تعریف نرخ برابری ارز۱- نسخه MCA با پایه پولی غیر ریالی و با تاریخ پیش فرض میلادی
۲- نسخه MCA با محیط کاربری انگلیسی که در اختیار کاربران غیر فارسی زبان قرار می گیرد.

تعریف نرخ برابری ارز

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار تعریف نرخ برابری ارز موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

ماشین حساب ارز دیجیتال🖥️[مبدل قیمت به دلار و تومان]

ارزهای دیجیتال دارند به سرعت جای ارزهای فیات و سنتی را می‌گیرند. بیت کوین اولین ارز دیجیتال و در واقع سردمدار رمزارزها است. محبوبیت رمزارزها در دنیا علت‌های زیادی دارد. از جمله می‌توان به سرعت بالای انتقال، کارمزد ارسال پایین و همچنین وجود فرصت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها اشاره کرد.

نرخ تبدیل قیمت ارزهای دیجیتال به دلار و تومان یکی از مهمترین موضوعات برای سرمایه گذاران در حوزه ارز دیجیتال است. فرض کنید می‌خواهید معادل 100 هزار تومان بیت کوین برای کسی ارسال کنید. برای این کار باید ابتدا حساب کنید که این مبلغ معادل چه مقدار بیت کوین است. سپس با احتساب هزینه کارمزد خرید بیت کوین و هزینه ارسال (Transaction Fee) می‌توانید دقیقا محاسبه کنید که این تراکنش در مجموع چقدر برای شما هزینه خواهد داشت.

چطور از ماشین حساب تبدیل قیمت ارز دیجیتال استفاده کنم؟

برای استفاده از ماشین حساب ارز دیجیتال و تبدیل قیمت ارزهای دیجیتال کافی است در قسمت اول، نوع ارز دیجیتال مورد نظر خود و مقدار آن را وارد کنید. سپس در قسمت دوم نوع ارز مقصد مورد نظر (دلار، تعریف نرخ برابری ارز یورو و …) را انتخاب کرده و قیمت تبدیل شده را به ارز فیات و تومان مشاهده کنید.

 • برای تبدیل قیمت بیت کوین، از قسمت اول BTC را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را در آن وارد کنید.
 • برای تبدیل قیمت اتریوم، از قسمت اول ETH را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را در آن وارد کنید.

آیا قیمت ها در ماشین حساب ارز دیجیتال به روزرسانی می شوند؟

بله. نرخ های تبدیل در ماشین حساب ارز دیجیتال رمزارز نیوز، به صورت لحظه ای به روزرسانی می شوند. این قیمت ها از وبسایت معتبر و مرجع CoinMarketCap گرفته می شوند. این وبسایت میانگین نرخ معاملات در صرافی های معتبر ارز دیجیتال در دنیا را نشان می دهد. صرافی هایی نظیر بایننس، بیت مکس، بیترکس که در طول روز حجم عمده معاملات رمزارزها در دنیا را به خود اختصاص داده اند.

چرا قیمت ارزهای دیجیتال در وبسایت های مختلف، متقاوت است؟

این اختلاف قیمت به دلیل تفاوت نرخ صرافی های ارز دیجیتال مختلف است. در واقع این اختلاف قیمت در ارزهای فیات و همچنین همه کالاهای دیگر هم وجود دارد. برای مثال صرافی بایننس و بیت مکس، ممکن است در یک لحظه تا 2% اختلاف قیمت داشته باشند چون در نهایت عامل اصلی تعیین قیمت برای هر بازاری، میزان عرضه و تقاضا است. تصور کنید شما رمزارز خود را در یک صرافی نگهداری می کنید و در آن لحظه اکثر کاربران (به هر دلیلی) تمایل به فروش داشته باشند. در این حالت قطعا قیمت نزولی شده و کاهش خواهد یافت.

