطرح مي‌کند. براساس تظاهر و علايم بيمار، ممکن است نياز به بررسي‌هاي بيشتر شامل استفاده از CT ، آنژيوگرافي با کاتتر، تصويربرداري با تشديد مغناطيسي يا تصويربرداري با سونوگرافي دوپلکس باشد.
محدوديت‌ها

استفاده از شاخص مچ پا ـ بازويي محدوديت‌هايي دارد. اين موارد شامل اندازه‌گيري‌هاي نادرست در نتيجه عروق کلسيفيه يا غيرقابل فشرده شدن (که اندازه‌گيري‌هاي بالاي کاذب ايجاد مي‌کنند) و وجود تنگي شريان ساب کلاوين (که مي‌تواند شاخص بالاي مچ پا ـ بازويي کاذب روي طرف تنگي ايجاد نمايد) هستند. تفاوت بيش از mmHg 10 بين فشارخون دو بازو مطرح کننده وجود يک تنگي شريان ساب‌کلاوين است.
نتيجه‌گيري

اندازه‌گيري شاخص مچ پا ـ بازويي معرف يک شيوه غيرتهاجمي عيني براي تشخيص بيماري شرياني محيطي است. گزارش استفاده که اين آزمون حساسيت بالاي 90 و ويژگي 95 براي تشخيص بيماري شرياني محيطي دارد. از آن مي‌توان به راحتي در مطب استفاده نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.