چرا قیمت تِتر (Tether) دقیقا با دلار برابر نیست؟

همانطور که می دانید تتر یک استیبل کوین (رمزارز پایدار) بر پایه دلار است. بنابراین انتظار می رود که قیمت آن دقیقا برابر با 1 دلار آمریکا باشد. ولی اینطور نیست! اختلاف قیمت تتر و دلار ناشی از چند علت است. علت اول کارمزد تبدیل پول نقد(دلار) به رمزارز است. شما برای وارد کردن پول نقد خود به صرافی های ارز دیجیتال، بایستی مقداری کارمزد بپردازید. علت دوم این اختلاف قیمت، وضعیت نوسانی بازار ارزهای دیجیتال است. فرض کنید به یکباره قیمت ارزهای دیجیتال رو به صعود یا نزول شدید بگذارد. در اینصورت تقاضا برای استیبل کوین هایی مانند تتر بسیار زیاد شده و طبیعتا موجب افزایش نرخ خواهد شد.

ارزهای فیات محبوب کدامند؟

محبوب ترین ارزهای فیات برای تبدیل قیمت، تومان (ریال)، دلار، یورو و درهم امارات هستند و اکثر معاملات تجاری بین المللی و انتقالات مالی در دنیا و همچنین در منطقه ما، با این ارزها در حال انجام است.

معرفی 10 بهترین نرم افزار حسابداری صرافی + لیست قیمت

معرفی 10 بهترین نرم افزار حسابداری صرافی + لیست قیمت

‌در سال‌های اخیر فعالیت صرافی‌ها گسترش یافته است. این کسب‌وکارها با توجه به نوع خدماتشان و حجم بالای معاملات به نرم‌افزار حسابداری صرافی نیاز دارند. نرم‌افزار صرافی به آن‌ها کمک می‌کند معاملات خرید و فروش و معاملات دارایی‌ها را تحت کنترل داشته باشند. به همین منظور در این مقاله بهترین نرم‌افزارهای حسابداری صرافی را معرفی می‌کنیم.

نرم‌افزار حسابداری صرافی

۱. نرم‌افزار حسابداری صرافی هلو

نرم‌افزار حسابداری صرافی هلو برای صرافی‌ها و کسب‌وکارهایی طراحی شده است که در معاملات خود با چندین ارز سروکار دارند و امکان ثبت سریال اسکناس‌ها و ارائهٔ فاکتورهای چندارزی را فراهم می‌کند. این نرم‌افزار دارای چهار نسخه ساده، پیشرفته، جامع و شبکه است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار به وب‌سایت هلو به نشانی https://holoo.co.ir/ مراجعه کنید.

برخی از ویژگی‌ها و امکانات

 • عملیات انبارجامع
 • خرید و فروش، گردش چک و بانک
 • عملیات مالی اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس‌ها
 • خروجی با پسوندهای مختلف
 • پرینت چک‌ها

قیمت: از 7.000.000 تومان تومان

۲. نرم‌افزار صرافی و خدمات ارزی پیوست

نرم‌افزار پیوست براساس استانداردهای حسابداری شماره ۸ و ۱۶ ایران و دستورالعمل‏‌های بانک مرکزی درخصوص قوانین ضد پولشویی طراحی شده است. این نرم‌افزار برای مدیریت فرآیند درخواست حواله ارز، گردش آن در داخل صرافی، ارسال برای کارگزار و انجام حواله می‌تواند از نرم‌افزار اتوماسیون تحت وب صرافی نیز استفاده کند که با انتخاب خریدار، به مجموعه نرم‌افزار انتخابی اضافه می‌شود. نرم‌افزار صرافی پیوست در سه ویرایش نرم‌افزار صرافی کالامحور ویرایش استاندارد، نرم افزار صرافی کالا محور + زیر سیستم ارزی و نرم افزار صرافی کالا محور + صرافی ارز محور عرضه شده است. و همچنین دارای دو نسخه برای صرافان مستقر در کشورهای غیر ایرانی است:


۱- نسخه MCA با پایه پولی غیر ریالی و با تاریخ پیش فرض میلادی
۲- نسخه MCA با محیط کاربری انگلیسی که در اختیار کاربران غیر فارسی زبان قرار می گیرد.

روش های اعلام نرخ ارز

اعلام نرخ ارز

نرخ ارز از طریق یکی از چهار روش زیر توسط بانک ها و یا صرافی ها در بازار جهانی ارز برای انجام معاملات بین المللی اعلام می شود:

در این روش اعلام نرخ ارز، که بیشتر بانک ها و صرافی از آن پیروی می نمایند. واحد ارز ثابت و پول محلی Local currency تغییر می کند. در واقع ارزها به مثابه واحد کالاها باید تلقی شوند که نرخ ارز مبین قیمت آن ها می باشد.

 • روش غیرمستقیم – Indirect Quotation

در روش مستقیم که در کشورهای انگلستان، هندوستان و نیوزلند از آن استفاده می شود. نرخ واحد پول این کشورها بر حسب پول سایر کشورها (ارز) اعلام تعریف نرخ برابری ارز می شود. بدین ترتیب پوند پول پایه و سایر ارزها، پول یا ارز غیرپایه یا متغییر خواهند بود.

 • روش دلار پایه – USD Bae Quotation

در این روش اعلام نرخ ارز، نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز بر حسب ارز دیگر اعلام می شود. در واقع این روش را می توان تصور نمود که روش غیرمستقیم است، با این تفاوت که ارز پایه، دلار آمریکا می باشد. این روش اعلام نرخ ارز حاکی از اهمیت و وزن دلار آمریکا در بازار جهانی ارز می باشد.

 • روش نرخ متقابل یا متقاطع – Cross Quotation

در این روش اعلام نرخ ارز نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز بر حسب ارز دیگر اعلام می شود. در واقع ارز پایه ثابت نمی باشد. این روش اعلام نرخ ارز بیشتر توسط دلال ها و سوداگرهای ارز کاربرد دارد. در واقع نرخ برابری 2 ارز غیردلاری است که از برابری هر یک از آنها نسبت به دلار حاصل می شود.

بازار ارز چیست؟

بازار ارز یا Foreign Exchange market یا به اختصار Forex بازاری است که در آن عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارز به معاملات ارزی می پردازند. بازار ارز را نباید محل مشخصی دانست بلکه آن را باید در حکم مکانیسمی دانست که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارز را برای انجام معاملات ارزی به یکدیگر نزدیک می نماید. در واقع هر جا که خرید و فروش ارز انجام می شود، جزئی از بازار جهانی ارز می باشد.

بازار جهانی ارز بازاری 24 ساعته می باشد (به دلیل اختلاف ساعت نیم کره شرقی و نیم کره غربی) بازار جهانی ارز به مرکزیت لندن انجام می شود. (لندن قلب بازار جهانی است) حدود یک چهارم معاملات ارزی در لندن انجام می پذیرد.

وظیفه و کار اصلی بازار ارز انجام تبدیل های ارزی و انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر می باشد. عرضه کنندگان ارز به بازار ارز عبارتند از صادرکنندگان کالاها و خدمات مانند شرکت های حمل و نقل دریایی هوایی و زمینی، سفارت خانه ها جهانگردان و سوداگران ارز می باشد. در مقابل تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان کالا و خدمات بیماران و دانشجویان، جهانگردان و یا سوداگران ارز تعریف نرخ برابری ارز می باشد.

اعضای بازار ارز عبارتند از بانک ها، صرافی ها شرکت های نمایندگی، دلال ها تجار و سوداگران ارز که به وسیله سیستم های ارتباطی بسیار سریع Swift با یکدیگر تماس برقرار کرده و نسبت به معامله ارز اقدام می کنند.

تورم و نرخ ارز در ایران

اگرچه بانک مرکزی توانست با سیاست «تثبیت مصنوعی نرخ ارز» رشد جهشی قیمت ارز به‌ویژه دلار را در مقایسه با سال گذشته آرام و باثبات کند، اما نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم با دو پله صعود به رقم ۴۲٫۲ درصد در پایان مردادماه سال جاری رسیده است؛ روندی که بنا بر پیش‌بینی کارشناسان تا ۵۰ درصد هم قابل‌افزایش است.

نرخ ارز در ایران

از میان چهار سیستم پایه‌ای تعیین نرخ ارز که عبارت‌اند از «سیستم پایه طلا»، «سیستم پایه طلا-ارز»، «سیستم ارزی شناور» و «سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده»، در ایران بنا بر گفته مسئولان بانک مرکزی از «سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده» استفاده می‌شود. در این سیستم میزان تقاضا و عرضه ارز، نرخ برابری را مشخص می‌کند و بانک مرکزی اجازه دارد با پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بازار دخالت و با تزریق ارز محدوده نوسانات آن را کنترل کند.

از دیگر اقدامات کنترلی، بعد از جهش اخیر قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان، باید به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل ارزی با نظارت بانک مرکزی و باهدف ساماندهی بازار ارز اشاره کرد؛ بازاری که سهام‌داران اصلی آن «کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرا بورس» هستند و قرار است با نظارت بانک مرکزی دامنه نوسانات ارزی را کنترل کند. بعد از چند ماه هرج‌ومرج در بازار ارزی مجموعه این اقدامات اگرچه باعث آرامشی دوباره در نظام ارزی کشور شد اما ازآنجاکه این اقدامات کنترلی با دخالت دولت و نه خواست بازار اتفاق افتاد هیچ اثری بر تورم در ایران نداشته است.

تورم و عوامل موثر بر آن

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تورم است. تورم در ایران حاصل عوامل متعددی است؛ عوامل داخلی تورم‌زا در ایران را می توان «کسری بودجه دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها»، «افزایش حجم نقدینگی»، «افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی» و «ضعف در مدیریت ارز» دانست.

کسری بودجه دولت و بدهی های دولت به بانک ها

یکی از عوامل تأثیر گذار داخلی بر تورم حجم کسری بودجه دولت و به‌واسطه آن حجم استقراض دولت از بانک مرکزی است. بنابرگزارش‌های رسمی در ایران، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت ایران در سال ۹۸ به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که دولت مدعی است با کاهش ۶۲هزار میلیارد تومانی هزینه‌های خود، آن را به ۸۸هزار میلیارد تومان خواهد رساند.

با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران، یکی از اقدامات دولت برای تأمین این کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی خواهد بود؛ استقراضی که تنها نتیجه‌اش افزایش حجم نقدینگی در ایران خواهد شد.

آمار بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در سال گذشته نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد با توجه به کسری بودجه فعلی دولت، انتظار می‌رود حجم این نقدینگی در سال آینده افزایش یابد.

به بیان بهتر دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، جریان نقدی کشور را به سمت تأمین هزینه‌های دولتی هدایت خواهد کرد؛ اقدامی که نتیجه‌اش افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد بود.

افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی

جدیدترین ارزیابی «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت بخشی از تحریم‌ها باهدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رشد داشته است. این گزارش که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد «یک» (کم ریسک‌ترین) تا «هفت» (پرریسک‌ترین) طبقه‌بندی می‌کند میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را «شش» ارزیابی کرده است.

خروج بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام را می‌توان نتیجه همین موضوع دانست. سرمایه‌های خارجی یکی از عوامل توسعه پایدار در کشورهای درحال‌توسعه چون ایران است.

همان‌طور که گفته شد تورم در ایران حاصل عوامل بسیاری است که در این میان دولت توانسته در هفته‌های اخیر تنها درزمینه ارز، آن‌هم با سیاست‌های کنترلی مداخله گرایانه، وضعیت را به‌صورت مصنوعی کنترل کند.

ازآنجا که مبارزه با تورم در ایران تنها متکی به نرخ ارز نیست، درنتیجه تثبیت نرخ ارز به‌صورت مصنوعی تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تنها بر بازار ارز تأثیر گذار باشد و در نبود چاره‌اندیشی برای معضل‌های دیگر تورم‌زا در ایران، این روند در درازمدت روند پایداری نخواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.